Solidarity with the Federation of General Workers Myanmar

Solidarité avec la Fédération des ouvriers généraux de Myanmar

Solidaridad con la Federación de Trabajadores Generales de Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံ အထွေထွေအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် နှင့်အတူ နိုင်ငံတကာ သွေးစည်းညီညွတ်မှုStrikes, protests, freedom of association – in Myanmar all of this does not exist anymore.

Why stand with the FGWM?

Since the junta grabbed power in this Southeast Asian country on February 1, 2021, violence and oppression are a daily occurrence. The working conditions for garment workers – who produce goods for western companies like H&M, Adidas, and Zara – have become even worse than they already were before the coup. Several unions and NGOs have been criminalised, the Federation of General Workers Myanmar (FGWM), whom we have been working with for years, is one of them. In the past, we organised solidarity protests in front of Adidas stores, but also collected donations.

Many union members had to flee the country or go into hiding and thus can't pay membership fees anymore. 

In Myanmar, the military wages a brutal war against its own people, but especially against ethnic minorities and anyone opposing them. This is not only happening since the coup in 2021.

International companies profit from the low production costs in the country, since neither freedom of association, nor paid vacation, or even just a decent living wage exist. Any attempts at enforcing labour rights are violently oppressed.

The FGWM doesn't just empower (textile) workers under great danger and supports them in organising themselves inside the factories, but is also working against the military government and their fascist regime, fights for a new constitution and federal democracy, and for the liberation of all political prisoners.

From the start, the FGWM has been part of the protests against the military dictatorship: during the first weeks it was them who organised protests and strikes. A large-scale general strike, in which doctors, bus drivers, and also administrative staff participated, was largely initiated and organised by the workers of garment factories. Labour rights are inseparable from the current political situation: The military controls virtually all financial traffic within the country, profits from foreign investments, and helps factory managers to crack down on strikes and protests.

Now what?

Those activities cost money! Money the federation currently does not have. With your contribution you assist the work of the FGWM and therefore directly workers who have joined the resistance.

The FGWM supports its members, empowers activists through workshops and training, pays for safe-houses and food, as well as leaflets, posters, and banners for political actions. The contributions will not be used to pay some union officials, because the FGWM is an association of (grassroot) unions that are organised primarily by the workers themselves.

Dare to fight - Dare to win!

#FGWMsolidarity

fgwm-solidarity.org

Grèves, manifestation, liberté d'association – au Myanmar, tout cela n'existe plus !

Pourquoi protester avec le FGWM?

Depuis que la junte a pris le pouvoir dans ce pays d'Asie du Sud Est le 1 février 2021, la violence et l'oppression sont devenus le pain quotidien. Les conditions de travail pour les ouvriers du vêtement – qui produisent pour les entreprises de l'Ouest comme H&M, Adidas, et Zara – sont devenues encore pires qu'elles ne l'étaient avant le coup d'état. Plusieurs associations et Organisations non gouvernementales ont été traitées de criminelles, la Fédération des ouvriers généraux de Myanmar (FGWM) avec qui nous travaillons depuis des années, est l'une d'entre elles. Dans le passé, nous organisions des manifestations de solidarité devant les magasins Adidas mais nous collections aussi des fonds/dons.

Beaucoup de membre de l'association ont dû fuir le pays et aller se cacher à l'étranger et ne peuvent plus payer leur licence.

Au Myanmar, l'armée mène une guerre brutale contre son propre peuple, mais surtout contre les minorités ethniques et tous ceux qui s'y opposent. Cela ne se produit pas seulement depuis le coup d'État de 2021.

Les entreprises internationales profitent des faibles coûts de production dans le pays, puisque ni la liberté d'association, ni les congés payés, ni même juste un salaire décent existent. Toute tentative d'imposer le travail et les droits sont violemment opprimés.

La FGWM ne se contente pas d'autonomiser les travailleurs (du textile) en grand danger mais elle les aide à s'organiser à l'intérieur des usines, et travaille également contre le gouvernement militaire et son régime fasciste. Elle se bat pour une nouvelle constitution et une démocratie fédérale, et pour la libération de tous les prisonniers politiques.

Depuis le début, la FGWM fait partie des protestations contre la dictature militaire : durant les premières semaines, ce sont eux qui ont organisé manifestations et grèves. Une grève générale à grande échelle, dans laquelle les médecins, les chauffeurs de bus, ainsi que le personnel administratif ont participé, a été largement initiée et organisée par les travailleurs des usines de confection. Travail et droits sont indissociables de la situation politique actuelle : l'armée contrôle pratiquement tout le trafic financier à l'intérieur du pays, profite des investissements étrangers et aide les directeurs d'usine à réprimer les grèves et les manifestations.

Et maintenant ?

Ces activités coûtent de l'argent ! Argent que la fédération n'a pas pour le moment. Avec votre contribution vous soutenez le travail de la FGWM et donc directement les ouvriers qui ont rejoint la résistance.

La FGWM soutient ses membres, autonomise les militants par le biais d'ateliers et de formations, paie pour des refuges et de la nourriture, ainsi que des dépliants, des affiches et des banderoles pour des actions politiques. Les cotisations ne serviront pas à payer certains responsables syndicaux, car la FGWM est une association de syndicats (de base) organisés principalement par les travailleurs eux-mêmes.

Osez vous battre ! Osez gagner !

#FGWMsolidarity

fgwm-solidarity.org

Huelgas, protestas, libertad de asociación en Myanmar todo esto ya no existe.

¿Por qué apoyar a la FGWM?

Desde que la Junta tomó el poder en este país del Sudeste Asiático el 1 de febrero de 2021, la violencia y la opresión son un hecho cotidiano. Las condiciones laborales de l@s trabajador@s de la confección, que producen productos para empresas occidentales como H&M, Adidas y Zara, se han vuelto aún peores de lo que ya eran antes del golpe. Varios sindicatos y ONG han sido criminalizados, la Federación General de Trabajadores de Myanmar (FGWM), con quien hemos estado trabajando durante años, es uno de ellos. En el pasado, organizamos protestas solidarias frente a las tiendas Adidas, pero también recolectamos donaciones.

Muchos miembros del sindicato tuvieron que huir del país o esconderse y, por lo tanto, ya no pueden pagar las cuotas de afiliación.

En Myanmar, los militares libran una guerra brutal contra su propio pueblo, pero especialmente contra las minorías étnicas y cualquiera que se les oponga. Este no es un hecho que solo ocurre desde el golpe de Estado de 2021.

Las empresas internacionales se benefician de los bajos costos de producción en el país, ya que ni la libertad de asociación, ni vacaciones pagadas, ni incluso un salario digno existe. Cualquier intento de l@s trabajador@s de reclamar sus derechos laborales, es violentamente reprimido.

La FGWM no solo empodera a los trabajadores (textiles) que se encuentran en gran peligro y los apoya para que se organicen dentro de las fábricas; sino que también trabaja contra el gobierno militar y su régimen fascista, luchando por una nueva constitución y democracia federal, y por la liberación de todos los presos políticos.

Desde el inicio, la FGWM ha sido parte de las protestas contra el dictadura militar: durante las primeras semanas fueron ellos quienes organizaron protestas y huelgas. Una huelga general a gran escala, en la que participaron médicos, choferes de buses, y también personal administrativo, fue en gran parte iniciada y organizada por los trabajadores de las fábricas de ropa.

Los derechos sindicales son inseparables de la situación política actual: el ejército controla prácticamente todo el tráfico financiero dentro del país, se beneficia de las inversiones extranjeras y ayuda a los gerentes de las fábricas a reprimir huelgas y protestas.

¿Y ahora que?

¡Esas actividades cuestan dinero! Dinero que la federación actualmente notiene. Con tu aporte ayudas al trabajo de la FGWM y por lo tanto, directamente los trabajadores que se han sumado a la resistencia.

La FGWM apoya a sus miembros, empodera sus activistas a través de talleres de formación y entrenamiento, paga casas de seguridad y alimentos, así como folletos, carteles y pancartas para acciones políticas. Las contribuciones no se utilizarán para pagar a funcionarios sindicales, porque la FGWM es una asociación de sindicatos de base que están organizados principalmente por los propios trabajadores.

¡Atrévete a luchar - Atrévete a ganar!

#FGWMsolidarity

fgwm-solidarity.org

သပိတ်၊ ဆန္ဒပြမှု၊ လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခွင့် - မြန်မာပြည်တွင် မရှိတော့

ဘာကြောင့် FGWM နှင့်အတူ ရပ်တည်ရမလဲ။


အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးချိန်မှစ၍ နေ့စဥ်နှင့်အမျှ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် ဖိနှိပ်မှုများမှာ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိပါသည်။ အနောက်(ဥရောပ) နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် H&M, Adidas နှင့် Zara စသည် ကုမ္ပဏီတို့အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နေသည့် မြန်မာ အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေမှာ အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင် ဆိုးရွားသည့် အခြေအနေထက်ပင် ပိုမိုဆိုးရွားလျှက်ရှိနေပါသည်။

အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ(NOGs) တို့မှာလည်း တရားမဝင်အသင်းအဖွဲ့များအဖြစ် ကြေညာခံခဲ့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (FGWM) လည်း တရားမဝင်အသင်းအဖြစ် ကြေညာခံခဲ့ရပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် မှာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နှစ်များစွာ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ Adidas စတိုးဆိုင်များရှေ့တွင် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများအတွက် သွေးစည်းညီညွတ်မှုပြသည့် ဆန္ဒပြခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် အလုပ်သမားများအတွက် အလှူငွေကောက်ခံမှုများလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ 

များစွာသော အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် တိုင်းပြည်မှ ထွက်ပြေးရသူထွက်ပြေးရ၊ ရှောင်တိမ်းရသူ ရှောင်တိမ်းရ စသည့်အခြေအနေများကြောင့် အဖွဲ့ဝင်ကြေးများကိုလည်း ထည့်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။

မြန်မာစစ်တပ်သည် မြန်မာပြည်သူများအပေါ် ရက်ရက်စက်စက် စစ်ခင်းလျက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် လူနည်းစု လူမျိုးစုများနှင့် စစ်တပ်ဆန့်ကျင်သူများကို ပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိနေပါသည်။ သို့သော်လည်း ယင်းလုပ်ရပ်တို့မှာ ၂၀၂၁ခုနှစ် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်သည့်အချိန်မှ စတင် ဖြစ်ပွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ 

လွတ်လပ်စွာသင်းပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိ၊ လုပ်ခအပြည့်ဖြင့် ခွင့်ရက်၊ နားရက် ရရှိခြင်းမရှိ၊ လူတန်းစေ့နေနိုင်သည့် ဖူလုံသော လုပ်အားခပင်မရှိသည့်အခြေအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများမှာ ဈေးသက်သာသည့် ကုန်ထုတ်စရိတ်စကကြောင့် အကျိုးအမြတ်များစွာ ရရှိလျက်ရှိသည်။ သို့သော် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအတွက် မည်သည့်ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်လျက်ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် အန္တရာယ်အထပ်ထပ်ကြားမှာပင် (အထည်ချုပ်)အလုပ်သမားများနှင့်အတူ ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိသည်သာမက စက်ရုံတွင်း အလုပ်သမား သမဂ္ဂများ စည်းရုံးစုဖွဲ့နိုင်ရေးကိုလည်း ကူညီလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ စစ်အစိုးရနှင့် ဖက်စစ်ယန္တရားများကို ဆန့်ကျင်သည့်အပြင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဆွဲရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဥ်းသားမှန်သမျှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လည်း တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပါသည်။

လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ချိန်ကတည်းကပင် မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်သည် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်သည့် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တပတ်အတွင်း သပိတ်မှောက်မှုများ၊

ဆန္ဒပြပွဲများဖြင့် ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားခဲ့သည့် သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်များ၊ ဘတ်စ်ကားဆရာများအပြင် အစိုးရဝန်ထမ်းများပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည့် ကြီးမားသည့် အထွေထွေသပိတ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရန် အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများက စတင်ခဲ့၊ စည်းရုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေများမှ ခွဲထုတ်စဥ်းစား၍မရပေ။ စစ်တပ်အနေဖြင့် တိုင်းပြည်အတွင်း ဘဏ္ဍာငွေကြေး စီးဆင်းမှုများကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ အကျိုးအမြတ်များရရှိခြင်းတို့အပြင် အလုပ်သမားသပိတ်များ၊လုပ်ငန်းခွင် ဆန္ဒပြမှုများကို ဖြိုခွဲရန် အလုပ်ရှင်များအား ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။

အခုဘာလုပ်ကြမလဲ။

ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေ၊ သပိတ်တွေ ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပါတယ်။

အဖွဲ့ချုပ်မှာ စရိတ်စက ကျခံဖို့အတွက် ငွေမရှိပါ။ ရဲဘော်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက FGWM အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အလုပ်တွေကို များစွာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

FGWM အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် စည်းရုံးရေးမှူးများအတွက် လိုအပ်သည့် သင်တန်းပေးခြင်းများအပြင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အစားအစာ ထောက်ပံ့ခြင်း၊

လုံခြုံသည့်နေအိမ်များစီစဥ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု လက်ကမ်းစာစောင်များ၊

ခေါင်းစည်းစာများ စသည်တို့အတွက် အကုန်အကျခံရခြင်းများလည်းရှိပါသည်။

ရဲဘော်တို့၏ ထောက်ပံ့ကူညီငွေများအား အဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတချို့အတွက် သုံးစွဲမည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အဖွဲ့ချုပ်သည် အောက်ခြေစက်ရုံအလုပ်သမားများကိုယ်တိုင် စည်းရုံးစုဖွဲ့ထားပြီး အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်သည့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။

တိုက်ရဲ၊ အနိုင်ယူရဲ

#FGWMsolidarity

fgwm-solidarity.org

125% of €15000

€ 18828 reached in total

-318 days left