Støt mobiliseringen for et frit Palæstina

Support the mobilization of a free Palestine

Vi er i øjeblikket vidner til, at bosætter kolonistaten Israel begår et folkemord på befolkningen i Gaza. I skrivende stund har besættelsesmagten myrdet mere end 15’000 palæstinensere i Gaza, herunder 6.150 børn. Israel fortsætter med at begå krigsforbrydelser og vende det blinde øje til international lov, mens de bomber og angriber civile mål som hospitaler, skoler og flygtningelejre, afskærer dem fra mad, rent vand, internet og elektricitet og tvangsforflytter omkring 70 % af hele befolkningen i Gaza. I mellemtiden stiger angreb og vold fra bevæbnede israelske bosættere og IOF-soldater på Vestbredden, hvor mindst 229 er blevet dræbt siden den 7. oktober, heraf 48 børn.

Den eskalerende vold og drabene fortsætter uden konsekvenser for den israelske apartheidstat. På trods af Israels voldelige og ulovlige belejring af Gaza, samt de fortsatte bombninger af civile mål, fortsætter de vestlige regeringer, herunder den danske, med at stå bag den israelske besættelsesmagt.

Den danske regering har endda blokeret for den årlige udviklingsbistand til Palæstina og undladt at stemme for en våbenhvile i FN.

Vi mener, at en bred folkelig mobilisering mod Israels folkemord på det palæstinensiske folk er nødvendig for at modsætte sig regeringens politiske linje. Det er derfor, vi har været med til at indkalde til demonstrationer med krav om våbenhvile og nødhjælp til Gaza. Vi vil fortsætte med at mobilisere og organisere demonstrationer, aktioner og uddannelse om den palæstinensiske sag. Vores kamp slutter ikke med afslutningen på Israels massive bombardementer af Gaza, vi vil blive ved med at kæmpe for en afslutning på den israelske besættelse og kolonisering af Palæstina. For at fortsætte denne kamp og organisere os på alle mulige måder for et frit Palæstina har vi brug for økonomisk støtte.

Vi har brug for, at du hjælper os med at sikre, at vi kan skabe en endnu større bevægelse i Danmark mod folkemordet og den igangværende etniske udrensning af Palæstina.

Så støt os og lad kampen for et frit Palæstina vokse sig større og stærkere hver dag.

Frit Palæstina!

We are currently witnessing the settler colonial state of Israel committing a genocide on the population of Gaza. At the time of writing, the occupying power has murdered more than 15’000 Palestinians in Gaza, including more than 6.500 children. Israel continues committing war crimes and turning a blind eye to international law, while bombing and raiding civilian targets such as hospitals, schools and refugee camps, cutting off food, clean water, internet and electricity and forcibly displacing around 70 % of the entire population of Gaza. Meanwhile attacks and violence by armed Israeli settlers and IOF soldiers in the West Bank rises with at least 229 being killed since the 7th of October, 48 of them children. 

The escalating violence and killing continues without consequences for the Israeli state. Despite Israel's violent and illegal siege of Gaza, as well as the continued bombing of civilian targets, the Western governments, including the Danish, continue to stand behind the Israeli occupation force.

The Danish Government has even blocked the annual development aid to Palestine and refrained from voting for a ceasefire in the UN. 

We believe that a broad popular mobilization against Israel's genocide of the Palestinian people is necessary to oppose the government's political line. That is why we have been part of organizing  demonstrations, with the demand for a ceasefire and emergency aid to Gaza. We will continue mobilizing and organizing demonstrations, actions and education on the Palestinian cause. Our fight does not end with the end of Israel’s massive bombardments on Gaza, we will keep fighting for an end to the Israeli occupation and colonization of Palestine. To continue this fight and organize in all possible ways for a free Palestine we need financial support. 

We need you to help us ensure that we can create an even bigger movement in Denmark opposing the genocide and the ongoing ethnic cleansing of Palestine. 

So chip in and let the struggle for a free Palestine grow bigger and more powerful every day.

Free Palestine!

195% of €2000

€ 3911 reached in total

-187 days leftStop Annekteringen Af Palæstina/Internationalt Forum - Palæstinagruppen

Internationalt Forum (IF) blev etableret som en anti-imperialistisk solidaritetsorganisation i 1971 som en del af den verdensomspændende internationalistiske og anti-imperialistiske bevægelse. IF forpligter sig til at støtte undertrykte folks kamp. Derfor har IF siden sin oprettelse organiseret direkte solidaritetsaktioner med det palæstinensiske folk, som har været udsat for alle former for undertrykkelse af den israelske kolonistat, den zionistiske bevægelse og dens allierede, siden den første zionistiske bosætter ankom i begyndelsen af det 19. århundrede.

Med udgangspunkt i IF's mangeårige erfaring og i tæt samarbejde med politiske allierede og kammerater fra organisationen, vil IF's Palæstinagruppe fortsætte sit arbejde for et frit Palæstina.

Værdier og principper

Vi støtter op om retfærdighed og værdighed for det palæstinensiske folk og deres ret til at bekæmpe besættelsen. Vi mener, at det er vores pligt at bekæmpe undertrykkelse og udnyttelse, uanset hvor den finder sted, og at frihed, selvbestemmelse og retfærdighed er en rettighed for alle mennesker i verden. Vi ønsker at forstærke vores stemmer og modstand mod den israelske besættelse og opbygge konsekvent international solidaritet og netværk. Vi vil handle med beslutsomhed mod den israelske besættelse i samarbejde med alle, der tror på de samme værdier, for at støtte det palæstinensiske folk i deres kamp med alle nødvendige midler.

Stop Annekteringen Af Palæstina/IF's Palestine Group

The International Forum (IF) was established as an anti-imperialist solidarity organization in 1971 as part of the worldwide internationalist and anti-imperialist movement. IF commits to support the struggles of oppressed people. It is therefore, and since its establishment, that IF has organized direct actions of solidarity with the Palestinian people who have been exposed to all forms of oppression by the Israeli colonial settler-state, the Zionist movement and its allies since the arrival of the first Zionist settler by the early 19th century.

Building on the years of experience within IF and in close collaboration with political allies and comrades from the organization, the IF Palestine Group will continue its work for a free Palestine.

Values and principles

We are committed to justice and dignity for the Palestinian people and their right to fight the occupation. We believe it is our duty to fight oppression and exploitation wherever it ramps and that freedom, self determination and justice is the right of all people in the world. We want to amplify our voices and resistance against the Israeli occupation and build consistent international solidarity and networks. We will act with determination against the Israeli occupation in cooperation with all those who believe in the same values in order to support the Palestinian people in their struggle with all necessary means.