Support Druck!
Press Collective

Support Druck!
Press Collective

Soutien Druck!
Press Collective

Apoye a Druck!
Press Collective

Druck! Press Collective Unterstützen


For the re-establishment of the offset printing project. For the re-establishment of the offset printing project. Pour le rétablissement du projet d'impression offset Para El restablecimiento del proyecto de imprenta offset Für die Wiedereinführung des offsetdruckprojekts

Λίγα λόγια για την τυπογραφική κολεκτίβα Druck!

Η Druck! Press Collective συστάθηκε το 2013, ενώ τον Ιούλη του 2014 εγκαταστήσαμε τα μηχανήματα στην κατάληψη Terra Incognita και έτσι ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία της τυπογραφικής δομής. Τα τελευταία 7 χρόνια, μέχρι την εκκένωση της κατάληψης στις 17 Αυγούστου 2020 λειτουργούσαμε την τυπογραφική δομή Druck! ενάντια σε εμπορευματικές λογικές και πελατειακές σχέσεις, με στόχο την προώθηση του λόγου και της δράσης του ριζοσπαστικού χώρου, ελπίζοντας να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη για έντυπη έκφραση και τα πολιτικά και οικονομικά εμπόδια που προκύπτουν όταν αυτή δεν πραγματώνεται μέσα από το ίδιο το κίνημα.

Η τυπογραφική κολεκτίβα λειτουργούσε μία offset μηχανή διαστάσεων 48x65 cm, καθώς και τα απαραίτητα μηχανήματα -μαχαίρι κοπής χαρτιού, διπλωτικό - συρραπτικό, κλπ.- καθιστώντας τη δομή ικανή να ανταποκριθεί σε μεγάλο όγκο τυπωμάτων. Έτσι κιόλας καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε πάνω από 400 τυπώματα - αφίσες, έντυπα, προκηρύξεις, μπροσούρες, αυτοκόλλητα, βιβλία και τρικάκια.

Το πιο ικανοποιητικό επίτευγμα της δομής ήταν ότι μπορέσαμε να παρέχουμε τη δυνατότητα της εκτύπωσης και να διασπείρουμε τον πολιτικό λόγο σε ομάδες και υποκείμενα που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Από πολιτικούς κρατούμενους και ομάδες της επαρχίας ή ομάδες αντιμέτωπες με την καταστολή, παρείχαμε τη δυνατότητα για εξωστρεφή και δημόσια παρουσία. Ταυτόχρονα, βοηθήσαμε στο στήσιμο μιας παρόμοιας τυπογραφικής δομής στην πόλη των Ιωαννίνων (Αυτοοργανωμένης Τυπογραφικής Ομάδας Ιωαννίνων “Titivillus”) παραχωρώντας την πρώτη τυπογραφική μηχανή μας, η οποία λειτουργεί ακόμα καλύπτοντας τις ανάγκες της βορειοδυτικής ελλάδας.

Με την εκκένωση της Terra Incognita, βρεθήκαμε αφενός άστεγοι, αφετέρου προβληματισμένες για το μέλλον της δομής. Ζυγίσαμε, λοιπόν, τις δυσκολίες και τις ανασφάλειες και τις βρήκαμε λιγότερες από την επιθυμία μας να ξανατυπώσουμε, την ανάγκη μας για προσωπική επαφή και ποιοτικό χρόνο, τη διάθεση να ξαναχτίσουμε ένα χώρο επικοινωνίας και ζύμωσης.

A few words about
Druck! Press Collective

Druck! Press Collective was formed in 2013 and in July 2014 the machinery was installed in Terra Incognita squat, formally beginning the collective’s operation. The last 7 years, until the eviction of the squat on August 17th, 2020, Druck! Press Collective operated against commercial relations and clientelism, aiming to promote the words and actions of the radical movement, hoping to bridge the gap between the need for printed expression and the political -as well as financial- obstacles that emerge when this need is not fulfilled within the movement itself.

The collective operated an offset press, with printing capabilities of up to 48x65 cm, as well as the necessary support machinery -paper guillotine, folding-stapling machine, etc- allowing us to meet larger printing quotas. That way, we managed to complete over 400 prints -posters, brochures, leaflets, stickers, books, etc.

The collective’s most satisfying accomplishment was being able to provide the possibility to print and spread political discourse to groups and people, who would otherwise not be able to do so. From political prisoners and collectives in rural areas or collectives facing repression, we helped them to retain their public presence. At the same time, we helped set up a similar press collective in the city of Ioannina (Self Organized Press Collective of Ioannina “Titivillus”), gifting them our first offset press, which is still operating today, meeting the needs of northwest greece.

When the eviction of Terra Incognita happened, we found ourselves homeless on the one hand and on the other, troubled about the future of Druck! So, we weighed the difficulties and insecurities and found them less than our desire to print again, less than our need for personal contact and quality time, less than our will to rebuild a place for communication.

Quelques mots sur Druck! Press Collective

Druck! Press Collective a été formé en 2013 et a commencé ses pratiques en Juillet 2014 lorsque les machines ont été installées dans le squat Terra Incognita. Ces 7 dernières années, jusqu'à l'expulsion du squat le 17 août 2020, le collectif Druck ! Press agissait contre les relations commerciales et le clientélisme, visant à propager les mots et les actions du mouvement radical. Nous avions la volonté de combler le fossé entre le besoin d'expression imprimée et les obstacles politiques -et financiers- qui arrive lorsque le mouvement n'a pas d'autonomie à ce niveau.

Le collectif a utilisé une presse offset, avec des capacités d'impression allant jusqu'à 48x65 cm, ainsi que les autres machines nécessaires - coupe-papier, plieuse-agrafeuse, etc. Ainsi, nous avons réussi à réaliser plus de 400 impressions - affiches, brochures, dépliants, autocollants, livres, etc.

La réalisation la plus satisfaisante du collectif a été de pouvoir offrir la possibilité d'imprimer et de diffuser les idées politiques de groupes et d'individus qui, autrement, n'auraient pas pu le faire. Qu'il s'agisse de prisonniers politiques, de collectifs dans des zones rurales ou de collectifs confrontés à la répression, nous les avons aidés à garder une visibilité. Dans le même temps, nous avons aidé à mettre en place un collectif de presse similaire dans la ville de Ioannina (Self Organized Press Collective of Ioannina "Titivillus"), en leur offrant notre première presse offset, qui fonctionne toujours aujourd'hui, répondant aux besoins de la Grèce du Nord-Ouest.

Lorsque l'expulsion de Terra Incognita a eu lieu, nous nous sommes retrouvés sans-abri d'une part et d'autre part, préoccupés par l'avenir de Druck!. Nous avons donc pesé les difficultés et les faiblesses et nous les avons trouvées moins importantes que notre désir d'imprimer à nouveau, moins importantes que notre besoin de communication et d'interaction, moins importantes que notre volonté de reconstruire un lieu de partage.

Unas palabras sobre la imprenta colectiva Druck!

Druck! Press Collective se fundó en 2013, y en julio de 2014 instalamos las máquinas en la ocupación de Terra Incognita y así comenzamos oficialmente la operación de la imprenta colectiva. Durante los últimos 7 años, hasta el desalojo de la ocupación en el 17 de agosto de 2020, operamos la imprenta colectiva Druck! contra lógicas mercantiles y clientelistas con el objetivo de promover el discurso y la acción del espacio radical, esperando tender un puente entre la necesidad de expresión impresa y los obstáculos políticos y económicos que surgen cuando no se realiza a través del propio movimiento.

La imprenta colectiva operaba una máquina offset con dimensiones de 48x65 cm, así como las máquinas necesarias: cortadora de papel, plegadora, grapadora, etc.- hacer que la estructura sea capaz de responder a un gran volumen de impresiones. Así fue como logramos producir más de 400 impresiones: carteles, publicaciones, avisos, folletos, pegatinas, libros y panfletos.

El logro más satisfactorio de la estructura fue que pudimos habilitar la impresión y difusión del discurso político a grupos y sujetos que de otro modo no habrían podido hacerlo. Desde los presos políticos y los grupos de la provincia o los grupos reprimidos, brindamos la posibilidad de una presencia exterior y pública. Al mismo tiempo, ayudamos a establecer una imprenta colectiva similar en la ciudad de Ioannina (Grupo de Imprenta Autoorganizado de Ioannina “Titivillus”) mediante la donación de nuestra primera offset, que aún funciona para satisfacer las necesidades del noroeste de grecia.

Con la evacuación de Terra Incognita, nos encontramos por un lado sin hogar, por otro lado preocupadas por el futuro de la estructura. Entonces sopesamos las dificultades e inseguridades y las encontramos menos que nuestro deseo de imprimir de nuevo, nuestra necesidad de contacto personal y tiempo de calidad, la voluntad de reconstruir un espacio de comunicación y fermentación.

Ein paar Worte über das Druckkollektiv Druck!

Das Druck! Press Kollektiv wurde im Jahr 2013 gegründet, und im Juli 2014 haben wir die typographischen Maschinen im besetzten Haus “Terra Incognita” installiert und so hat die Tätigkeit des Druckkollektivs offiziell begonnen. In den letzten 7 Jahren, bis zur Räumung der Hausbesetzungs am 17. August 2020, hat das Druckkollektiv gegen kommerzielle Denkweisen und kapitalistischen Beziehungen funkioniert. Unser Ziel war es eine Stuktur für die Bewegung selbst zu verwalten, eine Struktur, die die radikale Sprache und Praxis der Bewegung fördern würde, in der Hoffnung, die Kluft zwischen dem Bedürfnis nach schriftlichen Ausdruck und den politischen und finanziellen Hindernissen –deren Entstehung durch die Bewegung nicht ermöglicht werden konnteß zu überbrücken.

Das Druckkollektiv hatte eine Druckmaschine (Offsetdruck) mit der Grösse 48*65 cm, sowie die erfordelichen Maschinen- eine Papierschneidemaschine, drei Klebebindemaschinen usw. Deswegen war die Struktur fähig einem großen Druckvolumen zu genügen. So haben wir über 400 gedrückte Materials – Plakate, Βücher, Broschüren, Aufkleber usw.

Die zufriedenstellendste Errungenschaft der Struktur war, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, den politischen Diskurs für Gruppen und Menschen zu drucken und zu verbreiten, die sonst nicht dazu in der Lage gewesen wären. Von politischen Gefangenen und Gruppen, die nicht in großen Städten handeln, bis hin zu Gruppen, die mit Repressionen konfrontiert sind, boten wir die Möglichkeit, eine extrovertiete und öffentliche Anwesenheit zu halten. Gleichzeitig halfen wir bei der Entstehung des Druck Kollektiv Titivillus in Ioannina, als wir unsere erste Druckmaschine zur Verfügung stellten.

Nach der Räumung von Terra Incognita waren wir sowohl obdachlos als auch besorgt über die Zukunft der Struktur. Wir überlegten uns also die Schwierigkeiten und Unsicherheiten und stellten fest, dass sie weniger ins Gewicht sind, als unser Wunsch nach Typografie, unser Bedürfnis nach persönlichem Kontakt und Qualitätszeit, unser Wunsch, wieder einen Raum für Kommunikation und kollektives Leben zu schaffen.

Link to Druck! restarts - YouTube Shorts on YouTube.com.

Τα γραπτά μένουν…

Είτε πρόκειται για αφίσες, κείμενα, αυτοκόλλητα ή μπροσούρες και βιβλία ο έντυπος λόγος ήταν πάντα το όχημα απεύθυνσης των ριζοσπαστικών κινημάτων.

Κατανοούμε ότι τα ψηφιακά μέσα κερδίζουν αβίαστα στην κούρσα της επικοινωνίας, καθώς και τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Μηδενικό κόστος, ταχύτητα, αμεσότητα, εύρος απεύθυνσης. Παρόλα αυτά υπάρχει λόγος που τα “γραπτά μένουν” και από πλευράς μας βλέπαμε πάντα αυτή την αξία -κινηματική και κοινωνική εν γένει- και στοχεύαμε στη διατήρησή της. Αφενός δε θέλουμε να παραχωρήσουμε ούτε ένα από τα κεκτημένα εργαλεία του κινήματος, αφετέρου θεωρούμε ότι η σοβαρότητα και η διαχρονικότητα του γραπτού λόγου φέρει συγκεκριμένη βαρύτητα που αντιστοιχεί και οδηγεί σε ανάλογες αποφάσεις και πράξεις. Σήμερα, η ανάγκη να βγούμε στους δρόμους, να κολλήσουμε μια αφίσα, να μοιράσουμε ένα κείμενο, να πετάξουμε τρικάκια ή να γράψουμε ένα έντυπο που θα διακινήσουμε χέρι με χέρι, είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Όσο και αν μας ξεβολεύει μερικές φορές, το έντυπο έχει πάντα τη δύναμη να φέρνει κοντά τους ανθρώπους, να κρατάει το κίνημα ζωντανό, να το κινεί…

Η διατήρηση του πλουραλισμού στα μέσα που διαθέτουμε θα είναι και η επιβίωση της κινηματικής μας ιστορίας.

Κινηματικές δομές και αυτοοργάνωση

Οι δομές δεν είναι απλά εργαλεία του κινήματος. Ένα κινηματικό τυπογραφείο δεν είναι απαραίτητο όταν ή επειδή παράγει φθηνότερο ή καλύτερο προϊόν αλλά γιατί επιτρέπει στα μέλη του να αξιοποιήσουν μία γνώση προς και μαζί με την κοινότητα αγώνα στην οποία ανήκουν. Ταυτόχρονα, να μην ξεχνάμε ότι οι ανάγκες του κινήματος δεν είναι παντού και για όλους/ες οι ίδιες. Μπορεί στα μεγάλα αστικά κέντρα η εκτύπωση μιας αφίσας ή ακόμα και ενός κειμένου να είναι αυτονόητη, αλλά αυτό δεν ισχύει παντού. Οι  δομές υπάρχουν επειδή τις χρειαζόμαστε, τις στηρίζουμε πρακτικά και πολιτικά και συμμετέχουμε σε αυτές.

Πού βρισκόμαστε τώρα

Το διάστημα που ακολούθησε της εκκένωσης και μέχρι σήμερα βρισκόμαστε κάποια από τα μέλη της druck, μαζί με νέο κόσμο που αγκάλιασε τη διάθεσή μας για τη συνέχιση του εγχειρήματος, σε μία διαρκή αναζήτηση τρόπου αλλά και λόγου επαναλειτουργίας της δομής. Ένα εγχείρημα όπως μία τυπογραφική δομή είναι απαιτητικό, κοστοβόρο και χρονοβόρο, και η έλλειψη εξοπλισμού αλλά και η ψυχολογική φθορά που μας άφησε η εκκένωση είναι σίγουρα παράγοντες που δεν μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε εύκολα σε αποφάσεις. 

Η συζήτηση περί του τόπου στέγασης είναι τεράστια με πολλά επιχειρήματα υπέρ και  κατά της κάθε υποπερίπτωσης και έχουμε συζητήσει όλες τις επιλογές και έχουμε ζυγίσει τις προτεραιότητες μας. Δυστυχώς, στη χρονική στιγμή που αποφασίσαμε να ξαναστήσουμε το εγχείρημα, η συνθήκη στην πόλη, αλλά κυρίως οι ιδιαίτερες προδιαγραφές που χρειάζεται ένας χώρος, κατειλημμένος ή μη, για να στεγάσει ένα τυπογραφείο, καταλήξαμε ότι η καλύτερή μας επιλογή, τόσο για τη συνέχιση του εγχειρήματος, όσο και για την διασφάλιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας είναι η μίσθωση ενός χώρου που μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, βρήκαμε εν τέλει τον κατάλληλο χώρο που θα μπορούσε να στεγάσει ένα τυπογραφικό εγχείρημα και, ήδη, έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες αναδιαμόρφωσης.

Scripta manent…

Whether it's posters, texts, stickers or brochures and books, discourse in print has always been the means of communication of radical movements.

We understand that digital media are easily winning the race of communication, as well as the reason why that happens -zero cost, speed, range of address. However, there is a reason that “written words remain” and we have always recognised this value -both within the radical communities as well as society- and aimed for its preservation. On the one hand we refuse to give up even a single one of the tools that radical movements have acquired, on the other hand we believe that the seriousness and timelessness of words in print carries a certain weight that corresponds and leads to certain decisions and actions. These days, the necessity to take the streets, put up posters, distribute texts or compose a brochure that will be distributed hand by hand, is bigger than ever. As much as it might take us out of our comfort zone, print has always had the power of bringing people together, keeping the movement alive and even moving it…

Preserving pluralism in the means and media at our disposal, will also contribute to the survival of our radical history.

Radical collectives and self-organization

Radical structures are not just tools of the movement. A radical press collective is not necessary when or because it produces a cheaper or even better product, but because it allows its members to utilize knowledge towards, as well as with, the radical community in which they belong. Simultaneously, we must not forget that the movement’s needs are not the same everywhere and for everyone. In larger cities, printing a poster or even a text might seem self-explanatory, but that is not the case everywhere. Such radical structures exist because we need them, because we support them practically and politically and because we participate in them.

Where are we now

From the day of the eviction up until now, former members together with people who embraced our decision to resume the collective’s operation, we have been in a constant search for the means as well as reasons to re-operate the press collective. Such ventures are demanding, costly and time-consuming procedures and the absence of necessary equipment, along with the psychological wear that the eviction left us with, are factors that did not allow for easy decisions.

The discussion on where we should house the collective is a long one, with arguments for and against every case. We have discussed all of the choices and have prioritized accordingly. Unfortunately, in this particular moment, the situation in the city of Thessaloniki, but mainly the specific standards that a space -squatted or not- has to meet to house a printing project, we concluded that our best option, both regarding the continuance of the collective and the security of the printing equipment, is renting a space that can be formed accordingly.

With these criteria in mind, we finally found the space that could house a press collective and have already started the first restructuring work.

Scripta manent…

Qu'il s'agisse d'affiches, de textes, d'autocollants ou de brochures et de livres, l'impression a toujours été le moyen de communication des mouvements radicaux.

Nous comprenons que les médias numériques gagnent facilement la course de la communication, ainsi que les raisons pour lesquelles cela se produit - coût zéro, vitesse, amplitude. Cependant, il y a une raison pour laquelle "les mots écrits restent" et nous avons toujours reconnu cette valeur - à la fois au sein des communautés radicales et de la société - et nous avons cherché à la préserver. D'une part, nous refusons de renoncer à un seul des outils que les mouvements radicaux ont acquis, d'autre part, nous pensons que le poids et l'intemporalité des mots imprimés ont un certain pouvoir qui correspond et conduit à certaines décisions et actions. De nos jours, la nécessité de descendre dans la rue, de coller des affiches, de distribuer des textes ou de créer une brochure qui sera distribuée de main en main, est plus grande que jamais. Malgré les difficultés rencontrées pour rendre possible ce genre de projet, l'impression a toujours eu le pouvoir de rassembler les gens, de maintenir le mouvement en vie et même de le faire bouger...

La préservation du pluralisme dans les moyens et les médias à notre disposition contribue également à la survie de notre histoire radicale.

Collectifs radicaux et auto-organisation

Les structures radicales ne sont pas seulement des outils du mouvement. Un collectif de presse radical n'est pas nécessaire parce qu'il fabrique un objet moins cher ou meilleur, mais parce qu'il permet à ses membres d'utiliser le savoir-faire vers, ainsi qu'avec, la communauté radicale à laquelle il.elle.iel.s appartiennent. Simultanément, nous ne devons pas oublier que les besoins du mouvement ne sont pas les mêmes partout et pour tout le monde. Dans les grandes villes, l'impression d'une affiche ou même d'un texte peut sembler évidente, mais ce n'est pas le cas partout. Ces structures radicales existent parce que nous en avons besoin, parce que nous les soutenons et parce que nous y participons.

Où en sommes-nous?

Depuis le jour de l'expulsion jusqu'à aujourd'hui, les anciens membres ainsi que les nouvelles personnes qui participent à notre décision de reprendre le fonctionnement du collectif, nous avons été dans une recherche constante des moyens pour recréer le collectif d'impression. La réalisation de tels projets est coûteuse et longue: l'absence d'équipement nécessaire et l'usure psychologique que l'expulsion nous a laissée, ne nous ont pas facilité la tâche.

La discussion sur l'endroit où nous devrions loger le collectif fut longue, avec des arguments pour et contre chaque cas. Nous avons discuté de tous les choix possibles et avons établi des priorités. Malheureusement, en ce moment, aux vues de la situation à Thessalonique et des normes qu'un espace -squatté ou non- doit respecter pour héberger un projet d'impression, nous avons conclu que notre meilleure option, à la fois en ce qui concerne la continuité du collectif et la sécurité de l'équipement d'impression, est de louer un espace qui peut être formé en conséquence.

Avec ces critères en tête, nous avons finalement trouvé l'espace qui pourrait accueillir un collectif d'impression et nous avons déjà commencé les premiers travaux pour adapter l'espace.

Los escritos perduran...

Ya sean carteles, textos, pegatinas o folletos y libros impresos, el discurso siempre ha sido el vehículo de direccionamiento de los movimientos radicales.

Entendemos que los medios digitales están ganando sin esfuerzo en la carrera de la comunicación, así como las razones por las que esto sucede. Coste cero, rapidez, inmediatez, rango de direccionamiento. Sin embargo, existe una razón por la que "los escritos perduran" y por nuestra parte siempre hemos visto este valor -radical y social en general- y siempre apuntábamos a preservarlo. Por un lado, no queremos otorgar ninguna de las herramientas radicales adquiridas, por otro lado, creemos que la seriedad y atemporalidad de la palabra escrita tiene un peso específico que corresponde y conduce a decisiones y acciones similares. Hoy, la necesidad de salir a la calle, pegar un cartel, repartir un texto, tirar panfletos o escribir una publicación que se repartirá es mayor que nunca. Por mucho que a veces nos moleste, la imprenta siempre tiene el poder de unir a la gente, de mantener vivo el movimiento, de moverlo...

Mantener el pluralismo en los medios de nuestro alcance será también la supervivencia de nuestra historia radical.

Estructuras radicales y autoorganización

Las estructuras no son meras herramientas radicales. Una imprenta radical no es necesaria cuando o porque produce un producto mejor o más barato sino porque permite a sus integrantes apalancar un conocimiento hacia y con la comunidad de lucha a la que pertenecen. Al mismo tiempo, no olvidemos que las necesidades del movimiento no son las mismas en todas partes y para todas. Puede ser que en los grandes centros urbanos la impresión de un cartel o incluso un texto se explique por sí mismo, pero esto no es así en todas partes. Las estructuras existen porque las necesitamos, las apoyamos práctica y políticamente y participamos en ellas.

¿Dónde nos encontramos ahora?

El período que siguió a la evacuación y hasta el día de hoy, somos algunas de los miembros de Druck! junto con nuevas personas que abrazaron nuestra disposición de continuar con el proyecto en una búsqueda constante de una manera y una razón para reabrir la estructura. Un proyecto como una imprenta colectiva es exigente, costosa y lleva mucho tiempo, y la falta de equipo, así como los daños psicológicos que dejó la evacuación son factores tangibles que no nos permitieron proceder fácilmente con las decisiones.

El debate sobre el sitio de alojamiento es enorme, con muchos argumentos a favor y en contra de cada subcaso, y hemos discutido todas las opciones y sopesado nuestras prioridades. Desafortunadamente, en el momento en que decidimos reconstruir el proyecto -el estado de la ciudad y principalmente las especificaciones particulares que requiere un sitio, ocupado o no, para albergar una imprenta- concluimos que nuestra mejor opción, tanto para la continuación del proyecto, como para asegurar nuestra infraestructura es el arrendamiento de un sitio que pueda configurarse adecuadamente.

Sobre la base de estos criterios, finalmente encontramos el sitio adecuado que podría albergar un proyecto de imprenta y ya comenzamos los primeros trabajos de remodelación.

Die Schriften bleiben...

Die gedruckte Materialien (Plakate, Texte, Aufkleber, Broschüren und Bücher) war schon immer das Ausdruck’s Mittel für radikale Bewegungen.

Wir wissen, dass die digitalen Medien berühmter als das gedruckte Wort sind, und verstehen die Gründe, warum dies der Fall ist: kostenlos, schnell, unmittelbar, großere Leserschaft. Trotzdem gibt es einen spezielen Grund, warum “die Schriften bleiben”. Αus unserer Sicht haben wir diesen Wert immer gesehen und zielen auf seine Erhaltung. Einerseits wollen wir keines der erlernten Werkzeuge der Bewegung hergeben, andererseits glauben wir, dass die Ernsthaftigkeit und Zeitlosigkeit des geschriebenen Wortes ein spezifisches Gewicht hat, das zu ähnlichen Entscheidungen und Handlungen führt. Heute ist die Notwendigkeit, zu protestieren, ein Plakat aufzuhängen, oder ein Flugblatt zu schreiben, das von Hand zu Hand verteilt wird, größer denn je. Manchmal sind die gedruckten Materialien anstrengemd und zeitaufwändig, aber sie haben immer die Kraft, Menschen zusammenzubringen und die Bewegung am Leben zu erhalten...

Die Aufrechterhaltung des Pluralismus in den Medien, die wir haben, wird das Überleben unserer Bewegungsgeschichte sein.

Bewegung’s Strukturen und Selbstorganisation

Strukturen sind nicht nur Werkzeuge der Bewegung. Ein Druckkollektiv ist nicht notwendig, weil es ein billigeres oder besseres Produkt herstellt, sondern weil es die Möglichkeit zu den Mitgliedern gibt, ein Wissen kollektiv für die Bewegung zu nutzen. Wir sollen auch nicht vergessen, dass die Bedürfnisse der Bewegung nicht überall und für alle gleich sind. Es kann sei, dass in großen Städten der Druck eines Plakats oder sogar eines Textes selbstverständlich ist, aber das ist nicht überall der Fall. Strukturen existieren, weil wir sie brauchen, sie praktisch und politisch unterstützen und an sie teilnehmen.

Wo wir jetzt sind

Die Zeit nach der Räumung und bis heute sind wir einige der Mitglieder von Druck, zusammen mit neuen Menschen, die unsere Lust angenommen haben, die Druckerei fortzusetzen, auf der Suche nach einem Weg, die Struktur wieder zu eröffnen. Ein Druckkollektiv ist anspruchsvoll, teur und zeitaufwändig. Alle diesen Faktoren mit dem Mangel der Ausrüstungs und dem psychologischen Verfall nach der Räumung erlaubten uns keine schnelle Entscheidungen u treffen. Die Debatte über den Wohnungsbau ist sehr umfangreich und es gibt viele Argumente für und gegen jeden Teilbereic. Als wir alle Optionen diskutiert und unsere Prioritäten abgewogen haben, haben wir beschlossen, dass unsere beste Option ist die Mietung eines (Frei)raums ist. Das ist der Fall wegen den besonderen Anforderungen, die eine Druckerei braucht, und auch wegen der Sicherung der Maschinen.

Anhand der oben gennanten Kriterien haben wir schließlich einen geeigneten Raum gefunden, in dem ein Druckprojekt untergebracht werden kann, und wir haben bereits mit den ersten Umbauarbeiten begonnen.

Poster and art image

Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκκενώθηκε η Terra Incognita και η Druck! δεν κατέστησαν εφικτή τη διεκδίκηση των μηχανημάτων, καθώς αυτά απομακρύνθηκαν αμέσως από τον χώρο και η τύχη τους ακόμα αγνοείται. Παρόλα αυτά, έχοντας αποφασίσει την επανασύσταση του τυπογραφείου, προχωρήσαμε σε κινήσεις οικονομικής ενίσχυσης -κυκλοφορήσαμε μια σειρά από t-shirts, tote bags, κονκάρδες, ένα έντυπο υπό μορφή χρωματικής παλέτας της Druck!, ενώ λίγο αργότερα μεταφράσαμε και εκδώσαμε την μπροσούρα “Αναρχικοί τυπογράφοι: υλικά δίκτυα πολιτικής” της Kathy E. Ferguson, η οποία τυπώθηκε και παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2022 στο αυτοοργανωμένο εργαστήρι Fahrenheit 451, με την πολύτιμη βοήθεια των Titivillus.

Το υλικό αυτό, μαζί με εισφορές από συντρόφους/ισσες και ομάδες, μας επέτρεψαν να ανταποκριθούμε στα πρώτα έξοδα και σε κάποιες απαραίτητες αγορές:

Τυπογραφική μηχανή Roland Praktika, μεγέθους 48x65 2500 €
Μαχαίρι κοπής χαρτιού Adast Maxima MM80-3 1500 €
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2000 €
Μεταφορά και εγκατάσταση μηχανών 1500 €
Αφαίρεση τζαμαρίας για την είσοδο των μηχανημάτων στο χώρο 500 €
Υποστήλωση δαπέδου 250 €
Εργασίεςσυντήρησης του χώρου 350 €
Εγγύηση και πρώτο ενοίκιο 890 €

What we have done so far

The conditions under which Terra Incognita and Druck! were evicted, did not allow us to claim our equipment, since all of the machinery was immediately removed from the building and, to this day, we still do not know what happened to them. However, having decided to restart the press collective, we moved forward trying to raise funds - we created a series of promotional merchandise items (t-shirts, tote bags, pins, our own Druck@ Color Palette) while, later on, we translated and published the brochure “Anarchist printers: material circuits of politics” by Kathy E. Ferguson, which was printed and presented on June 2022 in the self-organized workshop Fahrenheit 451, with the valuable help of Titivillus.

This material, together with donations by comrades and groups, allowed us to respond to our first expenses, as well as buying necessary equipment:

Roland Praktika Offset press, 48x65cm print dimensions 2500 €
Adast Maxima MM80-3 paper guillotine 1500 €
Electrical installations 2000 €
Moving and installing machinery 1500 €
Removing glass panels to allow machinery to enter the space 500 €
Floor support 250 €
Maintenance work 350 €
Rent deposit and first months’ rent 890 €

Ce que nous avons fait jusqu'à présent

Les conditions dans lesquelles Terra Incognita et Druck! ont été expulsés ne nous ont pas permis de réclamer notre matériel, puisque toutes les machines ont été immédiatement retirées du bâtiment et, à ce jour, nous ne savons toujours pas ce qu'elles sont devenues. Cependant, après avoir décidé de relancer le collectif d'impression, nous sommes allés de l'avant en essayant de collecter des fonds : nous avons créé du merch (t-shirts, tote bags, pins, notre propre palette de couleurs Druck) , plus tard, nous avons traduit et publié la brochure "Imprimantes anarchistes : circuits matériels de la politique" de Kathy E. Ferguson, qui a été imprimée et présentée le 20 juin 2022 dans l'atelier auto-organisé Fahrenheit 451, avec l'aide précieuse de Titivillus.

Le merch, la brochure et les dons de camarades et de groupes, nous ont permis de répondre à nos premières dépenses et d'acheter le matériel nécessaire:

Presse Offset Roland Praktika, dimensions d'impression 48x65cm 2500 €
Massicot à papier Adast Maxima MM80-3 1500 €
Installations électriques 2000 €
Déplacement et installation de la machinerie 1500 €
Désinstallation de la vitrine pour permettre aux machines d'entrer dans l'espace 500 €
Renforcement du sol 250 €
Travaux d'entretien 350 €
Dépôt de garantie et loyer des premiers mois 890 €

Lo que hemos hecho hasta ahora

Las circunstancias en las que Terra Incognita y Druck! fueron evacuadas no permitieron reclamar las máquinas, ya que fueron retiradas inmediatamente del sitio y aún se desconoce su destino. Sin embargo, habiendo decidido reconstituir la imprenta, realizamos operaciones de apoyo financiero: lanzamos una serie de camisetas, bolsos, insignias, una publicación en forma de paleta de colores de Druck!, mientras que un poco más tarde traducimos y publicamos el folleto "Impresores anarquistas: redes materiales de la política" de Kathy E. Ferguson, que fue impreso y presentado en junio de 2022 en el taller autoorganizado Fahrenheit 451, con el valioso apoyo de Titivillus.

Este material, junto con las aportaciones de socios y grupos, nos permitió hacer frente a los primeros gastos y algunas compras necesarias:

Offset Roland Praktika, tamaño 48x65 2500 €
Cortador de papel Adast Maxima MM80-3 1500 €
Instalaciones eléctricas 2000 €
Transporte e instalación de máquinas 1500 €
Eliminación de cristales para la entrada de las máquinas al sitio 500 €
Apuntalamiento 250 €
Trabajos de mantenimiento del sitio 350 €
Garantía y primer alquiler 890 €

Was wir bisher gemacht haben

Die Umstände, unter denen Terra Incognita und Druck!geräumt wurden, erlaubten nicht dem Anspruch den Maschinen, die sofort von Terra Incognita entfernt wurden und ihr Schicksal noch immer unbekannt ist. Nachdem wir beschlossen hatten, die DIY Druckerei wieder aufzubauen, haben wir eine Reihe von T-Shirts, Tragetaschen, Ansteckern und eine Broschüre in Form einer Farbpalette von Druck! herausgebracht. Kurz darauf übersetzten und veröffentlichten wir die Broschüre „Anarchist Printers : material networks of Politics“ von Kathy E. Ferguson. Die Broschüre wurde im Juni 2022 auf dem selbstorganisierten Workshop Fahrenheit 451 gedruckt und vorgestellt, mit der wertvolle Hilfe von Titivillus. Das Ziel war es, das Project finanziell zu unterstützen. Die Einnahmen aus diesem Material und die Beiträgen von Genossen und Gruppen konnten wir die Anfangskosten und einige notwendige Anschaffungen decken:

Roland Praktika Druckmaschine, Format 48x65 2500 €
Adast Maxima MM80-3 Papierschneidemesser 1500 €
Elektrische Anlagen 2000 €
Transport und Aufstellung der Maschinen 1500 €
Entfernung von Glas für den Eingang der Maschinen auf dem Gelände 500 €
Bodenstütze 250 €
Wartungsarbeiten auf der Baustelle 350 €
Kaution und erste Miete 890 €
Promotional stuff

Όλα τα παραπάνω ίσως φαντάζουν αποθαρρυντικά, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Όπως αναφέρθηκε ήδη, θεωρούμε πως μια κινηματική δομή όπως το τυπογραφείο δεν είναι μόνο τα μηχανήματα αλλά και οι σχέσεις, η διάθεση, η εφευρετικότητα και η εμπειρία που δημιουργείται από τη συνεχή προσπάθεια  εντός αυτού. Θεωρούμε πως η προηγούμενη εμπειρία μας στη druck!, η συμμετοχή μας στο στήσιμο  του τυπογραφείου στα Ιωάννινα και η διαχρονική διάθεση για ενίσχυση της druck! μας δίνουν μία ώθηση να το ξαναπροσπαθήσουμε!

Τι χρειαζόμαστε στο άμεσο μέλλον για την καλύτερη λειτουργία του τυπογραφείου

Για τις άμεσες λειτουργικές ανάγκες του τυπογραφείου εκκρεμούν ακόμη τα εξής:

Ρολό ασφαλείας έως 1500 €
Διπλωτική και συραπτική μηχανή έως 1500 €
Πρέσα συμπίεσης έως 250 €
Εμφανιστήριο τσίγκων έως 700 €
Διατρητικό τσίγκου έως 300 €
Αναλώσιμα εκτύπωσης (μελάνια, χαρτιά, χημικά) έως 500 €
Πάγκοι και ράφια για την αποθήκευση των υλικών έως 200 €
H/Y με δυνατότητες προγραμμάτων επεξεργασίας και ελέγχου αρχείων έως 600 €
Τοποθέτηση πυρασφάλειας έως 400 €
Θέρμανση έως 1000 €

Οι στόχοι μας στο Firefund

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και έχοντας μια πρόχειρη εκτίμηση των άμεσων εξόδων μας, καθώς και κάλυψης κάποιων πάγιων αναγκών, μέχρι το τυπογραφείο να ανακτήσει την κανονική του ροή και λειτουργία, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Firefund. Η καμπάνια αυτή, αναλόγως και των στόχων που θα επιτύχει, θα επιτρέψει αρχικά τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος τον πρώτο καιρό λειτουργίας του και σε δεύτερο χρόνο, θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε ταχύτερα την πλήρη λειτουργία της δομής και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κινήματος.

9.000 ευρώ

Εξασφάλιση βιωσιμότητας της δομής τον πρώτο καιρό μέχρι την πλήρη λειτουργία της: Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης του χώρου, τοποθέτηση ρολών ασφαλείας, αγορά αναλώσιμων υλικών απαραίτητων για λειτουργία (μελάνια, καθαριστικά, εργαλεία, διακορευτής τσίγκου κ.ά), οικονομική βοήθεια για το πρώτο διάστημα προσαρμογής και λειτουργίας της δομής (3 μήνες).

11.000 ευρώ

Αγορά κλιματιστικού inverter για τη θέρμανση του χώρου και μηχανημάτων προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα βιβλιοδεσίας/σύρραψης για μπροσούρες, προκηρύξεις κλπ. Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του χώρου για μεγαλύτερο διάστημα (6 μήνες).

17.000 ευρώ

Αγορά πρόσθετου εξοπλισμού για την διεύρυνση των δυνατοτήτων εκτύπωσης του τυπογραφείου. Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του χώρου για μεγαλύτερο διάστημα (9 μήνες).

All of the above might seem discouraging at first, but at this point we do not start from zero. As we mentioned earlier, we believe that a radical venture like the press collective is not just the equipment but also the relations, the will, the inventiveness and experience that is created by our constant effort within it. We believe that our previous experience with Druck!, our part in creating the press collective in Ioannina and our constant desire to reinforce Druck! push us to try again!

What is required in the near future for the collective’s optimal performance

For the immediate operating needs of the collective, we need:

Safety roll up to 1500 €
Folding-stapling machine up to 1500 €
Compression press up to 250 €
Plate processor up to 700 €
Plate perforator up to 300 €
Printing consumables (ink, paper, cleaning & maintenance chemicals, etc) up to 500 €
Tables and shelves for storage up to 200 €
Computer with  editing and control capabilities up to 600 €
Fire proofing up to 400 €
Heating up to 1000 €

Our Firefund goals

With everything we mentioned above and having an approximate calculation of our immediate expenses, as well as covering some fixed needs until the collective regains its regular operation, we decided to start this crowdfunding campaign through the Firefund platform. This campaign, depending on which goals it will achieve, will allow the viability of the collective in its first months of operation and, later on, will enable us to faster achieve its full operation, in order to respond to the movement’s needs.

9.000 euros

Viability of the collective for some time until its complete operation: Completion of maintenance work, safety roll installation, purchase of printing consumables required for operation (ink, paper, cleaning & maintenance chemicals, plate perforator, etc), financial assistance for the first period of adjustment and operation of the collective (3 months).

11.000 euros

Purchase of an inverter AC for the space’s heating, purchase of equipment required for book/brochure binding, financial viability of the space for a longer period (6 months).

17.000 euros

Purchase of additional equipment for the expansion of the collective’s abilities, financial viability of the space for a longer period (9 months).

Tout ce qui précède peut sembler décourageant au premier abord, mais à ce stade, nous ne partons pas de zéro. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous pensons qu'une projet radical comme le collectif d'impression ce n'est pas seulement l'équipement mais c'est aussi les relations, la volonté, l'inventivité et l'expérience qui sont créées en son sein. Notre expérience précédente avec Druck!, notre participation à la création du collectif d'impression à Ioannina et notre désir constant de faire vivre Druck! nous poussent à essayer à nouveau!

Ce qui est nécessaire dans un avenir proche pour le fonctionnement du collectif

Pour les besoins actuels du collectif, il nous faut:

Rideaux métalliques jusqu'à 1500 €
Machine à plier et agrafer jusqu'à 1500 €
Presse à comprimer jusqu'à 250 €
Processeur de cliché jusqu'à 700 €
Perforateur de plaques jusqu'à 300 €
Consommables d'impression (encre, papier, produits chimiques de nettoyage et d'entretien, etc.) jusqu'à 500 €
Tables et étagères de rangement jusqu'à 200 €
Ordinateur avec fonctions d'édition et de contrôle jusqu'à 600 €
Ignifugation jusqu'à 400 €
Chauffage jusqu'à 1000 €

Nos objectifs pour le Firefund

Avec tout ce que nous avons mentionné ci-dessus et ayant un calcul approximatif de nos dépenses actuelles et la couverture de certains besoins fixes jusqu'à ce que le collectif retrouve son fonctionnement régulier, nous avons décidé de commencer cette campagne de crowdfunding via la plateforme Firefund. Cette campagne, en fonction des objectifs qu'elle atteindra, permettra la viabilité du collectif dans ses premiers mois de fonctionnement et, par la suite, nous permettra d'atteindre plus rapidement son plein fonctionnement, afin de répondre aux besoins du mouvement.

9.000 euros

Viabilité du collectif pendant un certain temps jusqu'à son fonctionnement complet : Achèvement des travaux de maintenance, installation de rideaux métalliques, achat de consommables d'impression nécessaires (encre, papier, produits chimiques de nettoyage et d'entretien, perforateur de plaques, etc.), aide financière pour la première période de fonctionnement du collectif (3 mois).

11.000 euros

Achat d'un onduleur AC pour le chauffage de l'espace, achat de matériel nécessaire à la reliure de livres/brochures, viabilité financière de l'espace pour une plus longue période (6 mois).

17 000euros

Achat d'équipements supplémentaires pour l'expansion des capacités du collectif, viabilité financière de l'espace sur une plus longue période (9 mois).

Todo lo anterior puede parecer desalentador, pero en este nivel no estamos comenzando desde cero. Como ya se mencionó, consideramos que una estructura radical como la imprenta no es solo la maquinaria sino también las relaciones, el estado de ánimo, el ingenio y la experiencia que crea el esfuerzo continuo dentro de ella. ¡Creemos que nuestra experiencia previa en Druck!, nuestra participación en la instalación de la imprenta en Ioannina y el eterno deseo de fortalecer nos dan un ímpetu para volver a intentarlo!

¿Qué necesitamos en el futuro inmediato para el mejor funcionamiento de la imprenta?

Para las necesidades operativas inmediatas de la imprenta quedan pendientes:

Rejas enrollables hasta 1500 €
Máquina plegadora y grapadora hasta 1500 €
Prensa de compresión hasta 250 €
Aparato de visualización de planchas hasta 700 €
Troquel de planchas hasta 300 €
Consumibles de impresión (tintas, papeles, productos químicos) hasta 500 €
Bancos y estanterías para guardar materiales hasta 200 €
Ordenador con capacidades de edición y programas de control de archivos hasta 600 €
Instalación de protección contra incendios hasta 400 €
Calefacción hasta 1000 €

Nuestros objetivos en Firefund

Por todo lo anterior y teniendo un estimado aproximado de nuestros gastos inmediatos, así como cubrir algunas necesidades fijas hasta que la imprenta recupere su flujo y operación normal, hemos decidido iniciar esta campaña de apoyo económico a través de Firefund. Esta campaña, en función de los objetivos que se alcancen, permitirá inicialmente la sostenibilidad del proyecto en el primer año de su funcionamiento y en segundo lugar nos ayudará a conseguir el pleno funcionamiento de la estructura con mayor rapidez y respuesta a las necesidades del movimiento.

9.000€

Asegurar la sostenibilidad de la estructura en el primer período hasta su plena operación: finalización de los trabajos de configuración del sitio, instalación de rejas enrollables, compra de materiales consumibles necesarios para la operación (tintas, limpiadores, herramientas, troquel de planchas, etc.), asistencia financiera para el primer período de adaptación y operación de la estructura (3 meses).

14.000€

Compra de un acondicionador de aire inverter y máquinas con el fin de tener la posibilidad de encuadernar/grapar folletos, avisos, etc. Asegurar la viabilidad financiera del sitio por un período más largo (6 meses).

17.000€

Compra de equipos adicionales para ampliar las capacidades de impresión. Asegurar la viabilidad financiera del sitio por un período más largo (9 meses).

All dies mag entmutigend erscheinen, aber jetzt fangen wir nicht bei Null an. Wie bereits erwähnt, sind wir der Meinung, dass eine Struktur wie das Druckkollektiv nicht nur die Maschinerie ist, sondern auch die Beziehungen, die Stimmung, der Einfallsreichtum und die Erfahrung, die durch die ständige Anstrengung innerhalb der Struktur entstehen. Wir glauben, dass unsere bisherigen Erfahrungen in Druck!, unsere Beteiligung am Aufbau der Druckerei in Ioannina und unser anhaltender Wunsch, geben uns den Anstoß, es noch einmal zu versuchen!

Was wir in nächster Zeit für den besseren Betrieb des Druckkollektivs brauchen

Für den unmittelbaren betrieblichen Bedarf der Druckerei stehen noch folgende Arbeiten an:

Sicherheitsrolle bis zu 1500 €
Falz- und Heftmaschine bis zu 1500 €
Kompressionspresse bis zu 250 €
Zinn-Display bis zu 700 €
Zinnstempel bis zu 300 €
Druckverbrauchsmaterial Druckfarben, Papier, Chemikalien) bis zu 500 €
Bänke und Regale für die Lagerung von Materialien bis zu 200 €
H/Y mit Bearbeitungs- und Aktensteuerungsprogrammen bis zu 600 €
Brandschutzinstallation bis zu 400 €
Heizung bis zu 1000 €

Unsere Ziele bei Firefund

Angesichts all dessen und nach einer groben Schätzung unserer unmittelbaren Ausgaben sowie der Deckung einiger fester Bedürfnisse, bis die Druckerei ihren normalen Betrieb wieder aufnimmt, haben wir beschlossen, diese Kampagne zur finanziellen Unterstützung durch Firefund zu starten. Diese Kampagne wird, je nach den zu erreichenden Zielen, zunächst die Rentabilität des Projekts im ersten Betriebsjahr ermöglichen und im zweiten Jahr dazu zu beitragen, dass die Struktur schneller voll funktionsfähig ist und den Bedürfnissen der Bewegung gerecht wird.

9.000 Euro

Sicherstellung der Lebensfähigkeit der Struktur in der ersten Zeit, bis sie voll funktionll ist: Abschluss der Arbeiten an der Raumkonfiguration, Installation von Sicherheitsrollläden, Kauf von Verbrauchsmaterial (Druckfarben, Reinigungsmittel, Werkzeuge, Blechschalter usw.), finanzielle Unterstützung für die erste Zeit der Anpassung der Struktur (3 Monate).

11.000 Euro

Kauf einer Inverter-Klimaanlage zur Beheizung des Raums und der Maschinen, um das Binden/Schrumpfen von Broschüren, Notizen usw. zu ermöglichen. Sicherstellung der finanziellen Lebensfähigkeit des Projects für einen längeren Zeitraum (6 Monate).

17.000 Euro

Kauf zusätzlicher Maschinen zur Erweiterung der Kapazität der Druckerei. Sicherstellung der finanziellen Lebensfähigkeit des Projects für einen längeren Zeitraum (9 Monate).

109% of €9000

€ 9820 reached in total

-452 days left