Solidarity Fund


for imprisoned


and persecuted


revolutionaries


from Greece


Solidarity Fund for


imprisoned and persecuted


revolutionaries from Greece

Call for financial support

Contribute to our struggle

No one left alone in the hands of the state

Ταμείο


Αλληλεγγύης


φυλακισμένων


και διωκόμενων


αγωνιστ(ρι)ών


Ταμείο Αλληλεγγύης


φυλακισμένων και


διωκόμενων


αγωνιστ(ρι)ών


Κάλεσμα για οικονομική ενίσχυση

Ενίσχυσε τον σκοπό της δομής

Κανένας μόνος του / Καμία μόνη της στα χέρια του κράτους

Fonds


de solidarité


pour les


combattant/es


emprisonnés


et persécutés


Fonds de solidarité pour


les combattant/es


emprisonnés


et persécutés en Grèce

Appel pour le soutien financier

Contribuez à notre lutte

Personne seul/seule entre les mains de l’Etat

Fondo de solidaridad


para combatientes


prisioneros/as


y perseguidos/as


en Grecia

Fondo de solidaridad


para combatientes


prisioneros/as y


perseguidos/as


en Grecia

Llamamiento al apoyo financiero

Contribuir a nuestra lucha

Nadie esté solo y sola en manos del estado

Aufruf zur finanziellen

Unterstützung des


Solidaritätsfonds


für Gefangene


und verfolgte


Kämpfer_innen


Aufruf zur finanziellen


Unterstützung


des Solidaritätsfonds


für Gefangene und


verfolgte Kämpfer_innen


صندوق همبستگیز

در راستای همایت از مبارزان

زندانی یا تحت تعقیب.

Pedido de apoio


financeiro


para o Fundo de


Solidariedade


para Presos e


Companheiros


Perseguidos

Pedido de apoio financeiro


para o Fundo de


Solidariedade para


Presos e Companheiros


Perseguidos

Chiamata per il


supporto economico


alla cassa


di solidarietà


per i


prigionieri e


gli imputati politici

Chiamata per il


supporto economico


alla cassa di


solidarietà per i


prigionieri e gli


imputati politici

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days leftPledge your donation in support of this campaign by pressing the big red button above

You can also donate to this campaign with Ether.
Keep in mind, crypto donations are direct donations - not pledges - and not refundable.

You can donate with ether to the following address:

About Us

After all these years, of the continuous persecutions and imprisonments, we consider the existence of the Solidarity Fund topical and necessary.

Being one more stone in a mosaic being built by the multiform struggles against prisons, which urge us to act against one of the major pillars of the system of oppression and exploitation. Against the crime of incarceration that reproduces class inequalities, fear and submission.

WE SUPPORT THE
IMPRISONED MILITANTS

MATERIALLY-ETHICALLY-POLITICALLY

Further info

Website:
www.tameio.org

About

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, µε τις συνεχόµενες διώξεις και φυλακίσεις, κρίνουµε ότι η ύπαρξη του ταµείου παραµένει επίκαιρη και αναγκαία.

Ένα ακόµα λιθαράκι µέσα σε ένα µωσαϊκό που χτίζουν οι πολύµορφοι αγώνες ενάντια στις φυλακές και που προτρέπουν να δράσουµε απέναντι σε έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες του συστήµατος καταπίεσης και εκµετάλλευσης.

Απέναντι στο έγκληµα του εγκλεισµού που αναπαράγει ταξικές ανισότητες φόβο και υποταγή.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΥΛΙΚΑ-ΗΘΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Further info

Επικοινωνία:
[email protected]

Ιστοσελίδα:
www.tameio.org

à propos de nous

Après toutes ces années, des persécutions et des emprisonnements continus, nous considérons que l'existence du Fonds de solidarité est d'actualité et nécessaire.

Être une pierre de plus dans une mosaïque construite par les luttes multiformes contre les prisons, qui nous poussent à agir contre l'un des principaux piliers du système d'oppression et d'exploitation. Contre le crime d'incarcération qui reproduit les inégalités de classe, la peur et la soumission.

NOUS SOUTENONS LES MILITANTS EMPRISONNÉS DE MANIÈRE MATÉRIELLE, ÉTHIQUE, POLITIQUE

plus d'infos

Pour contacter :
[email protected]

Voir plus:
www.tameio.org

sobre nosotros/as

Después de todos estos años, de las continuas persecuciones y encarcelamientos, consideramos que la existencia del Fondo de Solidaridad es de actualidad y necesaria. Siendo una piedra más en un mosaico construido por las luchas multiformes contra las cárceles, que nos instan a actuar contra uno de los principales pilares del sistema de opresión y explotación.

Contra el crimen de encarcelamiento que reproduce las desigualdades de clase, el miedo y la sumisión.

APOYAMOS A LOS COMBATIENTES PRISIONEROS/AS MATERIAL, ÉTICAMENTE, POLÍTICAMENTE

más información

para contactar (correo electronico):
[email protected]

Ver más (sitio web):
www.tameio.org

Über uns

Der Solidaritätsfonds für Gefangene und verfolgte Kämpfer_innen wurde 2010 gegründet, in einerSituation, in der einerseits die harte kapitalistische Neustrukturierung durch die Finanzkriseangeschoben wurde, und sich andererseits die radikale Bewegung mit den jüngsten Erfahrungen desgesellschaftlichen Ausbruchs im Dezember 2008 in seiner Blüte befand.

Unter diesen Umständenwar die Unterdrückung nochmal heftiger, mit dem Ergebnis eines immer höheren Anstiegs der Zahlpolitischer Gefangener. In genau diesem Rahmen fand sich der Solidaritätsfonds zusammen, dessenerstes Ziel die konsequente und kontinuierliche Unterstützung derer war, die wegen ihrersubversiven Aktionen oder ihrer Teilnahme an gesellschaftlichen Kämpfen verfolgt oder inhaftiertwerden.

Mehr info

اطلاعات بیشتر

صندوق همبستگی برای مبارزان دربند و یا تحت تعقیب .برای حمایت از صندوق مالی با ایمیل زیر تماس بگیری : net.espiv@tameio

About

About

Update 25/5:

Solidarity and financial support from comrades contributed to achieving the first goal of the campaign. However, the needs of the Solidarity Fund for Imprisoned and persecuted Revolutionaries from Greece do not stop at this point. The amount of money-first goal that was covered through the campaign is a little less of what the structure needs in a monthly basis in order to financially support all of the 24 imprisoned comrades who participate in the structure at this time.

It is vital for the cause of the structure to keep this firefund campaign active through donations (even though it reached its first goal) until it is over.

Summary

The basic aim of the structure is to ensure decent living conditions for the imprisoned comrades through a process that would take place within the political movement; thereby taking the material dimension of solidarity a step beyond close family, friendly and comrade relationships, as well as to help with the immediate coverage of emergencies (such as court expenses and bails for the persecuted). Yet, the actions of practical solidarity and the building and development of communication bridges and united struggles between those inside prisons and those outside of it, remain as priorities of the people who form and sustain the structure.

In this current circumstance, especially in light of the new facts about the virus spreading and the restrictive measures imposed by the state on this occasion, it is again extremely difficult to secure the resources to support the material needs of the ones within the walls. Perhaps it is more difficult than ever.

The slogan "no one left alone in the hands of the state" is becoming more crucial and tangible these days than ever. We urge you to defend it once again in practice. Factual solidarity will again be our weapon.

Insurrection at Korydallos prison.

About

The Solidarity Fund for imprisoned and persecuted militants was established in 2010 in a circumstance where, on the one hand, a hard capitalist restructuring was carried out under the guise of the “economic crisis” and, on the other hand, the radical movement, having very recent memories from the experience of the social revolt of December ’08, was in full bloom. Under those circumstances, repression became even more intense, resulting in an ever-increasing number of political prisoners. It is precisely in this context that the Solidarity Fund was formed, initially setting out to provide regular and consistent support to those persecuted or imprisoned for their subversive action or for their participation in social struggles. The basic aim of the structure is to ensure decent living conditions for the imprisoned comrades through a process that would take place within the political movement; thereby taking the material dimension of solidarity a step beyond close family, friendly and comrade relationships, as well as to help with the immediate coverage of emergencies (such as court expenses and bails for the persecuted). Yet, the actions of practical solidarity and the building and development of communication bridges and united struggles between those inside prisons and those outside of it, remain as priorities of the people who form and sustain the structure.

From 2010 until today, the Solidarity Fund has been trying to obtain a regular and consistent political, moral and material support for collecting funds, which derives primarily from the conscious participation of each and every one of us, as well as from groups and collectives, that contribute to the continuation of factual solidarity. Continued state repression, however, results in a large number of political prisoners and legal costs, and consequently, in particularly high material needs. At this moment, the Solidarity Fund supports 24 prisoners on a regular monthly basis; Athanassopoulou Konstantina, Valavani Dimitra, Yagtzoglou Konstantinos, Dimitrakis Giannis, Koufontinas Dimitris, Kostaris Iraklis, Michailidis Giannis, Xiros Savvas, Petrakakos Giorgos, Sakkas Kostas, Seisidis Marios, Stathopoulos Vangelis, Christodoulou Spyros and the 11 militants from Turkey and Kurdistan (Harika Kızılkaya, Hazal Seçer, Sinan Oktay Özen, Sinan Çam, Ali Ercan Gökoğlu, Burak Ağarmış, Halil Demir, Hasan Kaya, Anıl Sayar, İsmail Zat, Şadi Naci Özpolat). In many cases we also try to cover -as much as our (financial) capabilities allow-the legal expenses and bails of comrades who are persecuted for their political identity, their actions or even for their family or comrade relationship with imprisoned militants.

December 2015. From the clashes in support of political prisoner Nikos Romanos, who was on hunger strike for 31 days in total demanding his permits.

During these 10 years of activity, we have turned to comrades and collectives many times, as securing financial resources has always been a difficult process. Solidarity and participation of comrades both from Greece and abroad is the main reason why we have stood by our imprisoned comrades with consistency. In this current circumstance, especially in light of the new facts about the virus spreading and the restrictive measures imposed by the state on this occasion, it is again extremely difficult to secure the resources to support the material needs of the ones within the walls. Perhaps it is more difficult than ever. Unfortunately, this has to be added up to the already difficult times that our comrades are facing within the walls, as well as the prison population as a whole, and this is why we are once again turning to our comrades.

The overcrowding of Greek prisons, with the forced packing of prisoners in cells and wards reminiscent of human hives, the inadequate - and in some cases – non-existent medical care, the refusal to provide self-protection measures (prohibition of medical supply, such as antiseptics), the fact that even the most vulnerable (the elderly or the sick) are still incarcerated, create conditions for a pandemic outburst with significantly higher mortality rates than the ones in the society outside the walls. This may amount to the death penalty for many people in prisons. This concern has prompted a series of prison mobilizations with key demands the decongestion of prisons and the implementation of basic protection measures for the inmates. The starting point of these mobilizations was Korydallos women’s prison and was followed by the prisons in Chania (Crete), Agios Stefanos (Patras) and Larissa, while 856 inmates from all the wings of Korydallos men’s prison signed and published a statement.

Athens 2004. Demonstration in solidarity with struggling political prisoners, some of whom were on a hunger strike

Under these particular circumstances, the state and its repressive mechanisms follow a beaten track. While no effective measures are being taken to protect the prison population, they block communication with the outside world by suspending visitations with relatives and lawyers, and take reprisals and retaliatory measures where outbreaks of protest occur: abductions-transfers of comrades / militants in the case of the mobilization in Korydallos women's prison with the abduction of two female prisoners and their transfer to Thiva prison under quarantine (one of which is the political prisoner and member of Revolutionary Struggle, Pola Roupa, and a few days later a violent transfer of Nikos Maziotis took place, who is also a political prisoner and a member of Revolutionary Struggle, to Domokos prison), deprivation of yard time in Chania prison, cops raids, investigations and destruction of cells in Patras prison. At the same time, and while the pandemic is still under way, comrades are facing false indictments, they are being persecuted and imprisoned, reminding us the permanent priorities of the state whose declarations about the decongestion of prisons concern only a small number of prisoners –considering the total population – as the number of prisoners they affect does not exceed the one thousand five hundred.

As Solidarity Fund, at this moment in time, we are announcing our decision to suspend all of our planned public actions for the immediate future, but we are not suspending our solidarity with political prisoners. In this difficult situation that we are experiencing, we are in a difficult position to announce a temporary reduction in the amount of material support for imprisoned comrades in order for us to be able to support them with consistency during the months that follow.

Comrades from Greece and abroad, the Solidarity Fund is currently facing a serious problem concerning the viability and the function of one of its fundamental components, the financial support of imprisoned militants. Due to the objective conditions of the current conjecture, the inability of the fund to secure resources from public actions is going to lead to an economic stalemate during the summer season and the support of political prisoners will be practically impossible. The only way to avoid this is the material / financial support from the wider antagonistic movement around the world. From all the individuals and all the collectives who consider the imprisoned militants to be part of the people who struggle, a struggle that we all engage in -in any way we can- against the barbaric world of authority.

The slogan "no one left alone in the hands of the state" is becoming more crucial and tangible these days than ever. We urge you to defend it once again in practice. Factual solidarity will again be our weapon.

UP UNTIL THE DEMOLITION OF THE LAST PRISON NONE OF US IS FREE

SOLIDARITY WITH POLITICAL PRISONERS

Solidarity Fund for imprisoned and persecuted militants

*The picture on the headline was taken during the intervention that we participated on New Year’s Eve (December 31, 2017) outside Larissa’s prison, "celebrating" near to imprisoned comrades.

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days left

Ενημέρωση 25/5:

Η αλληλεγγύη και η οικονομική στήριξη συντρόφων/ισσών συνέβαλε στην επίτευξη του αρχικού στόχου της καμπάνιας. Παρ όλα αυτά, οι ανάγκες του Ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων & διωκόμενων αγωνιστ(ρι)ών δεν σταματούν εδώ. Το ποσό-αρχικός στόχος που καλύφθηκε μέσω της καμπάνιας, είναι κάτι λιγότερο από το ποσό που έχει ανάγκη η δομή σε μηνιαία βάση προκειμένου να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες των 24 φυλακισμένων συντρόφων/ισσων οι όποιοι/ες συμμετέχουν στην δομή αυτή την περίοδο.

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και ζωτικής σημασίας για τον σκοπό της δομής, να συνεχίσουν να υπάρχουν δωρεές-συνεισφορές στην καμπάνια αυτή του firefund (παρ’ολο που συμπλήρωσε το αρχικό ποσό) μέχρι αυτή να τελειώσει.

Βασική στόχευση της δομής αποτελεί η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους/τις φυλακισμένους/ες συντρόφους/ισσες μέσα από μια κινηματική διαδικασία, η οποία θα πήγαινε την υλική διάσταση της αλληλεγγύης ένα βήμα παραπέρα από τις στενές οικογενειακές, φιλικές, συντροφικές σχέσεις, όπως επίσης και η συνδρομή στην άμεση κάλυψη έκτακτων καταστάσεων (δικαστικά έξοδα και εγγυήσεις διωκόμενων). Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις προτεραιότητες των ανθρώπων που απαρτίζουν τη δομή, παραμένουν οι έμπρακτες κινήσεις αλληλεγγύης, το χτίσιμο γεφυρών επικοινωνίας των μέσα με τους έξω και η ανάπτυξη κοινωνικών αγώνων εντός και εκτός των τειχών.

Στην παρούσα συνθήκη που διανύουμε, ειδικότερα με βάση τα νέα δεδομένα της εξάπλωσης του ιού και των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλει το κράτος με αφορμή αυτό, η εξασφάλιση των πόρων για την υλική στήριξη των εντός των τειχών καθίσταται και πάλι εξαιρετικά δύσκολη. Ίσως πιο δύσκολη από κάθε άλλη φορά.

Το σύνθημα «κανένας και καμία μόνος και μόνη στα χέρια του κράτους» γίνεται τις μέρες αυτές πιο επιτακτικό όσο και χειροπιαστό από ποτέ. Σας καλούμε να το υπερασπιστούμε για ακόμα μια φορά στην πράξη. Η έμπρακτη αλληλεγγύη θα είναι ξανά το όπλο μας.

Αθηνα 2004. Πορεία αλληλεγγύης στους φυλακισμένους αγωνιστές, κάποιοι εκ’των οποίων βρισκόταν σε απεργία πείνας.

About

Το Ταμείο αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών/στριών δημιουργήθηκε το 2010 σε μια συγκυρία, όπου από τη μια πλευρά, η σκληρή καπιταλιστική αναδιάρθρωση εφορμούσε με όχημα την οικονομική κρίση, κι από την άλλη, ο ριζοσπαστικός χώρος, με πρόσφατη την εμπειρία της κοινωνικής έκρηξης του Δεκέμβρη του ΄08, βρισκόταν σε μια άνθιση δραστηριοποίησης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η καταστολή έγινε ακόμα πιο σφοδρή με αποτέλεσμα τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό πολιτικών κρατούμενων. Σε αυτό, ακριβώς, το πλαίσιο συγκροτήθηκε το ταμείο αλληλεγγύης που ως αρχικό στόχο έθεσε τη συνεπή και σταθερή στήριξη όσων διώκονται ή φυλακίζονται για την ανατρεπτική τους δράση ή για τη συμμετοχή τους στους κοινωνικούς αγώνες. Βασική στόχευση της δομής αποτελεί η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους/τις φυλακισμένους/ες συντρόφους/ισσες μέσα από μια κινηματική διαδικασία, η οποία θα πήγαινε την υλική διάσταση της αλληλεγγύης ένα βήμα παραπέρα από τις στενές οικογενειακές, φιλικές, συντροφικές σχέσεις, όπως επίσης και η συνδρομή στην άμεση κάλυψη έκτακτων καταστάσεων (δικαστικά έξοδα και εγγυήσεις διωκόμενων). Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις προτεραιότητες των ανθρώπων που απαρτίζουν τη δομή, παραμένουν οι έμπρακτες κινήσεις αλληλεγγύης, το χτίσιμο γεφυρών επικοινωνίας των μέσα με τους έξω και η ανάπτυξη κοινωνικών αγώνων εντός και εκτός των τειχών.

Θεσσαλονίκη, κατάληψη ΕΚΘ, 6 Δεκέμβρη 2015. Μια από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο σε ένδειξη αλληλεγγύης στον φυλακισμένο αναρχικό Νίκο Ρωμανό, ο οποίος βρισκόταν σε απεργία πείνας διεκδικώντας τις εκπαιδευτικές του άδειες. Ο σύντροφος «νίκησε» ύστερα από 31 μέρες απεργίας πείνας (και δίψας για κάποιες μέρες).

Από το 2010 μέχρι σήμερα, το ταμείο προσπαθεί να αποκτήσει μια σταθερή και συνεπή πολιτική, ηθική, υλική στήριξη για τη συγκέντρωση πόρων, οι οποίοι προέρχονται, κατά βάση, από την ατομική συνειδητή συμμετοχή της καθεμιάς και του καθενός μας, καθώς και από ομάδες και συλλογικότητες, συμβάλλοντας στη συνέχιση της έμπρακτης αλληλεγγύης. Η διαρκής κρατική καταστολή, ωστόσο, έχει ως αποτέλεσμα τον μεγάλο αριθμό των πολιτικών κρατουμένων και των δικαστικών εξόδων, και κατ’ επέκταση τις ιδιαίτερα αυξημένες υλικές ανάγκες. Τη δεδομένη χρονική περίοδο το ταμείο στηρίζει σε σταθερή μηνιαία βάση 24 κρατούμενους (Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα, Βαλαβάνη Δήμητρα, Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνο, Δημητράκη Γιάννη, Κουφοντίνα Δημήτρη, Κωστάρη Ηρακλή, Μιχαηλίδη Γιάννη, Ξηρό Σάββα, Πετρακάκο Γιώργο, Σακκά Κώστα, Σεϊσίδη Μάριο, Σταθόπουλο Βαγγέλη, Χριστοδούλου Σπύρο και τους 11 Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές (Harika Kızılkaya, Hazal Seçer, Sinan Oktay Özen, Sinan Çam, Ali Ercan Gökoğlu, Burak Ağarmış, Halil Demir, Hasan Kaya, Anıl Sayar, İsmail Zat, Şadi Naci Özpolat). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να καλύψουμε δικαστικά έξοδα και εγγυήσεις συντρόφων/ισσών που διώκονται λόγω της πολιτικής τους ταυτότητας, της δράσης τους ή ακόμα και λόγω της συγγενικής/συντροφικής σχέσης που έχουν με φυλακισμένους αγωνιστές/στριες.

Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε πολλές φορές έχουμε απευθυνθεί σε συντρόφους/-ισσες, σε στέκια και συλλογικότητες καθώς η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων ήταν πάντα μια δύσκολη διαδικασία. Η αλληλεγγύη και η συμμετοχή των συντρόφων και συντροφισσών τόσο από τον ελλαδικό χώρο, όσο και από το εξωτερικό είναι ο κύριος λόγος που με συνέπεια σταθήκαμε δίπλα στους φυλακισμένους μας συντρόφους. Στην παρούσα συνθήκη που διανύουμε, ειδικότερα με βάση τα νέα δεδομένα της εξάπλωσης του ιού και των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλει το κράτος με αφορμή αυτό, η εξασφάλιση των πόρων για την υλική στήριξη των εντός των τειχών καθίσταται και πάλι εξαιρετικά δύσκολη. Ίσως πιο δύσκολη από κάθε άλλη φορά. Κάτι που δυστυχώς έρχεται να προστεθεί στις ήδη δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουν τόσο οι σύντροφοι/ισσες εντός των τειχών, όπως εξάλλου και ο συνολικός πληθυσμός των φυλακών, και αυτός είναι ο λόγος που απευθυνόμαστε ξανά σε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες.

Ο υπερπληθυσμός των ελληνικών φυλακών με τον αναγκαστικό συνωστισμό κρατουμένων σε κελιά και θαλάμους που θυμίζει ανθρώπινες κυψέλες, η ανεπαρκής -και ανά περιπτώσεις- ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η μη παροχή της δυνατότητας αυτοπροστασίας (απαγόρευση προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού όπως αντισηπτικά), η διατήρηση του εγκλεισμού ακόμα και για πλέον ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένα ή ασθενή άτομα) δημιουργούν συνθήκες για το ξέσπασμα μιας πανδημίας με σαφώς μεγαλύτερους δείκτες θνησιμότητας από ότι έξω στην κοινωνία. Κάτι τέτοιο μπορεί να ισοδυναμεί με καταδίκη σε θανατική ποινή για πολλούς ανθρώπους εντός των φυλακών. Μια ανησυχία που έχει προκαλέσει ντόμινο κινητοποιήσεων στις φυλακές με βασικά αιτήματα την αποσυμφόρηση και την τήρηση βασικών μέτρων προστασίας για τους κρατούμενους. Αφετηρία κινητοποιήσεων υπήρξαν οι γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στις φυλακές Χανίων (Κρήτη), Αγίου Στεφάνου (Πάτρα), Λάρισας ενώ μέσα σε αυτό το διάστημα έχει εκδοθεί και κείμενο με ονομαστικές υπογραφές 856 κρατουμένων από όλες τις πτέρυγες των αντρικών Φυλακών Κορυδαλλού.

Εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σε αυτήν τη συνθήκη λοιπόν το κράτος και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του συνεχίζουν σε μια συγκεκριμένη πεπατημένη. Ενώ κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται για την προστασία του πληθυσμού των φυλακισμένων, διακόπτουν την επαφή τους με τον έξω κόσμο απαγορεύοντας τα επισκεπτήρια συγγενών και δικηγόρων, προβαίνουν σε αντίποινα και σε εκδικητικά μέτρα όπου εκδηλώνονται εστίες διαμαρτυρίας: απαγωγές-μεταγωγές συντρόφων/αγωνιστών στην περίπτωση της κινητοποίησης στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού με την απαγωγή δύο γυναικών κρατουμένων και τη μεταφορά τους στις φυλακές Θήβας σε καθεστώς καραντίνας (μία εξ αυτών η πολιτική κρατούμενη μέλος τους ΕΑ Πόλα Ρούπα, ενώ μερικές μέρες αργότερα έγινε βίαιη μεταγωγή στις φυλακές Δομοκού του επίσης πολιτικού κρατούμενου και μέλος του ΕΑ Νίκου Μαζιώτη), στέρηση προαυλισμού των κρατουμένων στις φυλακές Χανίων, εισβολές μπάτσων, έρευνες και καταστροφές κελιών στις φυλακές Πάτρας. Παράλληλα στήνουν κατηγορητήρια σε συντρόφους/ισσες, συνεχίζοντας τις διώξεις και τις φυλακίσεις αγωνιστών-αγωνιστριών μέσα στη γενική συνθήκη της πανδημίας υπενθυμίζοντας τις μόνιμες προτεραιότητες του κράτους την ίδια στιγμή που οι εξαγγελίες τους για μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών αφορά έναν μικρό -αναλογικά με το συνολικό πληθυσμό- αριθμό κρατουμένων, που δεν υπερβαίνει τους χίλιους πεντακόσιους.

Ως ταμείο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ανακοινώνουμε την απόφασή μας να αναστείλουμε όλες τις προγραμματισμένες δημόσιες δράσεις μας για το άμεσο μέλλον, ωστόσο δεν αναστέλλουμε την αλληλεγγύη μας στους πολιτικούς κρατούμενους. Σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, ερχόμαστε στη δύσκολη θέση να ανακοινώσουμε την προσωρινή μείωση του ποσού με το οποίο στηρίζουμε υλικά τους έγκλειστους συντρόφους και συντρόφισσες προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στη στήριξή τους με συνέπεια και το επόμενο διάστημα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το Ταμείο Αλληλεγγύης αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας και λειτουργίας ενός θεμελιώδους κομματιού του που είναι η οικονομική στήριξη των φυλακισμένων αγωνιστριών και αγωνιστών. Η αδυναμία του, λόγω των αντικειμενικών συνθηκών της περιόδου αυτής, να εξασφαλίσει πόρους από τις δημόσιες δράσεις του θα το οδηγήσει τους καλοκαιρινούς μήνες σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο και η στήριξη των πολιτικών κρατουμένων θα είναι πρακτικά αδύνατη. Ο μόνος τρόπος αυτό να αποφευχθεί είναι η υλική/οικονομική στήριξη από όλο τον κόσμο του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος. Από όλους τους ανθρώπους και όλες τις συλλογικότητες που θεωρούν τους/τις φυλακισμένους/ες αγωνιστές και αγωνίστριες κομμάτι του κόσμου του αγώνα που όλοι και όλες -με κάθε τρόπο που μπορούμε- δίνουμε ενάντια στον βάρβαρο κόσμο της εξουσίας.

Το σύνθημα «κανένας και καμία μόνος και μόνη στα χέρια του κράτους» γίνεται τις μέρες αυτές πιο επιτακτικό όσο και χειροπιαστό από ποτέ. Σας καλούμε να το υπερασπιστούμε για ακόμα μια φορά στην πράξη. Η έμπρακτη αλληλεγγύη θα είναι ξανά το όπλο μας.

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/ΚΑΜΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ

*Η φωτογραφία είναι από την παρέμβαση στις φυλακές της Λάρισας 31 Δεκέμβρη 2017, «γιορτάζοντας» την πρωτοχρονιά δίπλα στους έγκλειστους αγωνιστές.

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days left

Update 25/5:

Solidarity and financial support from comrades contributed to achieving the first goal of the campaign. However, the needs of the Solidarity Fund for Imprisoned and persecuted Revolutionaries from Greece do not stop at this point. The amount of money-first goal that was covered through the campaign is a little less of what the structure needs in a monthly basis in order to financially support all of the 24 imprisoned comrades who participate in the structure at this time.

It is vital for the cause of the structure to keep this firefund campaign active through donations (even though it reached its first goal) until it is over.

Résumé

L’objectif principal du Fonds de solidarité est d’assurer une vie décente aux camarades emprisonnes avec un processus solidaire, qui fournit de soutien outre la famille proche, les amis et les camarades, ainsi qu’une souscription à la couverture immédiate des urgences (frais de justice et garanties des persécutées). Parmi les priorités des personnes qui font part du Fonds, reste les mouvements de solidarité tangibles, la construction «des ponts» de communication entre ceux a l’intérieur et a l’extérieur du carcéral et la croissance des combats sociales à l'intérieur et à l'extérieur des murs.

Dans les conditions actuelles que nous traversons, notamment sur la base des nouvelles données sur la propagation du virus et des mesures restrictives imposées par l'État à cette occasion, c'est extrêmement difficile d'assurer des ressources pour le soutien matériel des personnes à l' intérieur des murs. Peut-être plus difficile que jamais.

Le slogan "personne seul/seule entre les mains de l’Etat" devient de plus en plus impératif et tangible de nos jours. Nous vous convions de le défendre encore une fois dans la pratique. La solidarité pratique va être à nouveau notre arme.

Insurrection à la prison de Korydallos

Sur

Le Fonds de solidarité pour les combattants/es emprisonnés et persécutés a été créé en 2010 à un moment où, d'une part, la restructuration capitaliste dure était à l'origine de la crise financière, et d'autre part, l'espace radical, avec son expérience récente de l'explosion sociale en décembre 2008, (avec l'assassinat d'un jeune qui s’appelait Alexandros Grigoropoulos, qui avait 16 ans, par le policier Korkoneas) était en pleine activité. Dans ces circonstances, la répression est devenue encore plus imminente et sévère, résultant un nombre croissant de prisonniers politiques. C’est dans ce contexte que le Fonds de solidarité a été créé, avec l’objectif principal de soutenir ceux qui sont persécutés ou emprisonnes des activités subversives ou leur participation aux luttes sociales. L’objectif principal du Fonds de solidarité est d’assurer une vie décente aux camarades emprisonnes avec un processus solidaire, qui fournit de soutien outre la famille proche, les amis et les camarades, ainsi qu’une souscription à la couverture immédiate des urgences (frais de justice et garanties des persécutées). Parmi les priorités des personnes qui font part du Fonds, reste les mouvements de solidarité tangibles, la construction "des ponts" de communication entre ceux a l’intérieur et a l’extérieur du carcéral et la croissance des combats sociales à l'intérieur et à l'extérieur des murs.

De 2010 jusqu’aujourd'hui, le Fonds de solidarité essaye d'acquérir un soutien politique, moral, matériel stable et cohérent pour la mise en commun des ressources, qui sont essentiel et qui proviennent par la participation individuelle consciente de chacun, ainsi que les groupes solidaires, contribuant à la poursuite de la solidarité pratique. La répression étatique continue, cependant, a pour effet le grand nombre de prisonniers politiques et des coûts de palais de justice, par extension, les coûts notamment besoins matériels accrus. Actuellement, le Fonds de solidarité soutient 24 détenus sur une base mensuelle régulière (Athanassopoulou Konstantina, Valavani Dimitra, Yagtzoglou Konstantinos, Dimitrakis Giannis, Koufontinas Dimitris, Kostaris Iraklis, Michailidis Giannis, Xiros Savvas, Petrakakos Giorgos, Sakkas Kostas, Seisidis Marios, Stathopoulos Vangelis, Christodoulou Spyros et les 11 Turcs et Kurdes combattants(Harika Kızılkaya, Hazal Seçer, Sinan Oktay Özen, Sinan Çam, Ali Ercan Gökoğlu, Burak Ağarmış, Halil Demir, Hasan Kaya, Anıl Sayar, İsmail Zat, Şadi Naci Özpolat). De plus, aux nombreux cas, nous essayons, autant que possible, de couvrir les frais de justice et les garanties juridiques des compagnons qui sont persécutés en raison de leur identité politique, de leur action politique ou même à cause d’une relation familiale ou compagnie avec les combattant/es emprisonnés.

Décembre 2015. Des affrontements en soutien au prisonnier politique Nikos Romanos, qui a entamé une grève de la faim pendant 31 jours au total pour demander ses permis

Au cours de ces 10 années d' activité, plusieurs fois, nous nous sommes adressés à des camarades, des lieux de rencontre et des collectifs, car la sécurisation des ressources financiers a toujours été un processus difficile. La solidarité et la participation des camarades de Grèce et de l' étranger est la principale raison pour laquelle nous avons soutenu nos camarades emprisonnés. Dans les conditions actuelles que nous traversons, notamment sur la base des nouvelles données sur la propagation du virus et des mesures restrictives imposées par l'État à cette occasion, c'est extrêmement difficile d'assurer des ressources pour le soutien matériel des personnes à l' intérieur des murs. Peut-être plus difficile que jamais. Malheureusement, cette situation est aggravée par les moments déjà difficiles auxquels les camarades sont confrontés à l'intérieur des murs, ainsi que par la population carcérale totale, et c'est pourquoi nous nous adressons à nouveau à tous nos camarades.

Dans ce cas, l'État et ses mécanismes de répression continuent a appliquer un plan assez connu. Bien qu'aucune mesure de fond ne soit prise pour la protection de la population carcérale, on coupe le contact avec le monde extérieur interdisant les visites d’avocats ou de la famille, et on applique des représailles et mesures de rétorsion où il y a de manifestations ; enlèvements-transferts de camarades/ combattants en cas de mobilisation aux prisons de Korydallos, comme l’enlèvement de deux femmes prisonnières et leur transfert aux prisons de Thèbes en régime de quarantaine (entre les deux se trouve un prisonnière politique qui était membre de lutte révolutionnaire, Pola Roupa, lorsque quelques jours après un transfert violent s’arrivé aux prisons de Domokos, de Nikos Maziotis, aussi prisonnier politique et membre de lutte révolutionnaire), privation de cour de prisonniers aux prisons de La Canée, invasions de flics, fouilles et destructions de cellules dans les prisons de Patras. Au même temps, le gouvernement met en place des actes d'accusation contre les camarades, poursuivent la persécution et l’emprisonnement des combattants cadre du traité général de la pandémie rappelant les priorités permanentes de l'État en même temps que leurs annonces de les mesures de détention concernent un petit - proportionnée à la population totale - nombre de détenus, qui ne dépassant pas de mille cinq cents.

Athènes 2004. Manifestation de solidarité avec les prisonniers politiques en difficulté, dont certains étaient en grève de la faim

situation dure dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes à la position difficile d’annoncer la réduction temporaire du montant avec lequel nous soutenons nos camarades incarcérés, afin d’essayer de faire face à leur soutien de manière cohérente aussi la période suivante.

Camarades en Grèce et à l'étranger, à ce moment le Fonds de solidarité est confronté à un grave problème de durabilité et de fonctionnement d’une partie fondamentale de celui-ci qui est le soutien financier des prisonniers combattants et combattantes. Son incapabilité a rassurer de ressources financières par ses actions publiques, à cause de les conditions objectives dans cette période, conduira a une impasse économique complète dans les mois d’été et le soutien aux prisonniers politiques sera pratiquement impossible. La seule façon d'éviter cela est un soutien matériel / financier du monde entier au mouvement concurrentiel. De toutes les personnes et de tous les collectifs qui considèrent les combattants emprisonnes comme faisant partie du monde de la lutte que nous menons tous- de toutes les manières possibles- contre le monde barbare du pouvoir.

Le slogan "personne seul/seule entre les mains de l’Etat" devient de plus en plus impératif et tangible de nos jours. Nous vous convions de le défendre encore une fois dans la pratique. La solidarité pratique va être à nouveau notre arme.

JUSQU'À LA DESTRUCTION DE LA DERNIÈRE PRISON PERSONNE N’EST LIBRE

SOLIDARITÉ AUX PRISONNIERS/ERES POLITIQUES

* La photo sur le titre a été prise lors de l'intervention à laquelle nous avons participé la veille du Nouvel An (31 décembre 2017)

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days left

Update 25/5:

Solidarity and financial support from comrades contributed to achieving the first goal of the campaign. However, the needs of the Solidarity Fund for Imprisoned and persecuted Revolutionaries from Greece do not stop at this point. The amount of money-first goal that was covered through the campaign is a little less of what the structure needs in a monthly basis in order to financially support all of the 24 imprisoned comrades who participate in the structure at this time.

It is vital for the cause of the structure to keep this firefund campaign active through donations (even though it reached its first goal) until it is over.

Resumen

El objetivo principal de la estructura es garantizar una vida digna para los/las compañeros/as prisioneros/as a través de un proceso cinemático que llevará la dimensión material de la solidaridad a un paso más allá de las relaciones familiares, amistosas y de compañía íntimas, así como la asistencia en la cobertura inmediata de emergencias (costos legales y garantías para los/as perseguidos/as). Aparte de eso, entre las prioridades de las personas que componen la estructura, están los movimientos efectivos de solidaridad, la construcción de puentes de comunicación entre los de adentro y los de afuera, y el desarrollo de luchas sociales dentro y fuera de los muros.

En el actual estado de cosas, especialmente a la luz de los nuevos hechos de propagación del virus y las medidas restrictivas impuestas por el estado a raíz de esta, el aseguramiento de los recursos para el soporte material de los que están dentro de los muros es, otra vez, extremadamente difícil. Quizás más difícil que nunca.

Ahora, el lema "que nadie esté solo y sola en manos del estado" se está volviendo más urgente y tangible que nunca. Os pedimos que lo defendamos una vez más en la práctica. La solidaridad fehaciente volverá a ser nuestra arma.

Insurrección en la prisión de Korydallos.

Sobre

El Fondo de solidaridad para combatientes prisioneros/as y perseguidos/as se creó en 2010 en un momento en que, por un lado, la dura reestructuración capitalista se estaba lanzando guiada por la crisis financiera y, por otro, el espacio radical, con su reciente experiencia de explosión social de diciembre de 2008, estaba en una floración de activación. En estas circunstancias, la represión se hizo aún más severa, lo que resultó en un número creciente de presos políticos. Es precisamente en este contexto cuando se creó el fondo de solidaridad, que estableció como objetivo principal el apoyo coherente y estable de los/las perseguidos/aso prisioneros/as por su acción subversiva o por su participación en las luchas sociales. El objetivo principal de la estructura es garantizar una vida digna para los/las compañeros/as prisioneros/as a través de un proceso cinemático que llevará la dimensión material de la solidaridad a un paso más allá de las relaciones familiares, amistosas y de compañía íntimas, así como la asistencia en la cobertura inmediata de emergencias (costos legales y garantías para los/as perseguidos/as).Aparte de eso, entre las prioridades de las personas que componen la estructura, están los movimientos efectivos de solidaridad, la construcción de puentes de comunicación entre los de adentro y los de afuera, y el desarrollo de luchas sociales dentro y fuera de los muros.

Desde 2010, el fondo ha estado intentando de obtener un apoyo político, moral y material coherente y estable para la recaudación de recursos, que se derivan principalmente de la participación consciente de cada uno/a de nosotros y nosotras, así como de grupos y colectividades, contribuyendo a la continuación de la solidaridad efectiva. Sin embargo, la continua represión estatal tiene como resultado una gran cantidad de prisioneros políticos y costos judiciales, y, en consecuencia, necesidades materiales particularmente altas. En este momento, el fondo apoya sobre una base mensual constante a 24 prisioneros (Athanasopoulou Konstantina, Valavani Dimitra, Giagtzoglou Konstantino, Dimitraki Gianni, Koufontina Dimitri, Kostari Irakli, Michailidi Gianni, Xiro Savva, Petrakako Giorgo, Sakka Kosta, Seisidi Mario, Stathopoulo Vangeli, Christodoulou Spyro y los 11 combatientes turcos y kurdos (Harika Kızılkaya, Hazal Seçer, Sinan Oktay Özen, Sinan Çam, Ali Ercan Gökoğlu, Burak Ağarmış, Halil Demir, Hasan Kaya, Anıl Sayar, İsmail Zat, Şadi Naci Özpolat). En muchos casos, también tratamos de cubrir, tanto como sea posible, las costas y las garantías de los compañeros/as que son perseguidos/as por su identidad política, sus acciones o incluso por su relación de parentesco/compañerismo con combatientes prisioneros/as.

Diciembre de 2015. De los enfrentamientos en apoyo del preso político Nikos Romanos, quien estuvo en huelga de hambre durante 31 días en total exigiendo sus permisos.

Dentro de estos 10 años que estamos activos nos hemos dirigido muchas veces a compañeros/as, centros sociales (steki) y colectividades, ya que la obtención de recursos financieros siempre ha sido un proceso difícil. La solidaridad y la participación de compañeros y compañeras, tanto del territorio heleno como del extranjero, es la razón principal por la que hemos apoyado consistentemente a nuestros/as compañeros/as prisioneros/as. En el actual estado de cosas, especialmente a la luz de los nuevos hechos de propagación del virus y las medidas restrictivas impuestas por el estado a raíz de esta, el aseguramiento de los recursos para el soporte material de los que están dentro de los muros es, otra vez, extremadamente difícil. Quizás más difícil que nunca. Algo que desafortunadamente se suma a los tiempos ya difíciles que enfrentan tanto los/las compañeros/as dentro de los muros, como la población carcelaria en su conjunto, y es por eso que nos estamos dirigiendo nuevamente a todos los compañeros y compañeras.

La superpoblación de las cárceles griegas con el hacinamiento forzado de prisioneros/asen células y cámaras que recuerdan a células humanas, la atención médica inadecuada, y en algunos casos inexistente, la falta de la oportunidad de autoprotección (la prohibición de abastecimiento de suministros médicos, como antisépticos) y el mantenimiento del encarcelamiento incluso para los grupos de población más vulnerables (personas mayores o enfermas) crean condiciones para el estadillo de una pandemia con tasas de mortalidad significativamente más altas que en la sociedad fuera. Esto puede equivaler a la pena de muerte para muchas personas en las cárceles. Una preocupación que ha desencadenado un dominó de movilizaciones en las cárceles con demandas básicas el desahogo y el cumplimiento de las normas básicas de higiene como medidas de protección para los detenidos. Punto de partida de las movilizaciones fueron las cárceles femeninas de Korydallos y luego se expandieron a las cárceles de Chania (Creta), Agios Stefanos (Patras), Larissa y durante este tiempo se publicó un texto con las firmas nominales de 856 prisioneros de todas las alas de las cárceles masculinas de Korydallos.

Atenas 2004. Manifestación solidaria con los presos políticos que luchan, algunos de los cuales estaban en huelga de hambre.

En esta condición, por tanto, el estado y sus mecanismos represivos siguen por una vía segura. Aunque no se toma ninguna medida eficaz para proteger a la población de prisioneros; cortan el contacto con el mundo exterior prohibiendo las visitas de familiares y abogados, y toman medidas de represalia: secuestro-transferencia de compañeras combatientes en el caso de movilización en las cárceles de mujeres de Korydallos con el secuestro de dos prisioneras y su traslado a las cárceles de Tebas en régimen de cuarentena (una de ellas la prisionera política y miembro de Epanastatikós Agónas, Pola Rupa, mientras que, unos días más tarde, hubo también un traslado violento a la prisión de Domokosdel prisionero político y también miembro de Epanastatikós Agónas, Nikos Maziotis), la privación del tiempo de patio de los prisioneros en las cárceles de Chania, invasiones policiales, encuestas y destrucciones de celdas en las cárceles de Patras. Al mismo tiempo, están montando acusaciones contra compañeros/as, continuando la persecución y el encarcelamiento de combatientes dentro de la condición general de la pandemia, recordándonos las prioridades permanentes del estado al mismo tiempo que sus anuncios de medidas de descongestión en las cárceles conciernen a una población de pequeña proporción. - número de prisioneros que no excede de mil quinientos.

Como fondo, en este momento estamos anunciando nuestra decisión de suspender todas nuestras acciones públicas planificadas para el futuro inmediato, pero no estamos suspendiendo nuestra solidaridad con los/as prisioneros/as políticos/as. En esta situación dura en la que nos encontramos, estamos en una posición difícil para anunciar la reducción temporal de la financiación con la que apoyamos materialmente a nuestros/as compañeros/as prisioneros/aspara tratar de hacer frente a su apoyo de manera consistente y en el futuro cercano.

Compañeros y compañeras en Grecia y en el extranjero, el Fondo de Solidaridad se enfrenta actualmente a un grave problema de sostenibilidad y funcionamiento de una parte fundamental del mismo, que es el apoyo financiero de los/las combatientes prisioneros/as. Su incapacidad, debido a las condiciones objetivas de este período, para asegurar recursos de sus acciones públicas conducirá a un completo apuro económico en los meses de verano y el apoyo de los/as presos/as políticos/as será prácticamente imposible. La única forma de evitar esto es el apoyo material/financiero de todo el mundo del contra poder más amplio, de todas las personas y todos los colectivos que consideran a los/las combatientes prisioneros/as como parte del mundo de la lucha que damos, en todas las formas posibles, contra el mundo bárbaro del poder.

Ahora, el lema "que nadie esté solo y sola en manos del estado" se está volviendo más urgente y tangible que nunca. Os pedimos que lo defendamos una vez más en la práctica. La solidaridad fehaciente volverá a ser nuestra arma.

HASTA EL DERRIBO DE LA ÚLTIMA CÁRCEL NINGÚN DE NOSOTROS ESTÁ LIBRE/NINGUNA DE NOSOTRAS ESTÁ LIBRE

SOLIDARIDAD A LOS/LAS PRISIONEROS/AS POLÍTICOS/AS

FONDO DE SOLIDARIDAD PARA COMBATIENTES PRISIONEROS/AS Y PERSEGUIDOS/AS

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days left

Update 25/5:

Solidarity and financial support from comrades contributed to achieving the first goal of the campaign. However, the needs of the Solidarity Fund for Imprisoned and persecuted Revolutionaries from Greece do not stop at this point. The amount of money-first goal that was covered through the campaign is a little less of what the structure needs in a monthly basis in order to financially support all of the 24 imprisoned comrades who participate in the structure at this time.

It is vital for the cause of the structure to keep this firefund campaign active through donations (even though it reached its first goal) until it is over.

Unterstützung

Grundlegendes Ziel der Struktur stellt die Absicherung eines würdevollen Lebens für diegefangenen Genoss_innen durch ein Verfahren der Bewegung dar, das die materielle Dimension derSolidarität einen Schritt über die engen familiären, freundschaftlichen, politischen Beziehungenhinaus bringt, sowie der Beistand zur sofortigen Deckung besonderer Ausgaben (Gerichtskostenund Kaution). Darüber hinaus gehören zu den Prioritäten der Menschen, aus denen die Strukturbesteht, die tatsächlichen Solidaritätsbewegungen, die Bildung von Brücken der Kommunikationderer drinnen mit denen draußen und die Entfachung gesellschaftlicher Kämpfe innerhalb undaußerhalb der Mauern.

In der Situation die wir momentan durchlaufen, speziell aufgrund derneuen Tatsache der Ausbreitung des Virus‘ und der einschränkenden Maßnahmen, die der Staat ausdiesem Anlass implementiert hat, ist die Sicherung der Mittel zur materiellen Unterstützung derer,die innerhalb der Mauern sitzen, nochmal extra schwierig. Vielleicht schwieriger als je zuvor.

Die Parole „Niemand alleine inden Händen des Staates“ wird in diesen Tagen notwendiger und offenkundiger denn je. Wir rufeneuch dazu auf, diese noch einmal in der Praxis zu verteidigen. Die praktische Solidarität wirdwieder einmal unsere Waffe sein.

Über

Der Solidaritätsfonds für Gefangene und verfolgte Kämpfer_innen wurde 2010 gegründet, in einer Situation, in der einerseits die harte kapitalistische Neustrukturierung durch die Finanzkrise angeschoben wurde, und sich andererseits die radikale Bewegung mit den jüngsten Erfahrungen des gesellschaftlichen Ausbruchs im Dezember 2008 in seiner Blüte befand. Unter diesen Umständen war die Unterdrückung nochmal heftiger, mit dem Ergebnis eines immer höheren Anstiegs der Zahl politischer Gefangener. In genau diesem Rahmen fand sich der Solidaritätsfonds zusammen, dessen erstes Ziel die konsequente und kontinuierliche Unterstützung derer war, die wegen ihrer subversiven Aktionen oder ihrer Teilnahme an gesellschaftlichen Kämpfen verfolgt oder inhaftiert werden.

Grundlegendes Ziel der Struktur stellt die Absicherung eines würdevollen Lebens für die gefangenen Genoss_innen durch ein Verfahren der Bewegung dar, das die materielle Dimension der Solidarität einen Schritt über die engen familiären, freundschaftlichen, politischen Beziehungen hinaus bringt, sowie der Beistand zur sofortigen Deckung besonderer Ausgaben (Gerichtskosten und Kaution). Darüber hinaus gehören zu den Prioritäten der Menschen, aus denen die Struktur besteht, die tatsächlichen Solidaritätsbewegungen, die Bildung von Brücken der Kommunikation derer drinnen mit denen draußen und die Entfachung gesellschaftlicher Kämpfe innerhalb und außerhalb der Mauern.

Von 2010 bis heute versucht der Fonds, eine konsequente und kontinuierliche politische, moralische und materielle Unterstützung für die Sammlung von Geldern aufzubauen, die primär herrührt aus der persönlichen, bewussten Teilnahme jeder_s Einzelnen von uns, aber auch aus Gruppen und Kollektiven, indem diese zur Fortsetzung der praktischen Solidarität beitragen. Dennoch resultiert aus der andauernden staatlichen Unterdrückung eine große Anzahl politischer Gefangener und Gerichtskosten, und im weiteren Sinn der gestiegene materielle Bedarf. Momentan unterstützt der Fonds auf monatlicher Basis 24 Gefangene: Athanasopoulou Konstantina, Valavani Dimitra,Jantzoulou Konstantino, Dimitraki Janni, Koufontina Dimitri, Kostari Irakli, Michailidi Janni, XiroSavva, Petrakako Jorgo, Sakka Kosta, Seïsidi Mario, Stathopoulou Vaggeli, Christodoulou Spyro und 11 türkische und kurdische Kämpfer (Harika Kızılkaya, Hazal Seçer, Sinan Oktay Özen, Sinan Çam, Ali Ercan Gökoğlu, Burak Ağarmış, Halil Demir, Hasan Kaya, Anıl Sayar, İsmail Zat, Şadi Naci Özpolat). Außerdem versuchen wir in vielen Fällen im Rahmen der Möglichkeiten Gerichtskosten und Kautionen von Genoss_innen zu decken, die aufgrund ihrer politischen Identität, ihrer Aktionen oder sogar wegen verwandtschaftlicher / politischer Beziehungen verfolgt werden, die sie zu inhaftierten Kämpfer_innen haben.

Innerhalb dieser 10 Jahre in denen wir aktiv sind, haben wir uns an Genoss_innen, Treffpunkte und Kollektive gewandt, weil die Absicherung der finanziellen Mittel immer ein schwieriges Unterfangen darstellte. Die Solidarität und Teilnahme der Genoss_innen sowohl aus Griechenland,als auch aus anderen Ländern, ist der wesentliche Grund, aus dem wir kontinuierlich Seite an Seite mit den Gefangenen stehen. In der Situation die wir momentan durchlaufen, speziell aufgrund der neuen Tatsache der Ausbreitung des Virus‘ und der einschränkenden Maßnahmen, die der Staat aus diesem Anlass implementiert hat, ist die Sicherung der Mittel zur materiellen Unterstützung derer,die innerhalb der Mauern sitzen, nochmal extra schwierig. Vielleicht schwieriger als je zuvor.Etwas, dass leider zu den ohnehin schon schwierigen Momenten, mit denen die Genoss_innen innerhalb der Mauern konfrontiert sind, sowie darüber hinaus auch alle anderen Gefängnisinsassen,hinzukommt. Und das ist der Grund, aus dem wir uns wieder an alle Genoss_innen wenden.

Die Überbelegung der griechischen Gefängnisse mit dem erzwungenen Gedränge der Gefangenen in Zellen und Kammern die an menschliche Bienenkörbe erinnern, die unzulängliche – und in einigen Fällen - nicht vorhandene medizinische Versorgung, die nicht-Gewährung der Möglichkeit zum Selbstschutz (Verbot der Versorgung von medizinischem Material, wie Antiseptika), das Einsperren von besonders gefährdeten Gruppen der Bevölkerung (alten und kranken Menschen)schaffen Bedingungen für den Ausbruch einer Pandemie mit deutlich höheren Sterberaten als die in der Gesellschaft draußen. So etwas kann für viele Menschen innerhalb der Gefängnisse einer Todesstrafe gleich kommen. Eine Beunruhigung die einen Dominoeffekt in den Gefängnissen hervorgerufen hat, mit grundlegenden Forderungen nach Verringerung der Belegung und der Einhaltung grundlegender Schutzmaßnahmen für die Gefangenen. Ausgangspunkt der Mobilisierung waren die inhaftierten Frauen von Korydallos und im weiteren Verlauf wurde sie ausgedehnt auf die Gefängnisse in Chania (Kreta), Agios Stefanos (Patras), Larissa, wobei innerhalb dieses Zeitraums ein Text veröffentlicht wurde, mit der Unterzeichnung 856 Gefangener aus allen Flügeln des Männergefängnisses in Korydallos.

In diesem Zustand also folgen der Staat und seine repressiven Mechanismen einem bekannten Weg.Während überhaupt keine wesentlichen Maßnahmen für den Schutz der Gefängnisinsassen eingeführt werden, unterbrechen sie ihren Kontakt zur Außenwelt, indem sie den Besuch von Verwandten und Änwält_innen verbieten und sichtbare Repressalien und Vergeltungsmaßnahmen in Brennpunkten des Protests einleiten: Entführungen-Verlegungen von Genoss_innen / Kämpfer_innen im Fall der Mobilisierung der gefangenen Frauen von Korydallos mit der Entführung zweier weiblicher Gefangener und ihrer Verlegung in die Gefängnisse von Theben unter Quarantäne (eine der beiden ist die politische Gefangene Pola Roupa, Mitglied des Revolutionären Kampfs, während einige Tage später eine gewaltsame Verlegung in den Gefängnissen von Domokos des ebenfalls politischen Gefangenen und RK-Mitglieds Nikos Maziotis), Entzug des Hofgangs der Gefangenen in den Gefängnissen von Chania, die Invasion von Bullen, Durchsuchungen und Beschädigung von Zellen in den Gefängnissen von Patras. Parallel dazu erstellen sie Anklageschriften gegen Genoss_innen, die Verfolgungen und Verhaftungen von Kämpfenden weiterführend, mitten unter den allgemeinen Umständen einer Pandemie, an die fortdauernden Prioritäten des Staates erinnernd,im gleichen Moment, in dem ihre Bekanntmachungen zu Maßnahmen der Entzerrung der Belegung von Gefängnissen eine kleine – in Bezug zur Gesamtzahl – Zahl Gefangener betrifft, nicht mehr als 1500.


Als Fonds, zum bestehenden Zeitpunkt, geben wir unsere Entscheidung bekannt, alle unsere geplanten öffentlichen Aktionen für die nahe Zukunft einzustellen, hingegen aber nicht unsere Solidarität gegenüber den politischen Gefangenen. In dieser schwierigen Situation, die wir durchleben, kommen wir in die schwierige Lage, die vorläufige Verringerung der Mittel, mit denen wir materiell die eingesperrten Genoss_innen unterstützen, bekannt zu geben, diesbezüglich aber versuchend, ihre konsequente Unterstützung auch im kommenden Zeitraum irgendwie aufrechtzuerhalten.

Genossinnen und Genossen, in Griechenland und im Ausland, der Solidaritätsfonds ist in diesem Moment mit einem ernsthaften existenziellen Problem konfrontiert und mit dem Problem der grundsätzlichen Arbeitsfähigkeit eines seiner Felder, der finanziellen Unterstützung der gefangenen Kämpfer_innen. Seine Unfähigkeit aufgrund der gegenwärtigen Bedingungen dieser Zeit, die Mittel durch seine öffentlichen Aktionen zu sichern, werden in den Sommermonaten in eine unauswegsame finanzielle Lage führen und die Unterstützung der politischen Gefangenen praktisch unmöglich machen. Die einzige Weise, das zu vermeiden, ist die materielle / finanzielle Unterstützung durch die breite widerständige Bewegung. Durch alle Menschen und alle Kollektive,die die gefangenen Kämpfer_innen als Teil der Welt des Kampfes begreifen, den wir alle – so, wie wir können – gegen die barbarische Welt der Herrschenden führen. Die Parole „Niemand alleine in den Händen des Staates“ wird in diesen Tagen notwendiger und offenkundiger denn je. Wir rufen euch dazu auf, diese noch einmal in der Praxis zu verteidigen. Die praktische Solidarität wird wieder einmal unsere Waffe sein.

BIS ZUM ABRISS AUCH DES LETZTEN GEFÄNGNISSES

NIEMAND VON UNS IST FREI

SOLIDARITÄT MIT DEN POLITISCHEN GEFANGENEN

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days left

:Update 25/5

Solidarity and financial support from comrades contributed to achieving the first goal of the campaign. However, the needs of the Solidarity Fund for Imprisoned and persecuted Revolutionaries from Greece do not stop at this point. The amount of money-first goal that was covered through the campaign is a little less of what the structure needs in a monthly basis in order to financially support all of the 24 imprisoned comrades who participate in the structure at this time.

It is vital for the cause of the structure to keep this firefund campaign active through donations (even though it reached its first goal) until it is over.

صندوق همبستگی برای مبارزان دربند یا تحت تعقیب در حالی در سال 2010 لازم شناخته و تاسیس شد که از یک سو ساختار کاپیتالیستی در حال باز سازی پس از سقوط اقتصادی بود و از سوی دیگر جنبش رادیکال تعداد نچندان زیادی از اعضایی که تجربه انقلاب 8 دسامبر را بصورت کامل در شناسنامه خود داشت ، در کنار خود داشت .تحت فشار چنین شرایطی با افزایش شمار زندانیان مبارز و سیاسی ، لزوم تاسیس این صندوق بیشتر هم دیده میشد ، دقیقا به همین دلیل صندوق همبستگی درجهت تلاش جذب حمایت مسمتر و بهینه برای کسانی که بجهت حضور و فعالیت در مبارزات اجتماعی و یا همبستگی با جریانات سیاسی یا تلاش اجتماعی در زندان و یا تحت تعقیب میباشند در اشکال مختلف همچون تهیه مایحتاج اولیه زندگی ، تامین مالی و بهبود وضعیت معیشتی یاران در بند و تحت تعقیب ، میباشد که همواره درکنار ما بوده اند. همچنین از همین طریق قدمی فراتر در همبستگی برداشته و قداماتی در جهت حمایت و همراهی با اطرافیان ، اقوام مرتبط با ایشان را نیز داشته است که شامل موارد اورژانسی ) تامین قرار وثیقه و پرداخت هزینه های دادرسی ( میباشد. تاکنون همچنین فعالیت های صندوق همبستگی شامل ایجاد کانال های ارتباط مالی میان جوامع داخل و خارج از کشور با داخل زندان نیز بوده است.

از سال 2010 تاکنون صندوق همبستگی درتلاش برای جذب حمایت سیاسی و پشتیبانی حقوقی در موارد بیشماری در حمایت از کسانی که به هر نحوی در چارت های گوناگون به ما کمک نموده اند فعالیت نموده است .بر حسب قوانین حکومتی تعداد بسیاری از زندیان سیاسی و پرونده های دعاوی موجود است که در درجه بالایی از نیاز به اخذ حمایت قرار دارند.در حال حاضر صندوق همبستگی نیاز های کلی ماهانه ی 24 زندانی را بر عهده دارد:( Athanassopoulou Konstantina, Valavani Dimitra, Yagtzoglou Konstantinos, Dimitrakis Giannis, Koufontinas Dimitris, Kostaris Iraklis, Michailidis Giannis, Xiros Savvas, Petrakakos Giorgos, Sakkas Kostas, Seisidis Marios, Stathopoulos Vangelis, Spyros Christodoulouهمچنین یازده میلیتنت از کوردستان و ده میلیتنت ترک ( همچنین در تلاش برای پوشش تعداد زیاد موارد آبونمان های کلی میلیشیای مقاومت و مرتبطان ایشان و مبارزانی بوده ایم که بجهت اقدامات یا باور خود تحت تعقیب قرار دارند . در طول این ده سال برای بسیاری از گروه ها و جوامع مبارزاتی به اثبات رسیده است که همبستگی مااز سطوح امن در لایه های اطلاعاتی برخوردار است که چندان کار آسانی نیست.

همبستگی و اقدامات مبارزان از یونان از جمله مهمترین دلایل آن است که ما تا کنون توانسته ایم با قدرت در کنار یاران دربند خود باقی بمانیم .با وجود وقایع اخیر و روشن شدن زوایای تازه از خطاهای محاسباتی حکومت به جهت انتشار ویروس ، متاسفانه مشکلات بیشتری در راستای تهیه اقلام اولیه و مایحتاج کلی کسانی که در آنسوی دیوارها میباشند بوجود آمده است، اینگونه به نظر میرسد که تا کنون این سخت ترین مرحله در این شرایط است و و دشواری ها بر شانه ی یاران دربند ما بیشتر تحمیل میگرد بهمین جهت است که ما دوستان خود را فرامیخوانیم .با لبریز شدن زندانهای یونان و اجتماع زندانیان در سلول ها و کردیدور ها به نحوی که به کندو های انسانی شباهت پیدا کرده است ، نبود امکانات درمانی و عدم تفکیک زندانیان در بعضی موارد شرایط به نحوی پیش رفته است که لزوم اقدام خود سازماندهی شده برای مراقبتهای پزشکی بشدت افزایش پیدا کرده است. نیازهای کلی در اقلام اولیه همچون دارو های اولیه در زندان ، اقلام مراقبتی ، زیستن در زندان را برای آنان که در آن زندگی میکنند بسیار دشوار و پر ریسک نموده است که این البته ریسک جامعه ی بیرون در صورت خروج از ورای دیوارها را هم بهمراه میاورد . همه اینها به گونه ای اتفاق می افتد که همچنان پرونده های جعلی و دادخواست های غیر واقعی در حال صدور برای انان که در زندان هستند در حال تشکیل است .نگرانی های ناشی از شرایط سبب تشکیل بسیج گروه های مقاومت در زندان شده است که در تلاش برای دریافت نیازهای اولیه برای ایشان است . این تشکل ها از نقطه ی آغاز در زندان زنان واقع در کوردالوس شروع شد که در امتداد آن مقاومت زندان های چینا ، کرتا و لاریسا بود ، در این میان 856 نفر از زندانیان بند های مختلف در زندان کوردالوس بیانیهای را امضاء و به نشر رسانده اند.

با چنین شرایطی و پس از سقوط مکانیزم فشار حاکم بشکلی که قادر به محافظت از جان این شهروندان نمی باشد، حکومت دست به محدود نمودن شکل ارتباط اجتماعی زندان با بیرون زده و محدودیت های را در مورد ملاقات با خانواده و وکلا برای ایشان در نظر گرفته و هر گونه اعتراض و یا مخالفتی بعنوان اعتراض تلقی گردید .سپس ربایش و انتقال مبارزان درون زندان و آنان که در جریان مبارزان زندان حضور داشته اند اتفاق افتاد ، دو زندانی به زندان ثیوا تحت قرنطینه انتقال داده شده اند ، یکی از این دو زندانی سیاسی و عضو مقاومت انقلابی )پلا روپا ( و دیگر که چند روز بعد با خشونت انتقال داده شد نیکلاس مازیوتیس بودند . ) انتقال به زندان دوموکوس( همچین محرومیت از هوا خوری در زندان چاینا ، و حلمه و تخریب سلول ها در زندان پاتراس از آنجمله بود .در این میان که پاندمی ویروس به پیش میرود ، کیفرخواست های جعلی در حال صدور برای زندانیان است . آنها به همان گونه که در اشل بزرگ جامعه درحال اعمال فشار هستند ، در حال عمل با جوامع کوچکتر زندانیان با تعدد 1500 نفری هستند.

تحت عنوان صندوق همبستگی اقدامات و برانامه های خود در کوتاه مدت را به اشتراک گذاشته ایم و هیچ گونه تغییری در ارتباط خود با مبارزانی که ما را در دشواری ها تنها نگذاشتند ایجاد نخواهیم کرد .شرایطی که در حال حاضر تجربه میکنیم دشواری هایی را بوجود آورده است که تهیه اقلام و مایحتاج اولیه زندگی برای یاران دربند بسیار دشوار است.

یاران داخل و خارج از یونان ، صندوق همبستگی در شرایط فعلی که روز های دشواری را پشت سر میگذارد شما را فرامیخواند چرا که تامین و تهیه مایحتاج بسیاری از مبارزان و زندانیان بسختی صورت میگید و پیشروی با چنین شرایطی تا آغاز فصل تابستان غیر ممکن خواهد بود .تنها راه مقابله با چنین شرایطی همبستگی جهانی در تامین نیازهای زندانیان است . ما از همه افراد ، گروها و جوامعی که به زندانیان اهمیت میدهند درخواست ورود به میدان و اقدام فوری ، مینماییم.

هیچ یک از ما آزاد نیست

شعار "هیچ کس در دست دولت تنها نیست" این روزها از هر زمان دیگری مهم و ملموس تر احساس می شود. ما از شما می خواهیم که بار دیگر در عمل از آن دفاع کنید. همبستگی واقعی دوباره سلاح ما خواهد بود .تا زمان ویرانی آخرین زندان خواهیم ایستاد.

همنوایی با زندانیان سیاسی .

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days left

Update 25/5:

Solidarity and financial support from comrades contributed to achieving the first goal of the campaign. However, the needs of the Solidarity Fund for Imprisoned and persecuted Revolutionaries from Greece do not stop at this point. The amount of money-first goal that was covered through the campaign is a little less of what the structure needs in a monthly basis in order to financially support all of the 24 imprisoned comrades who participate in the structure at this time.

It is vital for the cause of the structure to keep this firefund campaign active through donations (even though it reached its first goal) until it is over.

Abstrato

O Fundo de Solidariedade para Presos e Companheiros Perseguidos (Solidarity Fund for Imprisoned and Persecuted Militants) foi estabelecido em 2010 numa circunstância onde, por um lado, uma dura reestruturação capitalista foi implementada sob o disfarce de “crise econômica”, e, por outro lado, os movimentos radicais, tendo memórias muito recentes das experiências das revoltas sociais de dezembro de 2008, que estavam aflorando rapidamente. Sob essas circunstâncias, a repressão se tornou ainda mais intensa, resultando em um número crescente de prisioneiros políticos. É precisamente nesse contexto que o fundo de solidariedade foi criado, inicialmente procurando prover suporte constante e consistente para aqueles presos ou perseguidos por suas ações subversivas ou por sua participação em lutas sociais. O objetivo básico da estrutura é garantir condições de vida decentes para os companheiros presos através de um processo que se dá no movimento político; assim então levando as dimensões materiais de solidariedade um passo além de relações familiares, amigos e companheiros, assim como, ajudar com o custo imediato de emergências (como despesas judiciais e fiança para os presos). Ainda assim, as ações de solidariedade prática e a construção e desenvolvimento de pontes de comunicação e resistências compartilhadas entre pessoas dentro e fora das prisões continua sendo uma prioridade das pessoas que formam e sustentam a estrutura.

Desde 2010 até hoje, o fundo de solidariedade vem tentando obter um consistente apoio político, moral e material para a coleta de fundos, a qual depende primeiramente da participação consciente de todos nós, assim como de grupos e coletivos, que contribuem para a continuação dessa solidariedade. A repressão estatal contínua, no entanto, resulta em um grande número de prisioneiros políticos e custos legais, e consequentemente, em uma grande necessidade material. Nesse momento, o fundo de solidariedade apoia 24 prisioneiros em um período mensal (Athanassopoulou Konstantina, Valavani Dimitra, Yagtzoglou Konstantinos, Dimitrakis Giannis, Koufontinas Dimitris, Kostaris Iraklis, Michailidis Giannis, Xiros Savvas, Petrakakos Giorgos, Sakkas Kostas, Seisidis Marios, Stathopoulos Vangelis, Christodoulou Spyros e 11 militantes da Turquia e Curdistão (Harika Kızılkaya, Hazal Seçer, Sinan Oktay Özen, Sinan Çam, Ali Ercan Gökoğlu, Burak Ağarmış, Halil Demir, Hasan Kaya, Anıl Sayar, İsmail Zat, Şadi Naci Özpolat). Em vários casos tentamos também cobrir – tanto quanto nossas capacidades (financeiras) permitem – as despesas judiciais e fianças de companheiros que são perseguidos por suas identidades políticas, suas ações ou mesmo por suas relações com militantes presos.

Durante esses 10 anos de atividade, temos dependido de companheiros e coletivos várias vezes, pois garantir recursos financeiros sempre foi um processo difícil. A Solidariedade e participação de companheiros da Grécia e do exterior é a principal razão pela qual pudemos mostrar apoio a nossos camaradas presos consistentemente. Nesta circunstância atual, especialmente levando em consideração os novos fatos sobre propagação do vírus e as medidas restritivas impostas pelo Estado à ocasião, é novamente extremamente difícil garantir os recursos para assistência às necessidades materiais das pessoas dentro das prisões. Possivelmente mais difícil do que nunca. Infelizmente, isto precisa ser levado em conta em adição aos tempos difíceis que nossos companheiros estão enfrentando no lado de dentro, assim como a população prisional como um todo, e por isso que estamos pedindo o apoio de nossos companheiros.

A superpopulação das prisões gregas, com prisioneiros sendo forçados em celas e enfermarias reminiscentes a colmeias humanas, o inadequado – e em alguns casos – não existente cuidado médico, a recusa de providenciar medidas de autoproteção (proibição de provisões médicas, como antissépticos), o fato que mesmo os mais vulneráveis (os idosos e doentes) ainda estão encarcerados, criam condições para uma erupção pandêmica com taxas de mortalidade significantemente mais altas do que da sociedade fora das prisões. Isso pode significar pena de morte para muitas pessoas. Essa preocupação tem incitado uma série de mobilizações prisionais, as principais demandas sendo o descongestionamento das prisões e a implementação de medidas básicas de proteção para os presos. O ponto de início dessas mobilizações foi a prisão feminina de Korydallos, que foi seguida pelas prisões em Chania (Creta), Agios Stefanos (Patras) e Larissa, quando 856 presos de todas as alas da prisão masculina de Korydallos assinaram e publicaram a declaração.

Sob essas particulares circunstâncias, o Estado e seus mecanismos repressivos seguem um caminho já conhecido. Enquanto nenhuma medida efetiva está sendo tomada para a proteção da população prisional, eles bloqueiam a comunicação com o exterior das prisões suspendendo visitas de afins e advogados, e tomam medidas de repressão e retaliação onde ocorrem manifestações:  Abdução-transferências de companheiros/militantes, no caso da mobilização na prisão feminina de Korydallos com a abdução de duas prisioneiras e suas transferências para a prisão de Thiva sob quarentena. Uma das quais é a prisioneira política e membra do Luta Revolucionária, Pola Roupa, e alguns dias depois a violenta transferência de Nikos Maziotis, que também é um prisioneiro político e membro do Luta Revolucionária, para a prisão de Domokos. Mais: privação de tempo de recreação na prisão de Charia, ataques policiais, investigações e destruição de celas na prisão de Patras. Ao mesmo tempo, e enquanto a pandemia ainda ocorre, companheiros estão enfrentando falsas acusações, estão sendo perseguidos e presos, nos lembrando das prioridades permanentes do Estado do qual declarações sobre descongestionamento das prisões referem-se apenas a um pequeno número de pessoas – considerando o total da população – como se o número de prisioneiros afetados não passasse os mil e quinhentos.

Como fundo de solidariedade, neste momento, estamos anunciando nossa decisão de suspender todas nossas ações públicas no futuro imediato, mas não estamos suspendendo nossa solidariedade para com os prisioneiros políticos. Nesta difícil situação que estamos experienciando, estamos em uma posição difícil para anunciar uma redução temporária na quantidade de apoio material para companheiros presos para que sejamos capazes de apoiá-los consistentemente durante os próximos meses.

Companheiros da Grécia e do exterior, o fundo de solidariedade está atualmente enfrentando um sério problema relativo a viabilidade e a função de um de seus componentes fundamentais, o suporte financeiro de militantes presos. Devido às condições objetivas da atual conjuntura, a inabilidade do fundo de assegurar recursos por meio de ações públicas irá nos levar a um impasse econômico durante o verão e o suporte de prisioneiros políticos se tornará praticamente impossível. A única forma de isso ser evitado é o apoio financeiro/material do movimento antagônico mais amplo do mundo. De todos os indivíduos e coletivos que consideram os militantes presos como parte das pessoas da luta, luta essa que todos nós nos comprometemos – de qualquer forma que possamos – contra o bárbaro mundo da autoridade.

O slogan “ninguém deixado sozinho nas mãos do governo” está se tornando cada vez mais crucial e tangível. Nós pedimos a você para defendê-lo mais uma vez na prática. Solidariedade efetiva irá ser novamente nossa arma.

ATÉ A DEMOLIÇÃO DA ÚLTIMA PRISÃO NENHUM DE NÓS É LIVRE

SOLIDARIEDADE PARA COM OS PRISIONEIROS POLÍTICOS

Fundo de Solidariedade para Presos e Companheiros Perseguidos

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days left

Update 25/5:

Solidarity and financial support from comrades contributed to achieving the first goal of the campaign. However, the needs of the Solidarity Fund for Imprisoned and persecuted Revolutionaries from Greece do not stop at this point. The amount of money-first goal that was covered through the campaign is a little less of what the structure needs in a monthly basis in order to financially support all of the 24 imprisoned comrades who participate in the structure at this time.

It is vital for the cause of the structure to keep this firefund campaign active through donations (even though it reached its first goal) until it is over.

Sommario

La cassa di solidarietà per prigionieri e imputati politici è nata nel 2010 sotto una circostanza per la quale, da un lato, la forte ristrutturazione del capitalismo pesava attraverso la crisi economica, e dall’altro il milieu radicale, con la recente esperienza delle rivolte del Dicembre 2008, si trovava in un fiorire di attività. Sotto queste circostanze, la repressione si era fatta sempre più intensa, con il risultato di un grande aumento dei prigionieri politici. È in questo contesto che è stato costituita la cassa di solidarietà che, come obiettivo iniziale, aveva li continuato e stabile supporto economico alle persone sotto processo o incarcerate per le loro azioni insurrezionali o per la loro partecipazione alle lotte sociali. L’obiettivo base della struttura, infatti è di garantire una sopravvivenza dignitosa per i compagni e le compagne detenut* attraverso una procedura di movimento, che porti la prassi materiale della solidarietà un passo oltre alle relazioni strettamente amicali, familiari, fra compagni, così come anche l’immediata copertura economica delle situazioni di emergenza (spese processuali e parcelle). Conseguentemente, tra le priorità delle persone che animano questa struttura ci sono azioni concrete di solidarietà, la creazione di ponti comunicativi tra dentro e fuori e lo sviluppo delle lotte sociali tanto fuori quanto dentro al carcere.

Dal 2010 ad oggi la cassa cerca di mantenere una stabilità e una continuità al supporto politico, etico e materiale, attraverso il reperimento di fondi che derivano, di base, dalle personali disponibilità di ciascuna e ciascuno di noi, così come da collettivi e gruppi che contribuiscono alla continuazione della solidarietà attiva. La persistente repressione dello stato ha come risultato un grande numero di reclusi politici e di spese processuali, che vanno di pari passo all’aumento dei bisogni materiali. Al momento, la cassa supporta su base mensile 24 detenuti (Konstantina Athanasopoulou, Dimitra Valavani, Konstantinos Ghiatszoglou, Ghiannis Dimitrakis, Dimitris Koufotinas, Iraklis Kostaris, Ghiannis Mikailidis, Savvas Xiros, Giorgos Petrakakos, Kostas Sakkas, Marios Seisidi, Vangelis Stathopoulos, Spyros Christodoulou e 11 compagni turchi e curdi). Inoltre, in molti casi, cerchiamo nei limiti del possibile di coprire le spese processuali e le assicurazioni dei compagni e delle compagne che sono sotto processo per la loro identità politica, le loro azioni, o addirittura per le loro relazioni parentali e amicali che intrattengono con altri compagni detenuti.

In questi dieci anni di attività ci siamo rivolti molte volte ai compagni e alle compagne, a spazi e collettivi, perché l’approvvigionamento del denaro necessario è sempre un processo complesso. La solidarietà e la partecipazione dei compagni e delle compagne, sia in Grecia che dall’estero è la principale forza che ci ha permesso di supportare i nostri compagni detenuti. Nell’attuale situazione in cui ci troviamo, in particolare per quanto riguarda la diffusione del virus e per le conseguenti misure di contenimento che lo stato ha stabilito, il poter garantire il supporto materiale a coloro che sono reclusi è adesso veramente molto difficile. Forse più difficile di qualunque altra volta. Qualcosa che purtroppo si va a sommare alle già presenti difficoltà che si trovano a dover affrontare tanto i compagni reclusi, quanto l’intera popolazione carceraria, ed è questo il motivo per cui ci rivolgiamo di nuovo a tuoi i compagni e le compagne.

Il sovraffollamento delle carceri greche, con l’inevitabile concentrazione dei reclusi nelle celle e nei letti, che somigliano ad alveari umani, gli insufficienti -e in certi casi del tutto assenti- presidi medicofarmaceutici, l’impossibilità di garantirsi una protezione personale (essendoci tra l’altro il divieto di procurarsi medicinali come gli antisettici), la continuazione della detenzione anche per quei gruppi della popolazione carceraria che sono più fragili (anziani o malati) costruiscono le condizioni per l’esprosione di una pandemia con un tasso di mortalità sicuramente più alto di quello riscontrabile nella società fuori. L’inizio della mobilitazione carceraria si è avuto con le prigioni femminili di Korydallos e di seguito si sono unite le prigioni di Xanià (Creta), Aghio Stefanou (Patrasso) e Larissa, e nel frattempo è stato pubblicato un comunicato con 856 firme di detenuti da tutti i bracci della prigione di Korydallos.

In questa situazione quindi, lo stato e i suoi organi repressivi continuano su un terreno già battuto. Mentre nessuna misura di sicurezza viene presa per la protezione della popolazione nelle carceri, interrompono le comunicazioni coi familiari e i contatti fuori, vietando i colloqui con familiari e avvocati, attuano misure vendicative contro chi esprime le sue ragioni di protesta: rimozioni e ri-locazioni dei compagni nel caso delle mobilitazioni al carcere femminile di Korydallos, con la rimozione di di due donne detenute e il loro spostamento nelle prigioni di Tebe, dove sono state messe in quarantena (una di queste è la detenuta politica Pola Roupa di Lotta Rivoluzionaria, mentre alcuni giorni dopo è avvenuto il violento trasporto di Nikos Maziotis, anche lui membro di Lotta Rivoluzionaria, alle prigioni di Domoko), soppressione dell’ora d’aria nelle prigioni di Xanià, raid di sbirri con conseguenti ricerche tra gli effetti personali dei detenuti e distruzione delle celle, nelle prigioni di Patrasso. Contemporaneamente, i compagni e le compagne continuano ad essere messi sotto processo, continuando i processi e le incarcerazioni, durante lo stato di pandemia, ricordandoci quali siano le uniche priorità dello stato, le cui dichiarazioni circa le misure di “svuotamento” delle carceri riguardano un piccolissimo numero di di detenuti che non supera le mille cinquecento persone.

Come cassa, in questo momento, comunichiamo la nostra decisione di rimandare tutte le nostre azioni pubbliche programmate per il prossimo futuro, ma non rimandiamo la nostra solidarietà ai prigionieri politici. In questa difficile situazione che stiamo attraversando, ci troviamo nella difficile posizione di dover comunicare la riduzione della somma con la quale sopportiamo materialmente in compagni e le compagne detenute, per poter cercare di garantire il supporto con continuità nel prossimo futuro.

Compagni e compagne, in Grecia e all’estero, La Cassa di Solidarietà si sta scontrando in questo momento con un serissimo problema di sostentamento ed efficienza di un suo pezzo fondamentale, che è il supporto economico dei detenuti e delle detenute politiche. La sua incapacità, causata dalle contingenze oggettive di questo periodo, di assicurare denaro che provenga dalle azioni pubbliche, la porterà durante i mesi estivi a serissime difficoltà economiche e il sostentamento dei detenuti politici sarà nei fatti impossibile. Il solo modo perché questo venga evitato è il supporto materiale/economico di tutte le persone del mondo antagonista in senso lato. Di tutte le persone e tutti i collettivi che considerano i detenuti politici e le detenute politiche e tutti i compagni e le compagne parte del loro orizzonte di quella lotta che tutte e tutti -in tutti i modi in cui possiamo- ingaggiamo contro il mondo vile del potere. Lo slogan “nessuno e nessuna da solo e da sola nelle mani dello stato” diventa in questi giorni più pressante e tangibile che mai. Vi chiediamo di sostenerlo ancora una volta coi fatti. La solidarietà attiva sarà di nuovo la nostra arma.

FINO ALLA DISTRUZIONE DELL’ULTIMA PRIGIONE NESSUN* SARA’ LIBER*

SOLIDARIETA’ AI PRIGIONIERI POLITICI E ALLE PRIGIONIERE POLITICHE.

Cassa di solidarietà La cassa di solidarietà per prigionieri e imputati politici

135% of €3000

€ 4063 reached in total

-1481 days left