Støt klimaaktivist imod statens repressioner!

Support a climate activist fighting state repression!

Unterstützen Sie einen Klimaaktivisten gegen staatliche Repressionen!

Støt klimaaktivist økonomisk mod statens store bøder og trusler om fængsling. Ingen skal stå alene mod staten. Vores solidaritet og antal er vores styrke.
Support a climate activist financially against the state's heavy fines and threats of imprisonment. No one should stand alone against the state. Our solidarity and numbers are our strength.
Unterstützen Sie einen Klimaaktivisten finanziell gegen die hohen Bußgelder und Haftandrohungen des Staates. Niemand sollte allein gegen den Staat stehen. Unsere Solidarität und Anzahl ist unsere Stärke.

Støt klimaaktivist imod statens repressioner!

Support a climate activist fighting state repression!

Unterstützen Sie einen Klimaaktivisten gegen staatliche Repressionen!

Støt klimaaktivist økonomisk mod statens store bøder og trusler om fængsling. Ingen skal stå alene mod staten. Vores solidaritet og antal er vores styrke.
Support a climate activist financially against the state's heavy fines and threats of imprisonment. No one should stand alone against the state. Our solidarity and numbers are our strength.
Unterstützen Sie einen Klimaaktivisten finanziell gegen die hohen Bußgelder und Haftandrohungen des Staates. Niemand sollte allein gegen den Staat stehen. Unsere Solidarität und Anzahl ist unsere Stärke.Kort om

Ønsker vi virkelig, at klimakrisen eskalerer endnu mere? Hvis ikke, er det bare med at tilslutte sig kampen for et andet samfund!

Men staten har det sgu bare med at slå ned på enkeltpersoner i disse bevægelser for at opretholde deres magt og de andres magt på toppen. Det kan vi ikke tillade. Når de vil slå os til atomer, slukke vores drømme, træde på os der arbejder for en social revolution, må vi blot endnu mere beslutsomt stå sammen.

Kristoffer er en 22-årig aktivist, som i løbet af 2022 lavede mange civil ulydighedsaktioner, heriblandt vejblokader af Berlins motorveje og en blokade af et olielager. Derfor er han blevet anklaget for at være medstifter af en kriminel organisation; klimabevægelsen Letzte Generation. Det betyder, at politiet må aflytte Kristoffers telefon, bryde ind i hans hus om natten og måske sætte ham i fængsel i måneder eller år. Han er allerede blevet idømt omkring 50.000 kroner i bøde for blot en tredjedel af sine aktioner.

Er det retfærdigt? Hvis du føler dig solidarisk med Kristoffer og i øvrigt har en mønt tilovers, så lad os da dele bøderne.

Vores Firefund-mål

Eftersom Kristoffer endnu ikke har haft alle sine retssager, ved vi endnu ikke, hvor store bøderne kommer til at blive, og om der skulle blive tale om ubetingede fængselsstraffe. Kristoffer blev idømt en bøde på omkring 50.000 kroner i begyndelsen af marts, og det er derfor vores første mål med indsamlingen.

Men det er meget sandsynligt, at omkring 150.000 kroner bliver den endelige strafudmåling. Så flere bidrag er også velkomne og nødvendige.

Vi har brug for forandring og derfor en stor, stærk bevægelse med aktivister, der tør udfordre status quo. Politiet og retsvæsenet har altid forsøgt at holde forandringen tilbage, vores kamp for et mere lige, frit, grønt og solidarisk samfund. Hvis vi ønsker at komme tættere på denne vision - og stoppe ødelæggelsen af vores klima - er det af største vigtighed at opbygge solidaritet.

Konsekvensen af ikke at nå målet med denne kampagne vil være, at aktivisten og hans nærmeste alene skal betale bøderne - og hvis det er umuligt, vil aktivisten blive sat i fængsel.

De har fængslerne, tvangen, pengene. Men vi har hinanden.

Hvorfor har han været på aktion

Her et uddrag fra Kristoffers forsvarstale, som han læste op i retten i marts 2023:

”Over de seneste år har jeg selv i høj grad siddet tilbagelænet i min lænestol og kigget på billederne af vejrkatastroferne, oversvømmelserne, tørkerne, sulten. Samtidig har jeg set, hvor tilsyneladende let det er gået forbi magthavernes næser, at vi år efter år har misset vores klimamål. Jeg har set, hvordan målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grad tilsyneladende er blevet opgivet.

Jeg har set folk i det globale Syd, som måtte flygte, fordi de allerede nu lever med klimakrisens konsekvenser. Hyppigere og mere ekstreme oversvømmelser, tørker og sygdom. Jeg har hørt dem spørge, hvornår vi i det Globale Nord holder op; holder op med at ødelægge deres verden, som det er blevet gjort i 500 år nu.

Jeg har set, hvordan EU lader deres grænser være massegrave, spærrer mennesker på flugt inde i kummerlige lejre. Hvordan de behandles uværdigt, når de endelig er kommet frem, og hvordan de tvangsdeporteres, så snart statsapparaterne ser sit snit til det.

Jeg har set mine søskende og mine venner i fremtiden, i ressourcekrige med alt, hvad der hører med dertil af drab, voldtægter, sult.

Jeg har set en nærtstående person dø i en bilulykke, en ud af de på verdensplan næsten 4000 dødsfald om dagen, som er grundet bilulykker. Og set de ti millioner mennesker som allerede nu dør for tidligt på grund af luftforurening hvert år.

Jeg har sammen med alle andre set de mia. af dyr, som hvert år bliver slagtet i dyrelandbruget, helt uden grund, for vi kunne jo bare leve af planter. Med uoverskuelige konsekvenser for hvert eneste dyr, som har ret til lykkelige liv, og for biodiversiteten, der er ved at forsvinde pga. vores perverse misbrug af deres levesteder til mad til dyr, som vi så senere spiser.

Jeg har set den sjette masseuddøen gå i gang; set arter uddø i et tempo ti til hundrede gange hurtigere end normalt. Og jeg har set insekterne forsvinde. Bare i årene siden 1989 i Tyskland med en sådan hast, at kun omkring 20% af dens daværende biomasse i dag stadig findes. At næsten 80 % er af insekterne er pist forsvundne.

Jeg har set klimaforskere ryste på hovedet og med de mest bange øjne sige, at vi allerede nu er i et ukendt, ustabilt klima. At der ikke – videnskabeligt – er baggrund for at tillade videre udledning. Allerede nu kan klimatiske elementer som alle ismasserne være tippet, vi kan med denne koncentration af CO2 i atmosfæren forvente 25 meters havstigning de næste århundreder.

Jeg har set, at verden er virkelig, at lidelsen findes lige på den anden side af lærredet, i kødpakken, på himlen og i kulminerne.

Jeg tror, vi alle sammen har set alt det.

Men jeg har også set, og jeg tror aldrig, jeg har mærket noget så stærkt og sandt, at der midt i alt dette er en mulighed for at abrikostræer kan gro. Abrikostræerne findes, som den danske lyriker Inger Christensen skriver, og jeg har set dem.

Jeg har haft mennesker hos mig, som hviskende ind i mit øre har spurgt mig, hvorfor vi ikke skulle blive to abrikostræer, der gror.

Du kan høre en podcastserie om Kristoffers retssager i Berlin i marts 2023 på dette link:

https://kriminelforklimaet.mediajungle.dk/wp-login.php?privacy=4&redirect_to=http%3A%2F%2Fkriminelforklimaet.mediajungle.dk%2F2023%2F03%2F22%2Fkriminel-for-klimaet%2F%3Ffbclid%3DIwAR1b9LRZo-uvAufkJxYrl9QmLCfNr-KL_qnMmLurt-TQOzMZmGBRxs9AqNs

Koden er "klimakriminel"

Hjælp os med at dele bøderne og med at forhindre, at Kristoffer skal i fængsel!

Briefly

Do we really want the climate crisis to escalate even more? If not, join the fight for a different society!

But the state has a hell of a habit of cracking down on individuals in fighting for a different world in order to maintain the existing power relations of our societies. We can't allow that. When they want to atomise us, extinguish our dreams, step on those of us working for a social revolution, we just have to stand together even more resolutely.

Kristoffer is a 22 year old activist who during 2022 carried out many civil disobedience actions, including road blockades of Berlin's motorways and a blockade of an oil storage facility. Kristoffer has been falsely accused of co-founding a criminal organisation, the climate movement Letzte Generation. He has already been fined around €7.000 for just a third of his actions. The police will have to tap Kristoffer's phone, break into his house at night and potentially imprison him for months.

Is this justice? If you feel solidarity with the cause and with Kristopher then consider donating and sharing the unjust fines given by the German legal system.

Our Firefund goal
s

As Kristoffer hasn't had all his court cases yet, we don't yet know what the fines will be and whether they will be unconditional prison sentences. Kristoffer was fined around 7.000 Euro at the beginning of March, so that is our first fundraising target.

It is very likely that around 20.000 Euro will be the final penalty, so that's our next target.

We need change and therefore a big, strong movement with activists who dare to challenge the status quo. The police and the judiciary have always tried to hold back this, the struggle for a more equal, free, green and solidarity-based society. Our vision of a different society is stronger than their maintenance of the privileges of the rich, than their maintenance of a global racist "order", and if we want to get closer to this vision - and stop the destruction of our climate - building solidarity is paramount.

The consequence of not achieving the goal of this campaign will be that the activist and his family alone will have to pay the fines - and if that is impossible, the activist will be put in jail.

They have the prisons, the coercion, the money. But we have each other.

Why has he been in action

Here is an extract from Kristoffer's defence speech, which he read out in court in March 2023:

"Over the past few years, I myself have sat in my armchair and looked at the images of the weather disasters, the floods, the droughts, the hunger. At the same time I have seen how seemingly easy it has passed the noses of those in power that year after year we have missed our climate targets. I have seen how the goal of limiting global warming to 1.5 degrees has seemingly been abandoned.

I have seen people in the Global South having to flee because they are already living with the consequences of the climate crisis. More frequent and extreme floods, droughts and disease. I have heard them ask when we in the Global North will stop; stop destroying their world as it has been done for 500 years now.

I've seen how the EU turns their borders into mass graves, locking refugees in squalid camps. How they are treated with indignity when they finally arrive, and how they are forcibly deported as soon as the state apparatus sees fit.

I have seen my siblings and my friends facing resource wars in the future, with all the killing, raping and starvation that goes with it.

I have seen a loved one die in a car accident, one of the nearly 4000 deaths a day worldwide due to car accidents. And seen the ten million people who already die prematurely from air pollution every year.

I, along with everyone else, have seen the billions of animals that are slaughtered every year in animal agriculture, for no reason at all, because we could just live off plants. With incalculable consequences for every single animal that has the right to a happy life, and for biodiversity that is disappearing because of our perverse misuse of their habitats to feed animals that we will later eat.

I've seen the sixth mass extinction; seen species go extinct at a rate ten to a hundred times faster than normal. And I have seen insects disappear. Just in the years since 1989 in Germany, at such a rate that only about 20% of its then biomass still exists today. That almost 80% of the insects have disappeared.

I have seen climate scientists shake their heads and say with the most fearful eyes that we are already in an unknown, unstable climate. That there is no scientific basis for authorising further emissions. Already now, climatic elements such as all the ice masses may have tipped, and with this concentration of CO2 in the atmosphere we can expect 25 metres of sea level rise over the next few centuries.

I have seen that the world is real, that suffering is just on the other side of the screen, in the meat packet, in the sky and in the coal mines.

I think we have all seen all of that.

But I have also seen, and I don't think I have ever felt anything so strong and true, that in the midst of all this there is a possibility that apricot trees can grow. The apricot trees exist, as the Danish poet Inger Christensen writes, and I have seen them.

I have had people with me who have whispered in my ear and asked me why we two should not become two apricot trees that grow. “

Help share the heavy fines by donating and prevent Kristoffer from being sent to prison.

Kurz gefasst

Wollen wir wirklich, dass die Klimakrise noch mehr eskaliert? Wenn nicht, kämpft mit uns für eine andere Gesellschaft!

Der Staat hat die höllische Angewohnheit, gegen Einzelne in diesen Bewegungen vorzugehen, um die bestehenden Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Das können wir nicht zulassen. Wenn sie uns atomisieren, unsere Träume auslöschen und diejenigen von uns, die für eine soziale Revolution arbeiten, mit Füßen treten wollen, müssen wir einfach noch entschlossener zusammenstehen.

Kristoffer ist ein 22-jährigen Aktivist, der im Jahr 2022 zahlreiche Aktionen des zivilen Ungehorsams durchgeführt hat, darunter Straßenblockaden auf Berliner Autobahnen und eine Blockade eines Öllagers. Wegen die Blockade vom Öllager wurde er angeklagt, eine kriminelle Vereinigung, die Klimabewegung Letzte Generation, mitbegründet zu haben. Für nur ein Drittel seiner Aktionen wurde er bereits zu einer Geldstrafe von rund ca. 7.000 Euro verurteilt. Die Polizei darf Kristoffers Telefon abhören, nachts in seinem Haus einbrechen und ihn vielleicht für Monate oder Jahre ins Gefängnis stecken.

Ist das gerecht? Wenn du dich mit der Sache und mit Kristoffer solidarisch fühlst, dann überlege, ob du spenden möchtest und die ungerechten Geldstrafen, die das deutsche Rechtssystem verhängt hat, teilen willst.

Unsere Firefund-Ziele

Da Kristoffer noch nicht alle Gerichtsverfahren hinter sich hat, wissen wir noch nicht, wie hoch die Geldstrafen sein werden und ob es sich um unbedingte Haftstrafen handelt. Kristoffer wurde Anfang März zu einer Geldstrafe von rund 7.000 Euro verurteilt, und das ist unser erstes Spendenziel.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die endgültige Strafe bei etwa 20.000 Euro liegen wird. Weitere Spenden sind also willkommen und notwendig.

Wir brauchen Veränderung und deshalb eine große, starke Bewegung mit Aktivisten, die es wagen, den Status quo in Frage zu stellen. Die Polizei und die Justiz haben immer versucht, den Wandel, unseren Kampf für eine gleichberechtigte, freie, grüne und solidarische Gesellschaft aufzuhalten. Wenn wir dieser Vision näherkommen wollen - und die Zerstörung unseres Klimas stoppen wollen - ist der Aufbau von Solidarität von größter Bedeutung.

Die Konsequenz, wenn das Ziel dieser Kampagne nicht erreicht wird, wird sein, dass der Aktivist und seine Nahestehenden allein die Geldstrafen bezahlen müssen - und wenn das unmöglich ist, wird der Aktivist ins Gefängnis gesteckt.

Sie haben die Gefängnisse, die Nötigung, das Geld. Aber wir haben uns gegenseitig.

Warum war Kristoffer in Aktion

Hier ist ein Auszug aus Kristoffers Verteidigungsrede, die er im März 2023 vor Gericht verlas:

„In den letzten Jahren habe ich selbst größtenteils in einem gemütlichen Sessel gesessen und mir die Bilder der Wetterkatastrophen, der Überschwemmungen, der Dürren, des Hungers angesehen. Gleichzeitig habe ich gesehen, wie leicht es den MachthaberInnen scheinbar fällt, die Klimaziele zu missachten und dass 1,5 Grad Ziel aufzugeben.

Ich habe Menschen im globalen Süden gesehen, die fliehen mussten, weil sie bereits mit den Folgen der Klimakrise leben. Häufigere und extremere Überschwemmungen, Dürreperioden und Krankheiten. Ich habe gehört, wie sie fragten, wann wir im Globalen Norden aufhören werden, ihre Welt zu zerstören, so wie wir es seit 500 Jahren getan haben.

Ich habe gesehen, wie die EU ihre Grenzen in Massengräber verwandelt und Flüchtlinge in erbärmliche Lager sperrt. Wie sie unwürdig behandelt werden, wenn sie endlich ankommen, und wie sie zwangsweise abgeschoben werden, sobald der Staatsapparat es für richtig hält.

Auf der Leinwand der Realität und der Zukunft habe ich auch gesehen, wie meine Geschwister und meine FreundInnen in Ressourcenkriege verwickelt waren, mit all dem Töten, Vergewaltigen und Verhungern, das damit einhergeht.

Ich habe gesehen, wie eine mir nahestehende Person bei einem Autounfall ums Leben kam, einer der fast 4000 Todesfälle pro Tag weltweit, die durch Autounfälle verursacht werden. Und ich habe die zehn Millionen Menschen gesehen, die bereits jetzt jedes Jahr vorzeitig an der Luftverschmutzung sterben.

Ich habe, wie alle anderen auch, die Milliarden von Tieren gesehen, die jedes Jahr in der Tierhaltung geschlachtet werden, ohne jeglichen Grund, obwohl wir uns einfach von Pflanzen ernähren könnten. Mit unabsehbaren Folgen für jedes einzelne Tier, das ein Recht auf ein glückliches Leben hat, für die Artenvielfalt, deren Lebensräume durch unseren perversen Missbrauch verschwinden. Und das wird getan, um Tiere zu ernähren, die wir später essen werden.

Wir wollen die Konsequenzen davon nicht wahr haben, obwohl wir von gesunden Ökosystemen abhängig sind um leben zu können.

Ich habe das sechste Massenaussterben miterlebt; ich habe gesehen, wie Arten zehn- bis hundertmal schneller aussterben als normal. Und ich habe Insekten verschwinden sehen. In einem solchen Tempo, dass allein in den Jahren seit 1989 in Deutschland nur noch etwa 20 % ihrer damaligen Biomasse vorhanden sind. Dass fast 80% der Insekten hier verschwunden sind.

Ich habe gesehen, wie Klimaforscher den Kopf schütteln und mit ängstlichem Blick sagen, dass wir uns bereits in einem unbekannten, instabilen Klima befinden. Dass es keine wissenschaftliche Grundlage für die Genehmigung weiterer Emissionen gibt. Schon jetzt können alle Eismassen kippen, wir können mit einem Anstieg des Meeresspiegels um 25 Meter in den nächsten Jahrhunderten rechnen, wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre so hoch bleibt, wie sie gerade ist. Ich habe gesehen, dass alles auf wunderbare Weise zusammenhängt. Ich habe gesehen, dass die Welt real ist, dass das Leid nur auf der anderen Seite des Bildschirms, in der Fleischpackung, im Himmel und in den Kohleminen zu finden ist.

Ich denke, wir alle haben das gesehen.

Aber ich habe auch gesehen, dass es inmitten all dessen eine Möglichkeit für Aprikosenbäume gibt, zu wachsen. Und ich glaube nicht, dass ich jemals etwas so starkes und wahres gefühlt habe. Die Aprikosenbäume existieren, wie die dänische Dichterin Inger Christensen schreibt, und ich habe sie gesehen. Ich hatte jemanden, der neben mir saß und mir ins Ohr flüsterte und fragte, warum wir zwei nicht zwei Aprikosenbäume werden sollten, die wachsen.“

Hilf mit, die hohen Geldstrafen zu teilen und verhindere, dass Kristoffer ins Gefängnis kommt.

130% of €7000

€ 9140 reached in total

-360 days left