Let’s FREE THE SOIL from synthetic fertilizers!

Free The Soil is a newly- started campaign to expose the devastating practices and impacts of industrial agriculture and the major role that synthetic fertilizers play in the escalating climate crisis.

Free The Soil calls to action by organizing an Agriculture and Climate Justice Camp and a Mass Action of civil disobedience in September 2019.

We need to expose the agro-industrial companies as climate destroyers
and SHUT THEM DOWN!

In order to let the camp and action come to life, we are in need of your financial support. Make our action safe and successful.
Make our camp colorful and well-equipped.

Join us for our Agriculture & Climate Justice Camp and our Mass Action!

The Camp

We plan an Agriculture and Climate Justice Camp from September, 19-25.

During this week we will get together in a safe and inclusive space to educate ourselves, share our knowledge, experiences, emotions and our power! The camp will be a place for exploring alternatives to industrial agriculture and practicing other ways of living in opposition to capitalist society. It will also be possibility to connect our various struggles of resistance. We want to create a space for collective dreaming of and acting towards a better world.

The action

We plan an act of mass civil disobedience, using our bodies and our collective determination to close down one of Europe’s biggest nitrogen-fertilizer production plants - YARA’s production site in Brunsbüttel (North Germany near Hamburg).

We will act out against capitalist-driven and destructive agricultural systems that destroy land, livelihoods and our climate. We want to stop the destruction where it is happening, dismantle the false legitimacy of the multinational agricultural companies and expose them as climate destroyers.

We believe that direct action is needed NOW if we are to limit global warming and keep it below 1.5°C. We need to take action into our own hands and move beyond public protest and political negotiation to act in self defense against the profit driven capitalist system that is destroying the planet we live on and and the soil we eat from!

What’s wrong with industrial agriculture?!

Following colonial patterns , more and more land is taken away from small-scale farmers and peasants around the world to be used for monocultural production, producing crops for sale on the global market. Most of these products are used for bio-fuels, fodder for the animal industry or as ingredients in processed foods.

Traditional farming methods are replaced by production based on injection of industrially manufactured products, such as pesticides and synthetic fertilizers. The goal of agriculture today is to produce as much, as quickly, and as cheaply as possible - without any concerns for nature, biodiversity or local food security.

The use of synthetic fertilizers deteriorates the organic matter in the soil, destroying its fertility. As a result farmers and peasants become increasingly dependent on fertilizers. The ongoing Climate Crises affects us all.

It is time to stand together and raise our voices against the destructors of our planet.

We invite you to join our struggle by:

... sharing the campaign and spreading the word.
... joining our camp and/or the action in September 2019.
... funding us. Right here, right now.

Together we will stop the production of synthetic fertilizers and show that another world is possible.

NO MORE TIME TO WAIT: CLIMATE JUSTICE NOW!

FREE THE SOIL!

~ In our action we are in solidarity with those affected by the social and ecological destruction caused by the industrial agricultural system. Alternatives to industrial agriculture are already practiced and lived by strong peasant movements all over the world. We stand in solidarity with the peasants, small scale farmers and movements bringing forward sustainable solutions. ~

For more information visit our website: https://freethesoil.org/

Transparency

In order to estimate the costs for camp and action we oriented ourselves by the budget of „Code Rood“, a mass action against the gas industry in the Netherlands wich took place in 2018. After the end of this crowdfunding we will communicate the results and next steps on different media channels and our newsletter. The money will of course not be used by any other means than making this camp and action happen successfully.

102% of €7500

€ 7676 reached in total

-1820 days leftFREE THE SOIL - Laten we de grond bevrijden van synthetische meststoffen

Free the Soil is een internationale actiecampagne om de verwoestende effecten van industriële landbouw bloot te leggen en de belangrijke rol van synthetische meststoffen in de escalerende klimaatcrisis onder de aandacht te brengen.

In september 2019 organiseert Free the Soil een kamp voor landbouw- en klimaatrechtvaardigheid en een massale burgerlijke-ongehoorzaamheidactie. We moeten de grote bedrijven in de industriële landbouw bedrijven onder de aandacht brengen als klimaatvernietigers en hun activiteiten stoppen!

De campagne wordt gedragen door vrijwilligers en de kosten voor het kamp en de actie zullen relatief laag zijn. Maar we hebben kosten en daarvoor kunnen we uw financiële goed gebruiken.Maak onze actie veilig en succesvol, maak ons kamp kleurrijk en goed uitgerust. Sluit je aan bij ons Agriculture & Climate Justice camp en onze mass civil disobedience action!Het kamp

We plannen een campagne voor landbouw- en klimaatrechtvaardigheid van 19 tot 25 september.

Tijdens deze week komen we samen om onszelf te onderwijzen en om onze kennis, ervaringen, emoties, en kracht te delen. Het kamp zal ruimte geven voor het verkennen van alternatieven voor industriële landbouw en hoe we andere manieren van leven kunnen beoefenen in tegenstelling tot de kapitalistische maatschappij. Het zal ook mogelijk zijn om onze verschillende campagnes en strijden te verbinden. We willen een ruimte maken voor collectief dromen en handelen naar een betere wereld. Het is de bedoeling dat het kamp een inclusieve ruimte vormt waarin iedereen zich comfortabel en veilig voelt.

De actie

We plannen een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, waarbij we onze lichamen en onze gezamenlijke wilskracht gebruiken om Europa’s grootste stikstofkunstmestfabriek, die van Yara in het Noord-Duitse BrunsbĂŒttel, te sluiten.We zullen optreden tegen het, door kapitalisme gedreven, destructieve landbouwsysteem dat land, levens, en klimaat vernietigt. We willen de vernietiging aanpakken bij de bron. Kunstmestproducenten en andere grote landbouw-multinationals vormen de kern van het probleem en zijn niet, zoals ze zelf vaak beweren, een onderdeel van de oplossing.

Directe actie is NU nodig is om het broeikaseffect te beperken en de opwarming van het klimaat onder 1,5 graden te houden. We nemen het heft in eigen hand en gaan verder dan publieke protesten overleggen en vrijblijvende gezamenlijke klimaattafels. Het gaat om zelfverdediging tegen het door winst geobsedeerde kapitalistische system en het verdedigen van de bodem waarmee we ons voedsel produceren.Wat is er mis met industriële landbouw?

Koloniale patronen volgend wordt er meer en meer land weggenomen van kleinshcalige boeren over de hele wereld, om vervolgens te worden gebruikt voor monoculturele productie van gewassen voor de wereldmarkt. Het meeste van wat er wordt geproduceerd wordt gebruikt voor biobrandstoffen, voedergewassen voor de vee-industrie, of als ingrediënt in verwerkt voedsel.

Traditionele landbouwmethoden worden vervangen door methoden op basis van industriële producten als pesticiden en synthetische meststoffen. Het doel van de landbouw van vandaag is om zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, en zo goedkoop mogelijk te produceren zonder overwegingen over de natuur, biodiversiteit, of lokale voedselzekerheid.

Het gebruik van synthetische meststoffen verslechtert de organische stof in de bodem en vernietigd diens vruchtbaarheid. Als gevolg hiervan worden boeren steeds afhankelijker van meststoffen.

De aanhoudende klimaatcrisis heeft invloed op ons allemaal.Het is tijd om samen te komen en onze stem te verheffen tegen de de vernietigers van onze planeet.

We nodigen je uit om mee te doen aan onze strijd door

... de informatie over deze campagne verder te verspreiden;
... te komen naar ons kamp en/of actie in september 2019 in Duitsland.
...ons te financieren.

Samen zullen we de productie van synthetische meststoffen stoppen en laten zien dat een andere wereld mogelijk is.

ER IS GEEN TIJD MEER OM TE WACHTEN: KLIMAATRECHTVAARDIGHEID NU!

FREE THE SOIL!

~ In onze actie staan we solidair met degenen die getroffen worden door de sociale en ecologische vernietiging die veroorzaakt wordt door het industriële landbouwsysteem. Alternatieven voor industriële landbouw worden al beoefend en beleefd door sterke boerenbewegingen over de hele wereld. We staan in solidariteit met boeren, kleinschalige boeren, en bewegingen die duurzame oplossingen aandragen. ~

Bezoek onze website voor meer informatie: https://freethesoil.org/

Transparantie

Om de kosten van het kamp en actie in te schatten, hebben we de begroting van “Code Rood”, een actie tegen de gasindustrie in Nederland die plaatsvond in 2018, als basis gebruikt. Na het einde van deze crowdfunding zullen we de resultaten en de volgende stappen op verschillende mediakanalen en onze nieuwsbrief communiceren. Het geld zal alleen worden gebruikt om het kamp en de actie tot een succes te maken.

102% of €7500

€ 7676 reached in total

-1820 days left
FREE THE SOIL – Lass uns die Böden von KunstdĂŒnger befreien!

Free The Soil ist eine neu gestartete Kampagne, die die verheerenden Auswirkungen industrieller Landwirtschaft aufzeigen möchte – insbesondere die Schlüsselrolle, die Kunstdüngemittel in der Klimakrise einnehmen.

Free The Soil ruft zum Handeln auf! Im September diesen Jahres organisieren wir ein Camps fĂŒr Landwirtschaft und Klimagerechtigkeit und eine Massenaktion zivilen Ungehorsams.

Wir mĂŒssen die agroindustriellen Unternehmen als Klimazerstörer entlarven und sie stilllegen!

Damit das Camp und die Aktion Gestalt annehmen können, brauchen wir eure finanzielle UnterstĂŒtzung. Macht unsere Aktion sicher und erfolgreich, und lasst unser Camp bunt und gut ausgestattet sein!

Macht mit beim Landwirtschafts- und Klimagerechtigkeits Camp 2019! Macht mit bei unserer Massenaktion!

Das Camp

Wir organisieren ein Landwirtschafts& Klimagerechtigkeits Camp vom 19. bis zum 25. September 2019. WĂ€hrend dieser Zeit wollen wir zusammen einen sicheren und inklusiven Raum erschaffen, in dem wir uns selbst weiterbilden, Wissen, Erfahrungen und GefĂŒhle austauschen, und unsere eigene WirkmĂ€chtigkeit wiederentdecken können!

Das Camp soll ein Ort sein, in dem Alternativen zu industrieller Landwirtschaft sowie nicht-kapitalistische Lebensweisen erkundet und ausprobiert werden können. Außerdem möchten wir unsere vielfĂ€ltigen widerstĂ€ndigen KĂ€mpfe verbinden. Wir möchten wir einen Raum schaffen, in dem wir kollektiv von einer besseren Welt trĂ€umen und dafür ins Handeln kommen können.

Die Aktion

Wir planen eine Aktion massenhaften zivilen Ungehorsams, bei der wir unsere Körper und unsere gemeinsame Entschlossenheit einsetzen wollen, um eine der grĂ¶ĂŸten europĂ€ischen ProduktionsstĂ€tten fĂŒr StickstoffdĂŒnger stillzulegen – YARAs Werk in BrunsbĂŒttel (bei Hamburg).

Wir werden gegen ein System der Landwirtschaft vorgehen, das profitorientiert und destruktiv ist und Existenzgrundlagen, Böden und unser Klima zerstört. Wir wollen die Zerstörung da stoppen, wo sie passiert. Wir werden die LegitimitÀt der multinationalen landwirtschaftlichen Unternehmen infrage stellen und sie als das entlarven, was sie sind: Zerstörer*innen des Klimas.

Um die globale ErwĂ€rmung unter 1,5°C einzugrenzen, mĂŒssen wir JETZT handeln! Wir mĂŒssen die Angelegenheit in unsere eigenen HĂ€nde nehmen, statt weiterhin auf öffentlich-legalen Protest und politische Verhandlungen setzen. Wir mĂŒssen uns verteidigen gegen das profitorientierte kapitalistische System, welches die Böden von denen wir uns ernĂ€hren und die Erde auf der wir leben rĂŒcksichtslos zerstört!

Was lÀuft schief in der industriellen Landwirtschaft?!

Die industrielle Landwirtschaft eignet sich immer mehr Land von KleinbĂ€uer*innen an (land grabbing). Umgewandelt in Megaplantagen werden in Monokulturen für den globalen Exportmarkt Biokraftstoffe, Futter fĂŒr die Tierindustrie oder Inhaltsstoffe der verarbeitenden Lebensmittelindustrie produziert. Traditionelle Anbaumethoden werden ersetzt von Produktionsweisen, die mehr und mehr Zusatzstoffe wie Pestizide oder KunstdĂŒnger benötigen.

Das Ziel moderner Landwirtschaft ist es so viele ErtrĂ€ge so schnell und billig wie möglich zu produzieren. Dabei handeln die Agrarkonzerne ohne RĂŒcksicht auf Natur, BiodiversitĂ€t, Ressourcenschutz oder lokaler Nahrungsmittelsicherheit.

Die Verwendung von synthetischen DĂŒngemitteln verschlechtert die organische Substanz im Boden und damit seine Fruchtbarkeit. Das hat zur Folge, dass BĂ€uer*innen immer abhĂ€ngiger werden von eben diesen DĂŒngemitteln, um weiterhin ErtrĂ€ge zu erzielen.

Die derzeitige Klimakrise betrifft uns alle. Es ist Zeit, dass wir zusammen unsere Stimme erheben gegen die Zerstörung unseres Planeten.

Wir laden euch ein, an unserem Kampf teilzuhaben, in dem ihr unsere Kampagne in euren Freundeskreisen teilt und verbreitet.

 zu unserem Camp und/oder zur Aktion im September kommt.

 uns finanziell unterstützt. Hier und Jetzt.

Zusammen stoppen wir die Produktion von Kunstdünger und zeigen, dass eine andere Welt möglich ist.

Wir haben keine Zeit mehr: Climate Justice Now!

Free The Soil!

~ In unserem Handeln stehen wir in SolidaritÀt mit den Betroffenen der sozialen und ökologischen Zerstörung durch das industrielle Landwirtschaftssystem. Alternativen werden jetzt schon praktiziert und gelebt von bÀuerlichen Bewegungen auf der ganzen Welt. Wir sind solidarisch mit all den KleinbÀuer*innen und Bewegungen, die nachhaltige Lösungen entwickeln und voranbringen. ~

FĂŒr mehr Informationen, schaut auf unsere Website: https://freethesoil.org

Transparenz:

FĂŒr die Berechnung der voraussichtlichen Kosten fĂŒr das Camp und die Aktion haben wir uns am Budget von “Code Rood” orientiert, einer Massenaktion gegen die Gasindustrie, die 2018 in den Niederlanden stattgefunden hat. Nach Abschluss dieser Crowdfunding- Kampagne werden wir die Ergebnisse und nĂ€chste Schritte in unserem Newsletter und auf verschiedenen KanĂ€len darlegen. SelbstverstĂ€ndlich wird das Geld fĂŒr keinen anderen Zweck genutzt werden als fĂŒr ein erfolgreiches Camp und eine gelungene Aktion.

102% of €7500

€ 7676 reached in total

-1820 days left
FREE THE SOIL

Free the Soil er en nystartet kampagne, der vil udstille det industrielle landbrugs klimaĂždelĂŠggende effekter og afslĂžrer den store rolle, som kunstgĂždning spiller i den eskalerende klimakrise.

Free The Soil opfordrer til handling ved at organisere en klimalejr og direkte aktion i det nordlige Tyskland i september 2019. Sammen vil vi lukke kunstgĂždningvirksomheden YARAs produktionsanlĂŠg!

For at fÄ lejren og aktionen i stand har vi brug for din Þkonomiske stÞtte, for vi venter mange hundrede deltagere. GÞre vores aktion sikker og vellykket. GÞr vores lejr farverig og veludstyret. Og deltag i vores klimalejr og masseaktion!

Klimalejren

Vi planlĂŠgger en landbrugs- og klimalejr den 19-25. september. Vi samles i trygge og inkluderende rammer for at uddanne os selv, dele vores viden, erfaringer - og vores styrke!

Lejren vil vÊre et sted, hvor vi kan udforske alternativer til det industrielle landbrug og praktisere nye mÄder at leve pÄ, der stÄr i modsÊtning til det kapitalistiske samfund. Det vil vÊre et sted, hvor vi kan forbinde vores forskellige kampe og interesser. Vi Þnsker at skabe et rum, hvor vi kollektivt kan drÞmme om og handle for en bedre verden.

Aktionen

Vi planlĂŠgger en civil ulydighedsaktion, hvor vi ved hjĂŠlp af vores kroppe og vores kollektive vilje vil lukke en af Europas stĂžrste produktionsanlĂŠg af kunstgĂždning - YARAs fabrik i Brunsbüttel (Nordtyskland nĂŠr Hamburg).

Vores aktion retter sig imod kapitalistiske landbrugssystemer, som ÞdelÊgger vores jord, levebrÞd og klima. Vi vil stoppe ÞdelÊggelsen, der hvor den sker, nedbryde de multinationale landbrugsvirksomheders falske legitimitet og udstille deres negative effekt pÄ vores klima.

Vi mener, at der er brug for direkte aktioner NU for at begrÊnse den globale opvarmning og holde os under IPCCs grÊnse pÄ 1,5°C. Vi er nÞdt til at handle selv - gÄ videre end demonstrationer og politiske forhandlinger - i selvforsvar mod den profitjagt der driver disse virksomheder, ÞdelÊgger den planet, vi lever pÄ, og jorden vi spiser fra!

Hvad er der galt med det industrielle landbrug?

I forlÊngelse af historiske og koloniale praksisser mister bÞnder og smÄbÞnder verden over deres jord under pres fra stÞrre jordejere, konsortier og virksomheder. Jordbruget lÊgges om til monokulturel produktion, hvor afgrÞder dyrkes til videresalg pÄ det globale marked. De fleste af disse afgrÞder anvendes til biobrÊndstoffer, foder til dyreindustrien og som ingredienser i forarbejdede fÞdevarer. Traditionelle landbrugsmetoder erstattes af en produktion der er afhÊngig af pesticider og kunstgÞdning. I dag er mÄlet med landbruget at producere sÄ meget, sÄ hurtigt og sÄ billigt som muligt - uden bekymringer for natur, biodiversitet eller lokal fÞdevaresikkerhed.

Brugen af kunstgÞdning forringer de organiske stoffer i jorden, og kan ÞdelÊgge jordens frugtbarhed. Som resultat bliver bÞnder mere og mere afhÊngige af kunstgÞdning. Den igangvÊrende klimakrise pÄvirker os alle. Det er pÄ tide at stÄ sammen og hÊve vores stemmer mod ÞdelÊggerne pÄ vores planet.Vi inviterer dig til at deltage i vores kamp ved at...

... dele kampagnen og sprede ordet;
... slutte dig til vores lejr og / eller aktionen i september 2019;
... stĂžtte os Ăžkonomisk. Lige her - lige nu.

Sammen vil vi stoppe produktionen af kunstgĂždning og vise at en anden verden er mulig.

Produktionen og brugen af kunstgĂždning er alene ansvarlig for 10 % af de globale CO2 udledninger, hvis kunstgĂždningsindustriens afhĂŠngighed af fossilgas og den efterfĂžlgende degradering af jordbunden medregnes.

Vi kan ikke vente léngere: KLIMARETFÆRDIGHED NU!

FREE THE SOIL

~ I vores aktion er vi solidariske med dem, der allerede nu er ramt af den sociale og Þkologiske ÞdelÊggelse forÄrsaget af det industrielle landbrugssystem. Alternativer til industrielt landbrug praktiseres og leves allerede i dag af stÊrke bondebevÊgelser over hele verden. Vi stÄr i solidaritet med smÄbÞnder og bevÊgelser, der fremmer bÊredygtige lÞsninger. ~

102% of €7500

€ 7676 reached in total

-1820 days left

Choose the amount and method of payment

WÀhlen höhe der Spende und Zahlungsmethode

Choose the amount and method of payment

VĂŠlg hvor meget og hvordan du vil stĂžtte

A credit card donation will only be transferred if the campaign reaches the goal in time.

With Ether donations, all donations are instant and refunds are not currently possible.