SUPPORT LANDLESS


PEASANTS IN COLOMBIA


Support landless peasants’ fight
for the right to land and
a dignified life in Colombia

STØT JORDLØSE


BØNDER I COLOMBIA


Støt jordløse bønders kamp
for retten til jord og
et værdigt liv i Colombia
STØT JORDLØSE


BØNDER I COLOMBIA


Støt jordløse bønders kamp
for retten til jord og
et værdigt liv i Colombia
SUPPORT LANDLESS


PEASANTS IN COLOMBIA


Support landless peasants’ fight
for the right to land and
a dignified life in Colombia

106% of €2000

€ 2130 reached in total

-1560 days leftPledge your donation in support of this campaign by pressing the big red button above

You can also donate to this campaign with Ether.
Keep in mind, crypto donations are direct donations - not pledges - and not refundable.

You can donate with ether to the following address:

Giv din støtte til kampagnen, ved at trykke på den store røde knap ovenfor.

Du kan også donere med Ether.
Vær dog opmærksom på at crypto donationer er direkte donationer - ikke en pledge - og derfor ikke refunderbare.

Du kan donere med ether på den følgende adresse:

Om

Denne kampagne bliver lanceret samme tid som verdenspræmieren til CPH:DOX på dokumentarfilmen ‘En revolutionær familie’, af Tanja Wol Sørensen. Det er Tanja’s anden film om Ruby Castaño og hendes arbejde med bønder i Colombia.

Kampagnen - et samarbejde mellem Instruktøren, Ruby og ASOCATDAME - bliver brugt som en mulighed for at omsætte oplysning til handlen ved at skabe interesse i jordløse bønders organiseringer og rejse midler til at fortsætte bevægelsens arbejde.
Pengene vil blive sendt direkte til Ruby og ASOCATDAME.

About

This campaign is being launched in conjunction with the world premiere during CPH:DOX of the documentary film
‘A Colombian Family’ by
Tanja Wol Sørensen. This is Tanja’s second film about Ruby Castaño and her work with peasant communities.

The campaign - a cooperation between the director, Ruby and ASOCATDAME - is used as an oportunity to translate awareness into action, raise interest in the organising of landless peasants and raise financial support for the movement to continue.
The funds will be sent directly to Ruby and ASOCATDAME.

Mere info

Further info

ASOCATDAME

ASOCATDAME

The Association for Peasants, Rural Workers and Defenders of the Environment from Meta – ASOCATDAME (for its initials in Spanish: Asociación de Campesinos, Trabajadores y Defensores del Medio Ambiente del Meta), was started in late 2016 by the local human rights defender Ruby Castaño, along with a group of local peasants in the Castillo municipality of the Meta department of Colombia.

ASOCATDAME’s goal is to organize as many of the landless peasants living in the area, and create an association that will work for the recognition and reparation of the many rural poor, who are victims of the armed conflict, by granting them access to land for them to live and work on.

An important part of the association is also to create community amongst the peasants and through small cooperatives help improve the difficult economic situations many live with.

And finally, the hope is to be a good example for others, and especially the younger generations, to be proud of their strong peasant heritage, and to bring pride and love for the countryside back, after many years of armed conflict.

The association was formally legalized in start 2018 and has currently more than 200 members.

Ruby Castaño 55 years old

Ruby has fought for the rights of the local peasants in the Upper Ariari area of the Meta department since she was 14 years old. For that she has survived at least two assassination attempts, being kidnapped by paramilitaries, and displaced to Bogota, where she now lives with armed protection. She continues to help landless peasants and displaced communities despite constant death threats from paramilitaries.

Foreningen for bønder, landarbejdere og miljøforsvarere fra Meta-provinsen i Colombia - ASOCATDAME (med sine initialer på spansk: Asociación de Campesinos, Trabajadores og Defensores del Medio Ambiente del Meta), blev startet i slutningen af ​​2016 af den lokale menneskerettighedsforkæmper Ruby Castaño sammen med en gruppe lokale bønder i Castillo-kommunen i Meta-provinsen i Colombia.

ASOCATDAMEs mål er at organisere så mange jordløse bønder, der bor i området, og skabe en forening, der vil arbejde for anerkendelse og erstatning til de mange fattige bønder, der er ofre for den væbnede konflikt, ved at give dem adgang til jord at leve og arbejde på.

En vigtig del af foreningen er også at skabe et fællesskab blandt bønder og gennem små kooperativer hjælpe med at forbedre de vanskelige økonomiske situationer, mange lever under.

Endelig er håbet at være et godt eksempel for andre, og især de yngre generationer, til at være stolte af deres stærke bondearv og bringe stolthed og kærlighed til landet tilbage, efter mange års væbnet konflikt.

Foreningen blev formelt legaliseret i starten af ​​2018 og har i øjeblikket mere end 200 medlemmer.

Ruby Castaño 55 ǻr

Ruby har kæmpet for lokale bønders rettigheder i det øvre Ariari område af Meta regionen siden hun var 14 år gammel. På grund af det har hun overlevet mindst to mordattentater, blevet kidnappet af paramilitære, og fordrevet til Bogota, hvor hun nu lever med væbnet beskyttelse. Hun fortsætter med at hjælpe jordløse bønder og internt fordrevne, på trods af konstante dødstrusler fra paramilitære grupper.

Background

Baggrund

The Meta region has been one of the most heavily impacted areas in Colombia by the armed conflict. For more than 30 years the region was a FARC strong-hold, and for decades it was deemed a ‘red zone’ with the local rural population being caught in the middle of ongoing combat between several different armed groups.
During the gruesome decade of the nationally organized paramilitary reign of the AUC, the rural population became their direct objective, and was victim of countless massacres, thousands of forced disappearances, and the forced displacement of so many people, it left almost half of the towns and villages of the Castillo municipality completely abandoned by 2005.

Trinidad Rubio 56 years old

Displaced in 2005 from the Floresta village by guerilla and paramilitaries in combat in the village. Her son was killed 1st may 2005 in a landmine and another son disappeared the 1st July 2005. Her husband died in 2004. She was displaced with her two daughters to Villavicencio for one year. After that they went to live in Campo Alegre for four years. She now lives in a small house in Medellin del Ariari with her daughters and a granddaughter, but her dream is to have a little piece of land with chickens.

Meta-provinsen har været et af de mest påvirkede områder af den væbnede konflikt i Colombia. I mere end 30 år var provinsen en FARC-højborg, og i årtier blev den betragtet som en 'rød zone', hvor den lokale landbefolkning var fanget i midten af kampene mellem flere forskellige væbnede grupper. I det grusomme årti, som AUC, det nationalt organiserede paramilitære netværk, hærgede, blev landbefolkningen deres direkte mål og var ofre for utallige massakrer, tusindvis af personer forsvandt, og så mange mennesker blev fordrevet fra deres hjem, at næsten halvdelen af ​​byerne i Castillo-kommunen lå øde hen i 2005.

Trinidad Rubio 56 år

Trinidad blev i 2005 fordrevet fra Floresta-landsbyen af guerillaer og paramilitære i kamp i landsbyen. Hendes søn blev dræbt 1. maj 2005 i en landmine, og en anden søn forsvandt 1. juli 2005. Hendes mand døde i 2004. Hun blev fordrevet med sine to døtre til regionshovedstaden, Villavicencio i et år. Derefter boede de i Campo Alegre i fire år. Hun bor nu i et lille hus i Medellin del Ariari med sine døtre og et barnebarn, men hendes drøm er at have et lille stykke jord med kyllinger.

ASOCATDAME’s Fight for Land

ASOCATDAMEs kamp for jord

The local peasants are slowly returning to the area, after years of poverty in the cities, but they are returning to find that their houses, land and animals are gone. Gone are also the local cooperatives and peasant unions, the ties that kept the communities together and the local economy going.

There are hardly any municipal, regional or state authorities present. Instead what they find is the land has been sold or leased to large corporations, like extensive palm oil or banana plantations, to large cattle farms, or mining companies drilling for oil or mining for natural resources.

The lack of access to land for the large majority of the Colombian rural population, and the unequal distribution of land is the issue at the heart of the Colombian armed conflict. Which is why the agreement on land reform is a central part of the peace agreement between the guerrilla group FARC and the Colombian government, that was signed in November 2016.

It is on the shoulders of the land reform, and the official end to the armed conflict, that the peasants are returning to the region, and have formed ASOCATDAME. But unfortunately, ASOCATDAME has struggled for two years to start a legal process with the government’s Land Agency, to gain access to land for the landless peasants. So far, they have not been able to even start the process, and the peasants continue to live under very precarious economic and social conditions.

Most of ASOCATDAMEs members are victims of the armed conflict in different ways. More than half are victims of forced displacement, and many of families only count on one parent or provider. Most are day laborers, who manage to gain only one to two days of work per week.

While the association continues to fight for the legal process to begin, they are seeking economic help to be able to start several cooperatives, with the objective of creating more stable work and income for the peasants in the association.

Your support will help finance:

 • Rent five acres of land to grow yuca or corn –
  to eat and sell at the local market

 • Rent or buy a piece of land suitable for planting native trees and other native plants

 • Rent a piece of land to grow vegetables –
  for a basic food ration programme for the families in the association

 • Production of 8-10.000 egg laying chickens –
  to be run by a women’s cooperative and sold at local markets

 • Production of coconut oil and lotions –
  to be run by a women’s collective and sold at local markets

Jesus Albeiro Zapata, 49 years old

Jesus was displaced in 2003 from the Yucapé village. The paramilitaries came and forced everyone to flee, and he lost everything. All he has left is his wife and three children. He received a small house in the regional capital, for being registered as a displaced person, but he’s from the countryside, so he’s come back to work and make a living. He works as a day laborer harvesting yuca, but it’s hard and there is little work. He has a hernia in his back and it’s hard to work because of the pain. He hopes to receive a small piece of land to rest on.

De lokale bønder vender nu langsomt tilbage til området efter år i fattigdom i de større byer. Men de vender tilbage og finder ud af at deres huse, jord og dyr er væk. Borte er også de lokale kooperativer og bondefagforeninger - de bånd, der holdt de lokale samfund sammen og den lokale økonomi i gang. Der er nærmest ingen kommunale, regionale eller statslige myndigheder til stede. I stedet finder de, at jorden er blevet solgt eller lejet ud til store selskaber til omfattende palmeolieproduktion, bananplantager, store kvægbrug eller mineselskaber.

Manglen på adgang til jord for det store flertal af den colombianske landbefolkning, samt den ulige fordeling af jord, er kernen i den colombianske væbnede konflikt. Det er også grunden til, at aftalen om en jordreform er en central del af fredsaftalen mellem guerillagruppen FARC og den colombianske regering, der blev underskrevet i november 2016.

Det er på skuldrene af jordreformen og den officielle afslutning på den væbnede konflikt, at bønderne vender tilbage til regionen og har dannet ASOCATDAME. Men desværre har ASOCATDAME nu kæmpet i to år med regeringens Land Agentur, for at få lov at begynde den juridiske proces om at få adgang til jord til de jordløse bønder. Men indtil videre uden held, og bønderne lever fortsat under meget usikre økonomiske og sociale forhold.

De fleste af ASOCATDAMEs medlemmer er ofre for den væbnede konflikt på forskellige måder. Mere end halvdelen er ofre for tvangsfordrivelse, og mange af familierne tæller kun en forælder eller forsørger. De fleste er daglejere, som for det meste kun formår at få en til to dages arbejde om ugen.

Mens foreningen fortsætter med at kæmpe for, at den juridiske proces begynder, søger de økonomisk hjælp til at kunne starte flere kooperativer med det formål at skabe mere stabilt arbejde og indkomst for bønderne i foreningen.

Din støtte går til:

 • At leje fem hektar jord for at dyrke yuca eller majs -
  Til mad og til at sælge på lokale markeder.
 • At leje eller købe et stykke jord, der er egnet til at plante træer og andre planter, som er indfødte til regionen.
 • At leje et stykke jord til at dyrke grøntsager -
  tiltænkt et fødevareprogram for familierne i foreningen.
 • Produktion af 8-10.000 æglæggende kyllinger -
  skal drives af et kvindekollektiv, til at sælge på lokale markeder.
 • Produktion af kokosolie og cremer -
  skal drives af et kvindekollektiv, til at sælge på lokale markeder.

Jesus Albeiro Zapata, 49 år

Jesus blev fordrevet i 2003 fra Yucapé-landsbyen. Paramilitære kom og tvang alle til at flygte, og han mistede alt. Alt, hvad han har tilbage, er hans kone og tre børn. Han modtog et lille hus i regionshovedstaden, for at være registreret som en fordrevet person, men han er fra landet, så han er kommet tilbage for at leve og arbejde. Han arbejder som daglejer ved at høste yuca, men det er hårdt og der er lidt arbejde at få. Han har brok i ryggen, og det er svært at arbejde på grund af smerterne. Han håber at modtage et lille stykke jord han kan hvile på.106% of €2000

€ 2130 reached in total

-1560 days left


->