Hunger strike for humanity

De sultestrejkende i Kærshovedgaard har brug for social og psykisk omsorg, lægehjælp og alt den solidaritet vi kan give dem!
Dine penge gør det muligt!

267% of €300

€ 802 reached in total

-2443 days left


About the project

Denne kampagne er i solidaritet med de sultestrejkende personer, der har mobiliseret en protest på Kærshovedgård udrejsecenter.

De protesterer imod de inhumane forhold, som de er tvunget til at leve under på ubestemt tid, som afviste asylansøgere i Danmark.

I fællesskab mobiliserer vi mennesker udenfor Kærshovedgård, for at imødekomme den støtte de sultestrejkende efterspørg.

Denne kampagnes formål er at stå sammen i solidaritet for humane forhold i det danske asylsystem, hvor også afviste asylansøgere har en stemme.

English

This campaign is in solidarity with the people participating in the hunger strike, who have mobilised a protest at the Kærshovedgård departure/deportation center.

They are protesting against the inhumane conditions they are forced to live with indefinitely as rejected asylum seekers in Denmark.

In fellowship with them, we seek to mobilise people outside of Kærshovedgård, to provide the support they need for their hunger strike.

The goal of this campaign is to stand together in solidarity for humane conditions in the Danish asylum system, and make sure rejected asylum seekers still have a voice.

Further info

Facts om Kærshovedgård

--------ENGLISH BELOW--------

Kærshovedgård er et udrejsecenter der primært huser ikke-kriminelle afviste asylansøgere, men der bor også personer på tålt ophold og tidligere kriminelle asylansøgere. Forholdende på centeret er indrettet til at have ”motivationsfremmende effekt” på beboerne, med henblik på at beboerne skal samarbejde om hjemrejse til det land de er flygtet fra.

På trods af at langt størstedelen af beboerne på Kærshovedgård ikke har begået noget kriminelt eller er på tålt ophold, har regeringen ikke lagt skjul på at forholdende på centeret er indrettet efter logikken om at:

”…Tålt ophold skal gøres så utåleligt som overhoved muligt”

Citat udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i denne artikel.

Kærshovedgård var tidligere et åbent fængsel, men blev den 21. marts 2016 taget i brug som udrejsecenter. Det skete som led i regeringens asylpakke fra efteråret 2015. Tidligere fængselsinspektør Bodil Philip har udtalt at;

”Det er værre forhold end i et almindeligt åbent fængsel”

Citat fra denne artikel .

Kærshovedgård ligger 13 kilometer uden for Ikast og 7 kilometer fra den mindre stationsby Bording.

Borgerrådet i Bording har besluttet at beboerne på Kærshovedgård ikke må tage den lokale bus til Bording, grundet at det har en ”utryghedsskabende” påvirkning i lokalsamfundet omkring Kærshovedgård.

Beboerne må derfor gå eller cykle hvis de vil forlade centeret.


Beboerne får ingen penge, fordi de ikke medvirker til deres hjemsendelse.

Der er bespisningsordning, så de får tre daglige måltider, som er for-lavet og opvarmes I mikrobølgeovn.

De er pålagt opholds- og meldepligt. Det betyder, at de skal opholde sig på Kærshovedgård, ligesom de tre gange om ugen skal melde sig hos politiet på stedet. De er ikke frihedsberøvede og kan frit færdes ind og ud af centeret, men beboerne skal være tilbage på Kærshovedgård senest kl. 22 hver aften.

(Hvis de ønsker at overnatte hos ven/familie, skal de søge om at overnatte udenfor Kærshovedgård, dette er muligt to nætter hver anden måned).

Om disse forhold siger Helsinki-komiteen efter at have besøgt Kærshovedgård:

”Alt i alt, konkluderer rapporten, er der i praksis ikke sikret mulighed for jævnlig kontakt til familie, som det påkræves i den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til respekt for familielivet”

Citat fra denne artikel

Efter omdannelsen fra fængsel til udrejsecenter er der bl.a. etableret hegn omkring centeret, færre aktivitetsrum og mere avanceret adgangskontrol for beboerne. Beboerne skal melde gæsters besøg 48 timer i forvejen.

Kærshovedgård drives af kriminalforsorgen på vegne af Udlændingestyrelsen.

Det betyder bl.a., at kriminalforsorgens personale er i uniform og er vant til at omgås indsatte i fængsler, ikke afviste asylansøgere.

Hvad skal pengene bruges på?

Pengene skal primært bruges på transport, idet vi både arbejder på at de afviste asylansøgere der protesterer løbende kan få besøg af deres kontaktpersoner samt besøg af læger og sygeplejersker, der ikke er ansat af Røde Kors.

Derudover skal pengene bruges til soveposer og telte, da protesten foregår på centerets udendørsområde.

De sultestrejkende har også efterspurgt kaffe, the og cigaretter.

Når de basale fornødenheder er dækket vil de resterende penge blive brugt på til at støtte en kampagne beboerne på kærshovedgård laver for at sprede deres kritik af asylsystemet.

Skulle Kærshovedgård blive lukket eller situationen ændre sig så radikalt at kampagnen ikke længere er mulig vil netværket for kontaktpersoner til afviste asylansøgere i Kærshovedgård videredistribuere pengene efter de sultestrejkendes ønsker.

267% of €300

€ 802 reached in total

-2443 days left

ENGLISH

Kærshovedgård is a deportation center that primarily houses non-criminal rejected asylum seekers, but also houses people on “tolerated stay” and asylum seekers with a criminal conviction. The conditions at the center are designed to have a “motivational effect” on the residents, with the goal of motivating them to cooperate in their deportation to the countries they have fled from.

Although by far most of the residents at Kærshovedgård have not committed any crime and are not on “tolerated stay”, the government has made no effort to hide that the conditions at the center are designed with the logic that:

”...Tolerated stay should be as intolerable as at all possible”

quote from the Foreigner- and Integration Minister Inger Støjberg (V) in this article.

Kærshovedgård was previously an open prison, but on the 21st of March 2016, it was converted into a deportation center. This took place as part of the government’s asylum law in the fall of 2015. Previous prison inspector Bodil Philip has expressed that;

”the conditions are worse than in a normal open prison”

quote from this article.

Kærshovedgård is 13 kilometer outside of Ikast and 7 kilometer from the smaller station town Bording.

The Town Council of Bording has decided that the residents of Kærshovedgård should not be allowed to take the local bus to Bording, on the grounds that it has the effect of “creating insecurity” in the local community.

The residents therefore have to walk or bike if they wish to leave the center.


The residents do not receive any money, because they are not cooperating in their deportation.

There is a canteen that provides three daily microwave-meals.

They are under a “residence and registration obligation”. This means that they must reside at Kærshovedgård, and they must register with the police at Kærshovedgård 3 times every week. They are not restrained, and are free to go in and out of the center, but must return by 10pm (22:00) every evening.

(If they wish to spend the night with a friend or family, they can apply to sleep outside of Kærshovedgård, which is possible for 2 nights every other month).

With regards to these conditions, the Helsinki-committee declared following their visit to Kærshovedgård;

”All in all, the report concludes that, in practice, they have not ensured the possibility for regular contact with family, as demanded by the European Human Rights Convention about the right to and respect for family life”

Quote from this article

After the conversion from a prison to a deportation center, modifications have been made. Among these are the establishment of a fence around the center, fewer activity rooms, and more developed access control for the residents. Residents must report visitors 48 hours in advance to be able to receive them at the center.

Kærshovedgård is run by Criminal Probation Service (kriminalforsorgen) on behalf of the Immigration Office.

This means that that the personelle are in uniform, and are accustomed to dealing with prison residents, not rejected asylum seekers.

How will the money be spent?

The money will primarily be used for transportation, which is needed to ensure that the rejected asylum seekers who are protesting can receive visits from their contact-persons, as well as doctors and nurses not employed by the Red Cross.

Beyond that, the money will be used for sleeping bags and tents, because the protest is taking place in the outdoor area at the center.

The hunger strikers have also requested coffee, tea and cigarettes.

Once these needs are met, any remaining money will be used to support a campaign the residents of Kærshovedgård are making to publicise their critique of the asylum system.

In the event that Kærshovedgård closes, or the situation changes so radically that the campaign is no longer possible, the contact-person network for rejected asylum seekers at Kærshovedgård will pass on the money to other needs, following the requests of the residents on hunger strike.

267% of €300

€ 802 reached in total

-2443 days left